Diensten - 193718-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Back-updiensten voor computers

2019/S 081-193718

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Miasto Jastrzębie-Zdrój
al. J. Piłsudskiego 60
Jastrzębie-Zdrój
44-335
Polen
Contactpersoon: Jacek Kmita
Telefoon: +48 324785319
E-mail: gn@um.jastrzebie.pl
Fax: +48 324717070
NUTS-code: PL227

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bip.jastrzebie.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/um_jastrzebiezdroj
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Digitalizacja oraz dostosowanie do standardów prawnych archiwum PZGiK w ramach projektu CSJZ

Referentienummer: G. 271.3.2.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72910000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i dostosowanie powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującego materiały zasobu zgromadzone w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jastrzębiu-Zdroju,do standardów prawnych wynikających z rozporządzenia MAiC w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego oraz rejestru cen i wartości nieruchomości do standardów prawnych wynikających z rozporządzenia MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków, które będą podlegały udostępnianiu w rezultacie projektu „Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego

I kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji” (CSJZ), współfinansowanego ze środków EFRRPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 023 711.06 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72314000
72312100
79999100
72322000
72316000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL227
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jastrzębie-Zdrój

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamówienie polega na:

1) kwalifikacji analogowych materiałów zasobu zgromadzonych w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jastrzębiu-Zdroju do zaewidencjonowania w systemie PZGiK;

2) przetworzeniu do postaci elektronicznej (skanowaniu) analogowych materiałów zasobu, dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego oraz rejestru cen i wartości nieruchomości

A także innych dokumentów, które będą podlegały udostępnianiu w rezultacie projektu CSJZ;

3) zaewidencjonowaniu materiałów zasobu wraz z zasileniem dokumentami elektronicznymi dziedzinowego systemu PZGiK w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jastrzębiu-Zdroju,

W tym utworzenie lub zweryfikowanie i uzupełnienie metadanych;

4) zasileniu odpowiednich systemów dziedzinowych w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jastrzębiu-Zdroju dokumentami elektronicznymi uzasadniającymi wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego, rejestru cen i wartości nieruchomości, a także innymi dokumentami, które będą podlegały udostępnianiu w rezultacie projektu CSJZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – warunki techniczne obejmuje Załącznik nr 7 do SIWZ.

Dodatkowe informacje:

1. Kryteria oceny ofert: Cena – 60 %; Kwalifikacje personelu – 30 %; Okres gwarancji – 10 %

2. Wykonawca rozpocznie realizację zamówienia z dniem zawarcia umowy, zaś termin jego zakończenia nie może przekroczyć 12 miesięcy od zawarcia umowy, z uwzględnieniem uzgodnionego harmonogramu rzeczowo-finansowego, stanowiącego Załącznik nr 2 do umowy.

3. Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu m.in. projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamówienia, uwzględniającego kwartalne rozliczanie postępów w wykonaniu przedmiotu niniejszego zamówienia i zastrzeżenia pkt 5.3. OPZ, tj. że Wykonawca w okresie do 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy zrealizuje przedmiot zamówienia, na zasadach przyjętych w OPZ, w zakresie operatów technicznych z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, o których mowa w pkt 3.1.1.b)-c) OPZ, które zostaną wykorzystane w procesie modernizacji i dostosowania do standardów prawnych bazy EGiB oraz utworzenia baz BDOT500 i GESUT w projekcie CSJZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 295 100.00 PLN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

WND-RPSL.02.01.00-24-021B_17-004 - Cyfryzacja i standaryzacja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Jastrzębiu-Zdroju podstawą rozwoju wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych opartych na geoinformacji (CSJZ), współfinansowanego ze środków EFRRPO W SL na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Wykonawca:

1) wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 usługi, o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto każda, polegające na przetworzeniu do postaci elektronicznej materiałów zasobu oraz ich zaewidencjonowaniu w systemie PZGiK lub na dostosowaniu do obowiązujących standardów ewidencji materiałów zasobu w systemie PZGiK;

UWAGA: W przypadku, gdyby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, wykazał zadania wykonane w ramach konsorcjum z innym Wykonawcą, należy wskazać, jaka część usług została wykonana stricte przez Wykonawcę biorącego udział w postępowaniu.

2) skieruje do wykonania zamówienia osobę, która będzie kierowała pracami wyszczególnionymi w pkt 3.1. SIWZ, tj. Kierownika Zespołu, który posiada:

− wykształcenie wyższe geodezyjne lub

− wykształcenie wyższe informatyczne, geoinformatyczne lub równoważne,

− doświadczenie w kierowaniu (w roli kierownika projektu, kierownika zespołu lub równoważnej) realizacją co najmniej jednego zadania, polegającego na przetworzeniu do postaci elektronicznej materiałów zasobu oraz ich zaewidencjonowaniu w systemie PZGiK dla całego powiatu lub miasta na prawach powiatu lub na dostosowaniu do obowiązujących standardów ewidencji materiałów zasobu w systemie PZGiK dla całego powiatu lub miasta na prawach powiatu, zrealizowanego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert;

Eventuele minimumeisen:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wyraźne wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP (dot. powyższych warunków udziału w postępowaniu):

a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których [...] usługi zostały wykonane, zawierający informacje, o których mowa w pkt 8.2.1) SIWZ, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ (Wykaz zadań wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat) wraz z dowodami potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Jeśli z uzasadnionej przyczyny

O obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy,

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług [...] wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zawierający informacje, o których mowa w pkt 8.2.2) SIWZ, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ (Wykaz osób, potwierdzający spełnienie warunku dotyczącego dysponowania zasobami zdolnymi do wykonania zadania).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.

2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem okoliczności zawartych w § 24 pkt. 2 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:50
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Józefa Piłsudskiego 60, pok. 513A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wyraźne wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) wypełniony formularz ofertowy, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ;

2) oświadczenie wymienione w pkt. 9.1. SIWZ (JEDZ), dotyczące Wykonawcy oraz innych podmiotów, jeżeli Wykonawca polega na ich zdolnościach na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ;

3) pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem pkt. 10.7. SIWZ, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ;

4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 8.4.2) SIWZ, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego,

Z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ;

5) dowód wniesienia wadium.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000,00 PLN (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100). Szczegółowe wymagania dot. wadium zostały opisane w pkt. 20 SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień Publicznych. Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019