We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Diensten - 193757-2019

25/04/2019    S81    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Warszawa: Usługi sprzątania biur

2019/S 081-193757

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Adres pocztowy: ul. Karolkowa 30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL52
Kod pocztowy: 01-207
Państwo: Polska
E-mail: zamowienia.publiczne.opole@kowr.gov.pl

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kowr.gov.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Agencja/urząd krajowy lub federalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wykonywanie prawa własności do nieruchomości Skarbu Państwa

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz budynku Archiwum Zakładowego KOWR OT Opole mieszczących się w Opolu przy ulicy 1 Maja

Numer referencyjny: OP.WOP.ZP.2.2019.U
II.1.2)Główny kod CPV
90919200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz budynku Archiwum Zakładowego KOWR OT Opole mieszczących się w Opolu przy ulicy 1 Maja 6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto we SIWZ oraz we wzorze umowy - załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 81 882.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
II.2.4)Opis zamówienia:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości:

1) siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu przy ulicy 1 Maja 6 o powierzchni całkowitej: 2.082,00 m2, w tym: powierzchnia podstawowa 1.476,40 m2, powierzchnia ruchu 499,20 m2.

Powierzchnia podstawowa obejmuje: pokoje biurowe i sekretariaty, gabinety dyrektorów i kierowników, kancelarie i pomieszczenia archiwum zakładowego (w piwnicach).

Powierzchnia ruchu obejmuje korytarze, klatki schodowe, recepcję, przedsionek (wykładzina PCV, wykładzina typ „tarkett”, płytki gresowe, panele). Na pozostałą powierzchnię składają się pomieszczenia pomocnicze tj. serwerownia, pomieszczenia gospodarcze, aneksy kuchenne, toalety oraz sale konferencyjne.

2) budynku Archiwum Zakładowego przy ulicy 1 Maja 6 o całkowitej powierzchni 644,24 m2, w tym:

Powierzchnia podstawowa (pomieszczenia biurowe) 74,67 m2,

Powierzchnia magazynowa 526,36 m2,

Powierzchnia ruchu 32,40 m2,

Pozostała powierzchnia (toaleta, aneks socjalny, wymiennikownia c.o.) 10,81 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto we SIWZ oraz we wzorze umowy - załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Aspekty społeczne / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość kary umownej w przypadku nie stosowania materiałów o parametrach o których mowa w ust. 3.11. pkt. 3) i 4) siwz / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 027-060116
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz budynku Archiwum Zakładowego KOWR OT Opole mieszczących się w Opolu przy ulicy 1 Maja

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
09/04/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „ABC-Service” Sp. J. R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk
Adres pocztowy: ul. Bolesławiecka 15
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL52
Kod pocztowy: 53-614
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 82 358.05 EUR
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 81 882.00 EUR
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest

zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy

albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec treści SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni

od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie

internetowej;

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach

stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Szczegółowe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019