Diensten - 193758-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Mullsjö: Diensten voor bedrijfsgeneeskunde

2019/S 081-193758

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Mullsjö kommun
212000-1603
Box 800
Mullsjö
565 18
Zweden
Contactpersoon: Fredrik Nyström
E-mail: fredrik.nystrom@mullsjo.se
NUTS-code: SE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mullsjo.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Företagshälsovård Habo Mullsjö 2019-2022

Referentienummer: 18/6
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85147000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Ramavtal för företagshälsovårdstjänster till Habo kommun, Mullsjö kommun samt Habo Energi AB inklusive dotterbolagen Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB, totalt cirka 1800 anställda.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 430 000.00 SEK / Hoogste offerte: 1 446 000.00 SEK meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE211
NUTS-code: SE211
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Upphandlingen avser ramavtal för företagshälsovårdstjänster till Habo kommun, Mullsjö kommun samt Habo Energi AB inklusive dotterbolagen Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB.

Habo och Mullsjö kommuner med ca 12 000 respektive 7 300 invånare ligger i Västergötland vid gränsen mot Småland och tillhör Jönköpings län. Habo kommun har ca 1100 anställda, Mullsjö kommun ca 650. Habo Energi AB inklusive dotterbolagen har ca 30 anställda.

Avtalet omfattar traditionella företagshälsovårdstjänster i volym och omfattning enligt upphandlingsdokumenten.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 162-370484
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AB Previa
556235-1907
Box 6047
Stockholm
102 31
Zweden
E-mail: anbud@previa.se
NUTS-code: SE110

Internetadres: http://www.previa.se

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 1 430 000.00 SEK / Hoogste offerte: 1 446 000.00 SEK meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten
Jönköping
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019