Diensten - 193736-2019

25/04/2019    S81

Zweden-Vänersborg: Technische ontwerpdiensten

2019/S 081-193736

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Västra Götalandsregionen
Nationaal identificatienummer: 232100-0131
Postadres: Regionens Hus
Plaats: Vänersborg
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
Postcode: 462 80
Land: Zweden
Contactpersoon: Virpi Classon
E-mail: virpi.classon@vgregion.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vgregion.se

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Västfastigheter-Ramavtal 2020 Tekniska konsulttjänster- Byggnadskonstruktion

Referentienummer: FAST 2019-00435
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000 Technische ontwerpdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71332000 Geotechnische diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE232 Västra Götalands län
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2020
Einde: 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 förlängning/ar á 12 månader

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019