Diensten - 193757-2019

25/04/2019    S81

Polen-Warschau: Schoonmaken van kantoren

2019/S 081-193757

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Postadres: ul. Karolkowa 30
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL52 Opolskie
Postcode: 01-207
Land: Polen
E-mail: zamowienia.publiczne.opole@kowr.gov.pl

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.kowr.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: www.bip.kowr.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: wykonywanie prawa własności do nieruchomości Skarbu Państwa

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz budynku Archiwum Zakładowego KOWR OT Opole mieszczących się w Opolu przy ulicy 1 Maja

Referentienummer: OP.WOP.ZP.2.2019.U
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919200 Schoonmaken van kantoren
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz budynku Archiwum Zakładowego KOWR OT Opole mieszczących się w Opolu przy ulicy 1 Maja 6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto we SIWZ oraz we wzorze umowy - załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 81 882.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL52 Opolskie
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości:

1) siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu przy ulicy 1 Maja 6 o powierzchni całkowitej: 2.082,00 m2, w tym: powierzchnia podstawowa 1.476,40 m2, powierzchnia ruchu 499,20 m2.

Powierzchnia podstawowa obejmuje: pokoje biurowe i sekretariaty, gabinety dyrektorów i kierowników, kancelarie i pomieszczenia archiwum zakładowego (w piwnicach).

Powierzchnia ruchu obejmuje korytarze, klatki schodowe, recepcję, przedsionek (wykładzina PCV, wykładzina typ „tarkett”, płytki gresowe, panele). Na pozostałą powierzchnię składają się pomieszczenia pomocnicze tj. serwerownia, pomieszczenia gospodarcze, aneksy kuchenne, toalety oraz sale konferencyjne.

2) budynku Archiwum Zakładowego przy ulicy 1 Maja 6 o całkowitej powierzchni 644,24 m2, w tym:

Powierzchnia podstawowa (pomieszczenia biurowe) 74,67 m2,

Powierzchnia magazynowa 526,36 m2,

Powierzchnia ruchu 32,40 m2,

Pozostała powierzchnia (toaleta, aneks socjalny, wymiennikownia c.o.) 10,81 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto we SIWZ oraz we wzorze umowy - załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Aspekty społeczne / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Wartość kary umownej w przypadku nie stosowania materiałów o parametrach o których mowa w ust. 3.11. pkt. 3) i 4) siwz / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 027-060116
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz budynku Archiwum Zakładowego KOWR OT Opole mieszczących się w Opolu przy ulicy 1 Maja

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „ABC-Service” Sp. J. R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk
Postadres: ul. Bolesławiecka 15
Plaats: Wrocław
NUTS-code: PL52 Opolskie
Postcode: 53-614
Land: Polen
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 82 358.05 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 81 882.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest

zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy

albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni

od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie

internetowej;

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019