Diensten - 193755-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Maastricht: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 081-193755

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Universiteit Maastricht
50169181
Minderbroedersberg 4-6
Maastricht
6211 LK
Nederland
Contactpersoon: Hans Schnock
Telefoon: +31 433882646
E-mail: hans.schnock@maastrichtuniversity.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.maastrichtuniversity.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=99406

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Adviesdiensten Vastgoed Bouwprojecten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De Universiteit Maastricht, en meer in het bijzonder de afdeling Vastgoed, staat aan de vooravond van een aantal grote bouwprojecten. Voor deze (en de reguliere) projecten wordt veelvuldig gebruik gemaakt van externe adviseurs.

De UM wenst middels deze aanbesteding, een aantal vaste adviseurs te selecteren die naast materiekennis dan ook beschikken over kennis van de organisatie en de werkwijzes binnen de organisatie.

Doel en beoogd resultaat van de Tender

Het doel van deze Tender is het aangaan van Raamovereenkomsten met 3 partijen per perceel.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000
71300000
71500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betreft Senior Adviseurs Projectmanagement (incl. advies bouwkosten).

Zowel extern projectmanagement alsmede detachering voor ondersteuning bij de afdeling Vastgoed.

Onder Senior wordt verstaan dat de betreffende adviseur minimaal 5 jaar ervaring heeft.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zie Negometrix / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Installatie advies (werktuigbouw en elektrotechniek)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000
71500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maastricht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betreft Senior Adviseurs Installatie advies (elektrotechniek, werktuigbouwkundig, data, gevelonderhoud en transport).

Zowel extern projectmanagement, alsmede detachering voor ondersteuning bij de afdeling Vastgoed.

Onder Senior wordt verstaan dat de betreffende adviseur minimaal 5 jaar ervaring heeft.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zie Negometrix / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Constructie Advies

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000
71500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maastricht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betreft Senior Adviseur Constructies.

Zowel extern projectmanagement alsmede detachering voor ondersteuning bij de afdeling Vastgoed.

Onder Senior wordt verstaan dat de betreffende adviseur minimaal 5 jaar ervaring heeft.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zie Negometrix / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bouwfysica advies (incl. akoestiek en brandveiligheid)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000
71500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maastricht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betreft Senior Adviseur Bouwfysica (o.a. akoestiek en brandveiligheid)

Zowel extern projectmanagement alsmede detachering voor ondersteuning bij de afdeling Vastgoed.

Onder Senior wordt verstaan dat de betreffende adviseur minimaal 5 jaar ervaring heeft.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zie Negometrix / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Duurzaamheid advies

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000
71500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maastricht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Betreft Senior adviseur Duurzaamheid.

Zowel extern projectmanagement alsmede detachering voor ondersteuning bij de afdeling Vastgoed.

Onder Senior wordt verstaan dat de betreffende adviseur minimaal 5 jaar ervaring heeft.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zie Negometrix / Weging: 70
Kostencriterium - Naam: prijs / Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 191-431862
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Projectmanagement (incl bouwadvieskosten)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Installatie advies

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Constructie advies

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Bouwfysica advies

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

Duurzaamheid advies

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Universiteit Maastricht
Maastricht
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019