Diensten - 193714-2019

25/04/2019    S81

Polen-Prusice: Diensten voor ophalen van vuilnis

2019/S 081-193714

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Prusice
Nationaal identificatienummer: 931935106
Postadres: ul. Rynek 1
Plaats: Prusice
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
Postcode: 55-110
Land: Polen
Contactpersoon: Dorota Muszczak
E-mail: d.muszczak@prusice.pl
Telefoon: +48 713126224

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.bip.prusice.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.bip.prusice.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości w części zamieszkałych z terenu Gminy Prusice oraz z Pun

Referentienummer: ZP.271.1.4.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90511000 Diensten voor ophalen van vuilnis
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 694 444.44 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000 Diensten op het gebied van vuilnis en afval
90512000 Diensten voor afvalvervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL51 Dolnośląskie
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 694 444.44 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019