Dienstleistungen - 193728-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Baustellenüberwachung

2019/S 081-193728

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
Dúbravská cesta 14
Bratislava-mestská časť Karlova Ves
841 04
Slowakei
Kontaktstelle(n): Mária Domianová
Telefon: +421 258311121
E-Mail: maria.domianova@ndsas.sk
NUTS-Code: SK

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.ndsas.sk

Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://josephine.proebiz.com/sk/tender/3391/summary
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://josephine.proebiz.com/sk/tender/3391/summary
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: príprava, výstavba a prevádzka diaľnic a rýchlostných ciest

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Činnosť Stavebnotechnického dozoru pre Projekt "Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat (km 0 - 4,3)

Referenznummer der Bekanntmachung: 60302/19/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71521000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Účelom Diela je výstavba úseku Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat pre bezpečné a plynulé vedenie prevažne tranzitnej automobilovej dopravy v riešenom území, zvýšenie kapacity cestného ťahu, zabezpečenie vyššej dopravnej funkcie, vytvorenie súvislej siete diaľnic a rýchlostných ciest s nadregionálnou dopravnou funkciou - ako aj z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy ako aj z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo a životné prostredie. Prepojenie diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 Kapušany - Giraltovce zabezpečí výstavba tohto úseku rýchlostnej cesty, čím sa zabezpečí odľahčenie dopravy z existujúcej komunikačnej siete mesta Prešov, a vložením mimoúrovňových križovatiek k prerozdeleniu zdrojovej a cieľovej dopravy. To bude mať za následok vyššiu bezpečnosť účastníkov dopravy a zvýšenie plynulosti a komfortu jazdy. Križovatka Prešov - sever zabezpečí vylúčenie tranzitnej dopravy z cesty I/68 z centrálnej mestskej zóny ako aj priame napojenie cesty I/68 na D1 a R4. Ide o stavbu rýchlostnej cesty R4 v úseku severného obchvatu mesta Prešov v navrhovanej kategórii R 24,5/100 s funkciou vylúčenia tranzitnej dopravy vedenej v súčasnosti v prieťahu Prešovom. Stavba sa nachádza na území Prešovského kraja v okrese Prešov v katastrálnom území sídiel Prešov, Veľký Šariš, Malý Šariš. Stavba zahrňuje vlastný objekt rýchlostnej cesty R4 v kategórii R 24,5/100, preložku cesty I/68, mimoúrovňovú križovatku Prešov - sever (R4 x I/68), tunel Bikoš a s ním spojené stavebné objekty a technológie, mostné objekty, kanalizácia a s ňou súvisiace technické riešenia, informačný systém a vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R4. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodné podmienky a Zväzku 3 Cenová časť súťažných podkladov.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 5 980 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK041
Hauptort der Ausführung:

Predmetná líniová stavba je vedená katastrálnymi územiami Prešov, Malý Šariš, Veľký Šariš. Je umiestnená v okrese Prešov v Prešovskom kraji.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Účelom Diela je výstavba úseku Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat pre bezpečné a plynulé vedenie prevažne tranzitnej automobilovej dopravy v riešenom území, zvýšenie kapacity cestného ťahu, zabezpečenie vyššej dopravnej funkcie, vytvorenie súvislej siete diaľnic a rýchlostných ciest s nadregionálnou dopravnou funkciou - ako aj z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy ako aj z hľadiska vplyvu na obyvateľstvo a životné prostredie. Prepojenie diaľnice D1 a rýchlostnej cesty R4 Kapušany - Giraltovce zabezpečí výstavba tohto úseku rýchlostnej cesty, čím sa zabezpečí odľahčenie dopravy z existujúcej komunikačnej siete mesta Prešov, a vložením mimoúrovňových križovatiek k prerozdeleniu zdrojovej a cieľovej dopravy. To bude mať za následok vyššiu bezpečnosť účastníkov dopravy a zvýšenie plynulosti a komfortu jazdy. Križovatka Prešov - sever zabezpečí vylúčenie tranzitnej dopravy z cesty I/68 z centrálnej mestskej zóny ako aj priame napojenie cesty I/68 na D1 a R4. Ide o stavbu rýchlostnej cesty R4 v úseku severného obchvatu mesta Prešov v navrhovanej kategórii R 24,5/100 s funkciou vylúčenia tranzitnej dopravy vedenej v súčasnosti v prieťahu Prešovom. Stavba sa nachádza na území Prešovského kraja v okrese Prešov v katastrálnom území sídiel Prešov, Veľký Šariš, Malý Šariš. Stavba zahrňuje vlastný objekt rýchlostnej cesty R4 v kategórii R 24,5/100, preložku cesty I/68, mimoúrovňovú križovatku Prešov - sever (R4 x I/68), tunel Bikoš a s ním spojené stavebné objekty a technológie, mostné objekty, kanalizácia a s ňou súvisiace technické riešenia, informačný systém a vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R4. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzku 2 Obchodné podmienky a Zväzku 3 Cenová časť súťažných podkladov.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 5 980 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 1899
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Doplňujúce informácie k bodu II.1.6) Informácie o častiach

Povinnosť odôvodniť nerozdelenie zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní:

Činnosť stavebného dozoru na stavbe "Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat (km 0 - 4,3)" je komplexná riadiaco-kontrolná činnosť na stavbe ako celku. Bez narušenia tejto kontinuity a súhrnného pohľadu na stavbu ako celku z pohľadu technického (jednotné postupy), časového (nadväznosť harmonogramu), ale aj finančného (súhrnné financovanie) nie je možné efektívne riadiť postup výstavby. Z uvedených dôvodov nie je reálna možnosť rozdelenia predmetu zákazky na časti.

2. Doplňujúce informácie k bodu II.2.7)

Trvanie zmluvy:

Predpokladaná lehota poskytovania služby je 1899 dní a pozostáva z nasledovných lehôt:

— Lehota výstavby Diela, na ktorom má Dodávateľ poskytovať služby je 1340 kalendárnych dní,

— Predpokladaná doba poskytovania služieb pred začatím realizácie Diela je 14 dní,

— Lehota na oznámenie vád je 365 dní,

— Predpokladaná doba na prípravu a odsúhlasenie Záverečnej správy STD je 180 dní.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

1. Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), ktorých splnenie preukazuje podľa § 32 ods. 2 zákona v spojení s § 152 zákona.

2. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v § 32 ods. 2 zákona, alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

3. Ak právo štátu uchádzača alebo záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo záujemcu.

4. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 28.4.2015 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona - že nie je v reštrukturalizácii, predloží potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako 3 mesiace.

5. Uchádzač, ktorý je právnickou osobou a nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov), prípadne je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (zozname podnikateľov) podľa predpisov účinných do 30.6.2016 na preukázanie splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona, má povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, nie starší ako 3 mesiace, ktorý vydáva Generálna prokuratúra Slovenskej republiky.

Hospodársky subjekt zapísaný v zozname hospodárskych subjektov môže preukázať splnenie vyššie uvedenej podmienky účasti:

— predložením výpisu z registra trestov právnickej osoby nie staršieho ako 3 mesiace v procese verejného obstarávania priamo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo

— doplnením tohto údaja do zoznamu hospodárskych subjektov.

6. Záujemca alebo uchádzač so sídlom v členskom štáte EÚ inom ako Slovenská republika preukazuje splnenie podmienok účasti obdobným dokladom podľa bodu 4. a 5. vydávaným podľa platných právnych predpisov v krajine jeho sídla, na preukázanie splnenia podmienok účasti môže predložiť takýto doklad. V tomto prípade obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v nadväznosti na bod 1. tejto časti podmienok účasti uchádzačov.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/05/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/04/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/05/2019
Ortszeit: 13:00
Ort:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA, zasadačka na 1. poschodí.

Otvárania ponúk v sídle verejného obstarávateľa sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk zastúpení štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Uchádzač sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti, originálom / úradne overenou kópiou živnostenského oprávnenia / výpisu zo živnostenského registra, resp. výpisu z obchodného registra. Poverený zástupca sa preukáže aj originálom plnej moci / úradne overenou kópiou.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1/ Postup vo verejnom obstarávaní: verejná súťaž podľa § 66 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (verejná reverzná súťaž).

2/ Spôsob poskytnutia súťažných podkladov:

2.1 z profilu verejného obstarávateľa umiesteného na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie: https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

2.2 elektronicky v editovateľnej podobe prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, ktorej webová aplikácia je umiestená na doméne https://josephine.proebiz.com.

Bližšie informácie o systéme Josephine sú uvedené v súťažných podkladoch vo Zväzku 1 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov.

3/ Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, ktorí si vyhľadali obstarávania prostredníctvom webovej stránky verejného obstarávateľa, resp. v systéme Josephine (https://josephine.proebiz.com), a zároveň ktorí chcú byť informovaní o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa konkrétneho obstarávania prostredníctvom notifikačných e-mailov, aby v danom obstarávaní zaklikli tlačidlo "Zaujíma ma to" (v pravej hornej časti obrazovky). Záujemcovia/uchádzači, ktorí odporúčanie nebudú akceptovať sa vystavujú riziku, že im obsah informácií k predmetnej zákazke nebude doručený.

4/ Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky vo výške 100 000,00 EUR (slovom: stotisíc EUR). Podmienky zloženia, vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky ponuky sú bližšie špecifikované v bode 20 Zábezpeka časti A.1 Pokyny pre uchádzačov Zväzok 1 súťažných podkladov.

5/ Úspešný uchádzač alebo uchádzači sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie Zmluvy uvedenú v bode 31 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov Zväzok 1 súťažných podkladov.

6/ Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy predmetné verejné obstarávanie je: d) žiadne z uvedených.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019