Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Diensten - 193717-2019

25/04/2019    S81

Finland-Helsinki: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 081-193717

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Kansallisgalleria
Nationaal identificatienummer: 0800570-3
Postadres: Kaivokatu 2–4 C
Plaats: Helsinki
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postcode: 00100
Land: Finland
E-mail: kirjaamo@kansallisgalleria.fi
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.kansallisgalleria.fi
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kansallisgallerian HR-järjestelmä ja palkkahallinnon palvelut

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79211110 Loonadministratiediensten
48400000 Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
48450000 Software voor tijdregistratie of human reousrces
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana. Sopimuksen suunniteltu vähimmäiskesto on 48 kk palvelujen tuotannon aloittamisesta.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 056-129353
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Fins

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019