Diensten - 193717-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Finland-Helsinki: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 081-193717

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kansallisgalleria
Nationaal identificatienummer: 0800570-3
Postadres: Kaivokatu 2–4 C
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: 00100
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@kansallisgalleria.fi

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kansallisgalleria.fi

I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kansallisgallerian HR-järjestelmä ja palkkahallinnon palvelut

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79211110 Loonadministratiediensten
48400000 Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
48450000 Software voor tijdregistratie of human reousrces
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuksen suunniteltu vähimmäiskesto on 48 kk palvelujen tuotannon aloittamisesta.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 056-129353
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019