Diensten - 193741-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Controle van prestaties

2019/S 081-193741

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
Warszawa
00-834
Polen
Contactpersoon: Anna Zaręba
Telefoon: +48 224328638
E-mail: pzp@parp.gov.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.parp.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.parp.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bip.parp.gov.pl/zamowienia-publiczne-parp
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://zamowienia.parp.gov.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Agencja rządowa działająca na podstawie ustawy
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Wspieranie i rozwój przedsiębiorczości

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przygotowanie i przeprowadzenie kontroli projektów realizowanych w ramach POIR, POPW i POWER

Referentienummer: p/4/DK/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79313000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem umowy ramowej jest ustalenie warunków udzielania i realizacji zamówień (dalej: „zamówień wykonawczych”) na świadczenie usług, jakich Zamawiający może udzielić Wykonawcom w okresie obowiązywania umowy ramowej, w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu / w siedzibie podmiotu kontrolowanego projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (dalej: „POIR”), Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 (dalej: „POPW”), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (dalej: „POWER”) i wizyt monitoringowych w miejscu prowadzenia działań merytorycznych projektów realizowanych w ramach POWER oraz sporządzenia i przekazania do Zamawiającego pełnej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79210000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem umowy ramowej jest ustalenie warunków udzielania i realizacji zamówień (dalej: „zamówień wykonawczych”) na świadczenie usług, jakich Zamawiający może udzielić Wykonawcom w okresie obowiązywania umowy ramowej, w zakresie przygotowania i przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu / w siedzibie podmiotu kontrolowanego projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 (dalej: „POIR”), Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 (dalej: „POPW”), Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (dalej: „POWER”) i wizyt monitoringowych w miejscu prowadzenia działań merytorycznych projektów realizowanych w ramach POWER oraz sporządzenia i przekazania do Zamawiającego pełnej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie maksymalnie 1 980 kontroli, w tym:

870 kontroli projektów realizowanych w ramach POIR – kontrole w trakcie realizacji lub po zakończeniu realizacji projektu,

40 kontroli projektów realizowanych w ramach POIR – kontrole trwałości,

910 kontroli projektów realizowanych w ramach POPW – kontrole w trakcie realizacji lub po zakończeniu realizacji projektu,

60 kontroli projektów realizowanych w ramach POPW – kontrole trwałości,

100 kontroli projektów realizowanych w ramach POWER – kontrole w trakcie realizacji (obejmujące również wizytę monitoringową) lub po zakończeniu realizacji projektu,

Zgodnie z zasadami określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (dalej: „OPZ”). Kontrole prowadzone będą w miejscu realizacji projektu / siedzibie podmiotu kontrolowanego (w tym także w każdym miejscu bezpośrednio związanym z realizacją projektu) w lokalizacjach na terenie całego kraju. Przedmiot zamówienia obejmuje również przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji związanej z każdą przeprowadzoną kontrolą, tj. zawierającej wszystkie wymagane dokumenty i informacje zapewniające pełną ścieżkę audytu, sporządzonej zgodnie z warunkami określonymi w OPZ.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wskaźnik zatrudnienia na umowę o pracę / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/12/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POPW, POIR, POWER

II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Postępowanie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. Przedmiotem umowy ramowej jest ustalenie warunków udzielania i realizacji zamówień wykonawczych na świadczenie usług, o których mowa w pkt II.2.4). 2. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej z nie więcej niż 7 Wykonawcami, których oferty zostaną ocenione najwyżej stosując kryteria wyboru opisane w rozdziale XV SIWZ.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, część zrealizowana obejmuje) 3 usługi, z których każda obejmowała przeprowadzenie co najmniej 20 kontroli lub audytów projektów współfinansowanych/finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, o wartości brutto każdego z kontrolowanych lub audytowanych projektów nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (w przypadku, gdy wartość projektu została określona w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie), przy czym kontrole lub audyty, o których mowa wyżej:

— przeprowadzone były w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie podmiotu kontrolowanego,

— stanowiły niezależną ocenę zgodności realizacji projektu z postanowieniami umów o dofinansowanie lub przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,

— były wykonane z zachowaniem zasady bezstronności, tj. Wykonawca był podmiotem zewnętrznym w stosunku do podmiotu kontrolowanego oraz zlecającego realizację kontroli lub audytu,

— zakończyły się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie;

2) skieruje do realizacji zamówienia osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu, niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia, w tym posiada co najmniej 25-osobowy zespół składający się z:

a) jednej osoby, która będzie pełnić funkcję koordynatora zespołów kontrolujących, która spełnia poniższe wymagania:

— posługuje się biegle językiem polskim w mowie i piśmie;

— posiada wykształcenie wyższe;

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, kierowała w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej 6 miesięcy organizacją lub jej częścią świadczącą usługi w zakresie kontroli lub audytów projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł;

— posiada doświadczenie w przeprowadzeniu kontroli lub audytów projektów, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła co najmniej 20 kontroli lub audytów różnych (dla jednego projektu można wykazać tylko jedną kontrolę, kilkakrotne skontrolowanie tego samego projektu będzie oceniane jako zrealizowanie tylko jednej kontroli) projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, o wartości brutto każdego z projektów nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (w przypadku, gdy wartość projektu została określona w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie), gdzie przeprowadzenie kontroli lub audytu polegało na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie podmiotu kontrolowanego i każda z kontroli lub audytu:

• stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu z postanowieniami umów o dofinansowanie lub przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,

• była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę lub audyt nie była powiązana z podmiotem kontrolowanym w sposób faktyczny lub prawny,

• zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie;

b) 2 osób, które będą pełnić funkcję zastępcy koordynatora zespołów kontrolujących, z których każda spełnia poniższe wymagania:

— posługuje się biegle językiem polskim w mowie i piśmie;

— posiada wykształcenie wyższe;

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, kierowała w sposób nieprzerwany przez okres co najmniej 6 miesięcy organizacją lub jej częścią świadczącą usługi w zakresie kontroli lub audytów projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych

Eventuele minimumeisen:

lub innych źródeł;

— posiada doświadczenie w przeprowadzeniu kontroli lub audytów projektów, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła co najmniej 20 kontroli lub audytów różnych (dla jednego projektu można wykazać tylko jedną kontrolę, kilkakrotne skontrolowanie tego samego projektu będzie oceniane jako zrealizowanie tylko jednej kontroli) projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, o wartości brutto każdego z projektów nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (w przypadku, gdy wartość projektu została określona w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie), gdzie przeprowadzenie kontroli lub audytu polegało na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie podmiotu kontrolowanego i każda z kontroli lub audytu:

• stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu z postanowieniami umów o dofinansowanie lub przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,

• była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę lub audyt nie była powiązana z podmiotem kontrolowanym w sposób faktyczny lub prawny,

• zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu) w weryfikowanym zakresie;

c) co najmniej 20 osób, które będą przeprowadzać kontrole (kierowników / członków zespołów kontrolujących), z których każda spełnia poniższe wymagania:

— posługuje się biegle językiem polskim w mowie i piśmie,

— posiada wykształcenie wyższe,

— posiada doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli lub audytów projektów, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła co najmniej 12 kontroli różnych (dla jednego projektu można wykazać tylko jedną kontrolę, kilkakrotne skontrolowanie tego samego projektu będzie oceniane jako zrealizowanie tylko jednej kontroli) projektów współfinansowanych / finansowanych ze środków publicznych lub środków Unii Europejskiej lub innych źródeł, o wartości brutto każdego z projektów nie mniejszej niż 200 000,00 PLN (w przypadku, gdy wartość projektu została określona w walucie innej niż złoty, przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie), gdzie przeprowadzenie kontroli lub audytu polegało na uczestniczeniu w czynnościach kontrolnych prowadzonych w miejscu realizacji projektu lub siedzibie podmiotu kontrolowanego, a każda z kontroli lub audytu:

• stanowiła niezależną ocenę zgodności realizacji projektu z postanowieniami umów o dofinansowanie lub przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego,

• była wykonana z zachowaniem zasady bezstronności, tj. osoba prowadząca kontrolę lub audyt nie była powiązana z podmiotem kontrolowanym lub audytowanym w sposób faktyczny lub prawny,

• zakończyła się opracowaniem raportu (lub równoważnego dokumentu)

W weryfikowanym zakresie.

d) co najmniej 2 osoby pełniące funkcję eksperta z zakresu:

— budownictwa – minimum 1 osoba,

— informatyki – minimum 1 osoba,

Gdzie każda z nich spełnia poniższe wymagania:

— posługuje się biegle językiem polskim w mowie i piśmie;

— posiada wykształcenie wyższe kierunkowe:

W przypadku budownictwa – wykształcenie inżynierskie,

W przypadku informatyki – wykształcenie informatyczne,

— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert sporządziła minimum 3 pisemne analizy / opinie eksperckie z zakresu swojej specjalności.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej z nie więcej niż 7 Wykonawcami, których oferty zostaną ocenione najwyżej stosując kryteria wyboru opisane w rozdziale XV SIWZ.

2. Warunki realizacji umowy zostały określone przez Zamawiającego we wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 7
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:10
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy w siedzibie Zamawiającego PARP, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, POLSKA

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Osoby zainteresowane udziałem w sesji otwarcia ofert proszone są o stawiennictwo i oczekiwanie w recepcji Zamawiającego co najmniej na 5 minut przed terminem określonym powyżej.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu jednej z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 uPzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie określonym w art. 24 ust. 7 uPzp.

2. 1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zwane Jednolitym Europejskim Dokumentem Zamówienia (JEDZ), zawierające w szczególności informacje:

1) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale VI SIWZ. Zamawiający informuje, że dopuścił możliwość wypełnienia JEDZ jedynie w sekcji α (alfa) – „ogólne oświadczenie” i w związku z tym Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w Części IV JEDZ,

2) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1-8 uPzp,

3) o innych podmiotach na zasoby których powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

4) części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,

5) o podwykonawcach, na zasobach których Wykonawca nie polega, jeśli jest już wiadome Wykonawcy jakim podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

3. W przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a uPzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie miał rzeczywisty dostęp do zasobów tych podmiotów w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zamówienia, w szczególności dołączając do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w rozdz. VIII ust. 4 SIWZ, tj.: dokumenty z § 2 ust. 4 pkt 2 i 10 i § 5 pkt 1–9 oraz odpowiednio dokumentów od Wykonawców spoza Rzeczypospolitej Polskiej (§ 7 i § 8 Rozp. z dn. 27.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016).

5. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) przed upływem terminu składania ofert.

6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści zawartej umowy ramowej w okolicznościach wskazanych w § 10 wzoru umowy.

7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie informacji o wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu. W stosownej sytuacji, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą, który złożył ofertę lub ofertę częściową w tym samym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wzór oświadczenia zostanie zamieszczony przez Zamawiającego na Platformie wraz z informacją z otwarcia ofert.

8. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.

9. Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93.1a ustawy Pzp, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

10. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne pisemne oświadczenie (pkt 3 Załącznika nr 2 do SIWZ).

11. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury zgodnie z art. 24aa uPzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departament Odwołań Urzędu
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019