Diensten - 193750-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Angleur: Reparatie- en onderhoudsdiensten

2019/S 081-193750

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Société Wallonne de financement complémentaire des infrastructures
0316.381.138_514085
rue Canal de l'Ourthe, 9 bte 3
Angleur
4031
België
Contactpersoon: M J Dehalu, directeur général et M J Lewis, président
E-mail: benoit.rouard@sofico.org
NUTS-code: BE332

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sofico.org

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335176

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335176
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
RW-SpW — direction des voies hydrauliques de Mons
rue Verte 11
Mons
7000
België
Telefoon: +32 65399610
E-mail: sebastien.lannoy@spw.wallonie.be
Fax: +32 65362492
NUTS-code: BE323

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wallonie.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335176

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=SPW-DO242-O2.04.02-18d59-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Atelier de Strépy — maintenance des équipements électromécaniques.

Referentienummer: SPW-DO242-O2.04.03-18d59-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le marché a pour objet les prestations de services pour assurer la maintenance des équipements électromécaniques de l'atelier de Strépy. Cela concerne les ouvrages de l’ascenseur de Strépy-Thieu et de la porte de garde du Blanc Pain y compris les équipements installés entre ces 2 ouvrages.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE323
Voornaamste plaats van uitvoering:

— ascenseur de Strépy-Thieu: rue Raymond Cordier nº 50 à 7070 Thieu,

— porte de garde du Blanc Pain: rue du Blanc Pain à 7110 Houdeng-Goegnies.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voir cahier spécial des charges.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Conseil d'État
Rue de la Science 33
Bruxelles
1040
België
Telefoon: +32 22349611

Internetadres: www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Service du médiateur
Rue Lucien Namèche 54
Namur
5000
België
Telefoon: +32 81321911
E-mail: courrier@le-mediateur.be
Fax: +32 81321900

Internetadres: www.le-mediateur.be

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
WW-SpW — direction des voies hydrauliques de Mons
Rue Verte 11
Mons
7000
België
Telefoon: +32 65399610
E-mail: sebastien.lannoy@spw.wallonie.be
Fax: +32 65362492
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019