Dienstleistungen - 193745-2019

25/04/2019    S81

Polen-Trzemeszno: Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste

2019/S 081-193745

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Trzemeszno
Nationale Identifikationsnummer: ZP.271.7.2019
Postanschrift: ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2
Ort: Trzemeszno
NUTS-Code: PL418 Poznański
Postleitzahl: 62-240
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Monika Krawczak
E-Mail: monika.krawczak@trzemeszno.pl
Telefon: +48 614154306
Fax: +48 614154412

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.trzemeszno.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.trzemeszno.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzemeszno

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.7.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90000000 Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zamówienie (tzn. gminny system odbioru odpadów komunalnych zwany dalej „system”) obejmuje:

a. Cykliczny odbiór i transport zmieszanych, pozostałych po segregacji (dalej: resztkowych), a także zbieranych selektywnie odpadów komunalnych od objętych systemem właścicieli:

– nieruchomości zamieszkałych, w których znajduje się co najmniej jeden lokal i zamieszkuje co najmniej jeden mieszkaniec,

– nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wymienionych w uchwale Rady Miejskiej,

– nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, działek na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych;

b. udostępnienie pojemników na bioodpady oraz pojemników do miejsc sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectw;

c. odbiór odpadów w ramach Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Mobilny PSZOK);

d. odbiór przeterminowanych leków z miejsc ich zbierania (pojem

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90513200 Beseitigung von kommunalem Müll
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL418 Poznański
Hauptort der Ausführung:

Gmina Trzemeszno

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Termin realizacji zamówienia od dnia 1.7.2019 r. do dnia 31.12.2021 r.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru odpadów komunalnych powstających w wyniku:

— prowadzenia działalności gospodarczej,

— z nieruchomości niezamieszkałych innych niż wskazane w pkt 2.4,

— lokali niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych, w których znajdują się lokale zamieszkałe oprócz lokali niezamieszkałych wymienionych w pkt 2.4.

b) Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nie jest zależna od Zamawiającego. W trakcie realizacji umowy możliwe są zmiany danych w zakresie zmiany adresów

oraz liczby mieszkańców i nieruchomości zamieszkałych, a także liczby nieruchomości niezamieszkałych (np. zmiana uchwał Rady Miejskiej, zmiana przepisów ustawowych itp).

c) Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych i resztkowych (w tym także kontenery), które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego, zapewniają właściciele nieruchomości. Zamawiający wskazuje jedynie orientacyjną ilość pojemników usytuowanych na terenie gminy. Worki do selektywnej zbiórki odpadów zapewnia Zamawiający. Pojemniki na odpady ulegające biodegradacji w liczbie 1 szt. na nieruchomości oraz pojemniki ustawiane sezonowo w miejscach sportowo-rekreacyjnych na

Terenie sołectw zapewnia Wykonawca.

d) Zabrania się odbioru odpadów nie objętych przedmiotem zamówienia przy wykorzystaniu środków transportu, które Wykonawca wskaże do realizacji umowy w czasie wykonywania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia

zgodnie ze sporządzonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzemeszno (np. niedozwolone jest odbieranie odpadów z posesji nie objętych przedmiotowym zamówieniem w czasie odbioru odpadów objętych przedmiotem zamówienia w godzinach odbioru podanych w harmonogramie).

e) Wykonawca odbiera odpady komunalne z miejsca wystawienia pojemników przez właściciela nieruchomości lub z miejsca wyodrębnionego dostępnego dla Wykonawcy w dniu odbioru za wyjątkiem nieruchomości wskazanych w

pkt. f. Po opróżnieniu pojemnik należy bezwzględnie odstawić w to samo miejsce.

f) Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania pojemników na odpady, z nieruchomości zgłoszonych przez Zamawiającego (dotyczy wyłącznie uzasadnionych przypadków tzn. nieruchomości zamieszkiwanych przez osoby

Niepełnosprawne, starsze itp), w bezpośrednim czasie świadczenia usługi odbierania odpadów celem opróżnienia, a po opróżnieniu odstawienia pojemników w to samo wyznaczone i dostępne miejsce na nieruchomości. W roku 2018 wystawiano pojemniki z 35 nieruchomości.

g) W wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów poza ustalonym harmonogramem, pod warunkiem, że dalsze przetrzymywanie zgromadzonych odpadów na

terenie nieruchomości może zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu jej mieszkańców. Wykonawca odbierze przedmiotowe odpady w ciągu 24 godzin od zgłoszenia Zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: czas reakcji na zgłoszoną reklamacje / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: skcja segregacja / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/07/2019
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 60.000,00 PLN.

W postępowaniu nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wyboru najkorzystniejszej oceny z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

1.2 wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Trzemeszna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9 b ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. Poz. 1454, ze zmian.) co najmniej w zakresie odpadów o kodach:15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 28, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014 r. poz. 1923 ze zmian.).

1.3 ważne zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwego starostę, które zachowało ważność na podstawie art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016. Poz. 1987), co najmniej w zakresie odpadów o kodach: 15 01 01,15 01 02,15 01 03, 15 01 04,15 01 05,15 01 06,15 01 07,15 01 09,16 01 03,17 01 01,17 01 02,17 01 03,17 01 07, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 2001 21*, 20 01 23*,20 01 28, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 r. poz. 1923 ze zmian.) lub posiadają wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. l ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2018. Poz. 1454).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800.000,00 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— Zdolności technicznej lub zawodowej:

1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału, jeżeli wykaże, że

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał w tym okresie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) minimum jedna usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez okres minimum 12 miesięcy w sposób ciągły o łącznej masie min 4.000 Mg/rok.

2. dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonywania zamówienia tj:

— co najmniej jeden z pojazdów wchodzących w skład potencjału technicznego Wykonawcy musi być wyposażony w tzw. HDS przeznaczony do mechanicznego opróżniania pojemników typu „siatka „ oraz „dzwon" o ładowności co najmniej 5,5 Mg,

— posiada co najmniej dwa samochody specjalne do odbioru odpadów typu śmieciarka bezpylna,

— pojazdy muszą być przystosowane do odbioru odpadów z typów pojemników wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ oraz Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzemeszno wraz ze zmianami, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ,

— pojazdy muszą umożliwiać odbiór odpadów z terenów trudnodostępnych,

— pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

— bazą magazynowo-transportową spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013, poz. 122) oraz wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16.9.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

7. Oferta zawiera:

1. Formularz oferty,

2. Jednolity dokument JEDZ,

3. Zobowiązanie innego podmiotu albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp (jeśli dotyczy),

4. Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika sposób reprezentacji Wykonawcy (jeśli dotyczy).

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/06/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/06/2019
Ortszeit: 12:00
Ort:

Urząd Miejski Trzemeszna 62-240 Trzemeszno, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2 w pokoju nr 7 - salka posiedzeń

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. wg załącznika nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzedu Zamówień Publicznych
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpił przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o nie zgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechanie czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa wyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert biegu terminu związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postepu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587801

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
24/04/2019