Diensten - 193732-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2019/S 081-193732

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polen
E-mail: zamowienia.publiczne.gorzow@kowr.gov.pl
NUTS-code: PL91

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.kowr.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.bip.kowr.gov.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Państwowa osoba prawna
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Wsparcie rolnictwa, aktywna polityka rolna oraz rozwój obszarów wiejskich

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Uporządkowanie terenu z odpadów znajdujących się na nieruchomościach położonych na terenie działania OT KOWR w Gorzowie Wielkopolskim Filia w Zielonej Górze”

Referentienummer: GOR.WOP.260.30.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 zadania częściowe:

a) Zadanie nr 1 – Olszyniec

Wywiezienie i utylizacja ok. 30 m3 odpadów z działek o nr ewid. 303 i 11/12 położonych w obrębie miejscowości Olszyniec, gmina Żary, powiat krośnieński, województwo lubuskie, z czego na działce nr 303 znajdują się odpady komunalne wielkogabarytowe, a na działce 11/12 odpady komunalne i budowlane (odpadów budowlanych jest ok. 1,5 m3).

b) Zadanie nr 2 – Siedlisko

Uporządkowanie terenu z odpadów znajdujących się na działkach nr 903/2 i 903/4 położonych w obrębie miejscowości Siedlisko, gmina Siedlisko, powiat nowosolski, województwo lubuskie. Przedmiot zamówienia obejmuje wywiezienie i utylizację ok. 61 m3 odpadów typu gruz, bio oraz odpadów komunalnych.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 1 – Olszyniec

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL432
Voornaamste plaats van uitvoering:

Działeki o nr ewid. 303 i 11/12 położonych w obrębie miejscowości Olszyniec, gmina Żary, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Wywiezienie i utylizacja ok. 30 m3 odpadów z działek o nr ewid. 303 i 11/12 położonych w obrębie miejscowości Olszyniec, gmina Żary, powiat krośnieński, województwo lubuskie, z czego na działce nr 303 znajdują się odpady komunalne wielkogabarytowe, a na działce 11/12 odpady komunalne i budowlane (odpadów budowlanych jest ok. 1,5 m3).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 100 PLN brutto.

Sposób wniesienia wadium jak również jego forma określone są szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zadanie nr 2 – Siedlisko

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL432
Voornaamste plaats van uitvoering:

Działki nr 903/2 i 903/4 położonych w obrębie miejscowości Siedlisko, gmina Siedlisko, POLSKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Uporządkowanie terenu z odpadów znajdujących się na działkach nr 903/2 i 903/4 położonych w obrębie miejscowości Siedlisko, gmina Siedlisko, powiat nowosolski, województwo lubuskie. Przedmiot zamówienia obejmuje wywiezienie i utylizację ok. 61 m3 odpadów typu gruz, bio oraz odpadów komunalnych.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 15
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 200 PLN brutto.

Sposób wniesienia wadium jak również jego forma określone są szczegółowo w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 PLN.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia do transportu odpadów innych niż niebezpieczne, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 7.10.2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1742).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy określone we wzorze umowy - załącznik nr 3 do SIWZ

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 04/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

KOWR OT Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski, POLSKA, pokój 108A

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019