Diensten - 193757-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Schoonmaken van kantoren

2019/S 081-193757

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polen
E-mail: zamowienia.publiczne.opole@kowr.gov.pl
NUTS-code: PL52

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.kowr.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: www.bip.kowr.gov.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: wykonywanie prawa własności do nieruchomości Skarbu Państwa

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz budynku Archiwum Zakładowego KOWR OT Opole mieszczących się w Opolu przy ulicy 1 Maja

Referentienummer: OP.WOP.ZP.2.2019.U
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 81 882.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL52

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 027-060116

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku siedziby Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz budynku Archiwum Zakładowego KOWR OT Opole mieszczących się w Opolu przy ulicy 1 Maja

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„ABC-Service” Sp. J. R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk
ul. Bolesławiecka 15
Wrocław
53-614
Polen
NUTS-code: PL52
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 82 358.05 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 81 882.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019