Diese Website wird derzeit vor dem Hintergrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union aktualisiert. Falls Inhalte diesem Austritt noch nicht Rechnung tragen, ist dies unbeabsichtigt und wird berichtigt.

Dienstleistungen - 193745-2019

25/04/2019    S81    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Trzemeszno: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2019/S 081-193745

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Trzemeszno
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP.271.7.2019
Adres pocztowy: ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2
Miejscowość: Trzemeszno
Kod NUTS: PL418
Kod pocztowy: 62-240
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Krawczak
E-mail: monika.krawczak@trzemeszno.pl
Tel.: +48 614154306
Faks: +48 614154412

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.trzemeszno.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.trzemeszno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzemeszno

Numer referencyjny: ZP.271.7.2019
II.1.2)Główny kod CPV
90000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Zamówienie (tzn. gminny system odbioru odpadów komunalnych zwany dalej „system”) obejmuje:

a. Cykliczny odbiór i transport zmieszanych, pozostałych po segregacji (dalej: resztkowych), a także zbieranych selektywnie odpadów komunalnych od objętych systemem właścicieli:

– nieruchomości zamieszkałych, w których znajduje się co najmniej jeden lokal i zamieszkuje co najmniej jeden mieszkaniec,

– nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wymienionych w uchwale Rady Miejskiej,

– nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, działek na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych;

b. udostępnienie pojemników na bioodpady oraz pojemników do miejsc sportowo-rekreacyjnych na terenie sołectw;

c. odbiór odpadów w ramach Mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Mobilny PSZOK);

d. odbiór przeterminowanych leków z miejsc ich zbierania (pojem

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90500000
90511000
90512000
90513100
90513200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Trzemeszno

II.2.4)Opis zamówienia:

Termin realizacji zamówienia od dnia 1.7.2019 r. do dnia 31.12.2021 r.

Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru odpadów komunalnych powstających w wyniku:

— prowadzenia działalności gospodarczej,

— z nieruchomości niezamieszkałych innych niż wskazane w pkt 2.4,

— lokali niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych, w których znajdują się lokale zamieszkałe oprócz lokali niezamieszkałych wymienionych w pkt 2.4.

b) Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nie jest zależna od Zamawiającego. W trakcie realizacji umowy możliwe są zmiany danych w zakresie zmiany adresów

oraz liczby mieszkańców i nieruchomości zamieszkałych, a także liczby nieruchomości niezamieszkałych (np. zmiana uchwał Rady Miejskiej, zmiana przepisów ustawowych itp).

c) Pojemniki do gromadzenia odpadów zmieszanych i resztkowych (w tym także kontenery), które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego, zapewniają właściciele nieruchomości. Zamawiający wskazuje jedynie orientacyjną ilość pojemników usytuowanych na terenie gminy. Worki do selektywnej zbiórki odpadów zapewnia Zamawiający. Pojemniki na odpady ulegające biodegradacji w liczbie 1 szt. na nieruchomości oraz pojemniki ustawiane sezonowo w miejscach sportowo-rekreacyjnych na

Terenie sołectw zapewnia Wykonawca.

d) Zabrania się odbioru odpadów nie objętych przedmiotem zamówienia przy wykorzystaniu środków transportu, które Wykonawca wskaże do realizacji umowy w czasie wykonywania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia

zgodnie ze sporządzonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzemeszno (np. niedozwolone jest odbieranie odpadów z posesji nie objętych przedmiotowym zamówieniem w czasie odbioru odpadów objętych przedmiotem zamówienia w godzinach odbioru podanych w harmonogramie).

e) Wykonawca odbiera odpady komunalne z miejsca wystawienia pojemników przez właściciela nieruchomości lub z miejsca wyodrębnionego dostępnego dla Wykonawcy w dniu odbioru za wyjątkiem nieruchomości wskazanych w

pkt. f. Po opróżnieniu pojemnik należy bezwzględnie odstawić w to samo miejsce.

f) Wykonawca jest zobowiązany do wystawiania pojemników na odpady, z nieruchomości zgłoszonych przez Zamawiającego (dotyczy wyłącznie uzasadnionych przypadków tzn. nieruchomości zamieszkiwanych przez osoby

Niepełnosprawne, starsze itp), w bezpośrednim czasie świadczenia usługi odbierania odpadów celem opróżnienia, a po opróżnieniu odstawienia pojemników w to samo wyznaczone i dostępne miejsce na nieruchomości. W roku 2018 wystawiano pojemniki z 35 nieruchomości.

g) W wyjątkowych sytuacjach, na zgłoszenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów poza ustalonym harmonogramem, pod warunkiem, że dalsze przetrzymywanie zgromadzonych odpadów na

terenie nieruchomości może zagrażać bezpieczeństwu lub zdrowiu jej mieszkańców. Wykonawca odbierze przedmiotowe odpady w ciągu 24 godzin od zgłoszenia Zamawiającego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji na zgłoszoną reklamacje / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: skcja segregacja / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2019
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 60.000,00 PLN.

W postępowaniu nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wyboru najkorzystniejszej oceny z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

1.2 wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Trzemeszna w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9 b ust. 4 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. Poz. 1454, ze zmian.) co najmniej w zakresie odpadów o kodach:15 01 01, 15 01 02, 15 01 03, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06 15 01 07, 15 01 09, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 28, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2014 r. poz. 1923 ze zmian.).

1.3 ważne zezwolenie na transport odpadów wydane przez właściwego starostę, które zachowało ważność na podstawie art. 233 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2016. Poz. 1987), co najmniej w zakresie odpadów o kodach: 15 01 01,15 01 02,15 01 03, 15 01 04,15 01 05,15 01 06,15 01 07,15 01 09,16 01 03,17 01 01,17 01 02,17 01 03,17 01 07, 17 09 04, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 08, 20 01 10, 20 01 11, 2001 21*, 20 01 23*,20 01 28, 20 01 32, 20 01 33*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36, 20 01 39, 20 01 40, 20 02 01, 20 02 02, 20 03 01, 20 03 07, 20 03 99 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 r. poz. 1923 ze zmian.) lub posiadają wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. l ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2018. Poz. 1454).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800.000,00 PLN.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— Zdolności technicznej lub zawodowej:

1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału, jeżeli wykaże, że

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – wykonał w tym okresie (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) minimum jedna usługę polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez okres minimum 12 miesięcy w sposób ciągły o łącznej masie min 4.000 Mg/rok.

2. dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do wykonywania zamówienia tj:

— co najmniej jeden z pojazdów wchodzących w skład potencjału technicznego Wykonawcy musi być wyposażony w tzw. HDS przeznaczony do mechanicznego opróżniania pojemników typu „siatka „ oraz „dzwon" o ładowności co najmniej 5,5 Mg,

— posiada co najmniej dwa samochody specjalne do odbioru odpadów typu śmieciarka bezpylna,

— pojazdy muszą być przystosowane do odbioru odpadów z typów pojemników wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ oraz Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzemeszno wraz ze zmianami, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ,

— pojazdy muszą umożliwiać odbiór odpadów z terenów trudnodostępnych,

— pojazdy te muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

— bazą magazynowo-transportową spełniającą wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.1.2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013, poz. 122) oraz wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające ilości zatrudnionych osób spełniające wymagania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16.9.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

7. Oferta zawiera:

1. Formularz oferty,

2. Jednolity dokument JEDZ,

3. Zobowiązanie innego podmiotu albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp (jeśli dotyczy),

4. Pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika sposób reprezentacji Wykonawcy (jeśli dotyczy).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/06/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 06/06/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Urząd Miejski Trzemeszna 62-240 Trzemeszno, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2 w pokoju nr 7 - salka posiedzeń

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

3) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

4) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. wg załącznika nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzedu Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpił przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o nie zgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechanie czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa wyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie 2 albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert biegu terminu związania z ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/04/2019