Dienstleistungen - 193763-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Tschechien-Zlín: Software-Implementierung

2019/S 081-193763

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
27661989
Havlíčkovo nábřeží 600
Zlín
762 75
Tschechien
Kontaktstelle(n): MT Legal, s.r.o, advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA
Telefon: +420 542210351
E-Mail: vz@mt-legal.com
NUTS-Code: CZ072

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.kntb.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/KNTB

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ekonomický informační systém - Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72263000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace ekonomického informačního systému, který nahradí, případně rozšíří stávající informační systém. Součástí plnění je dodávka nezbytného HW a s ním souvisejícího SW a další související plnění, včetně poskytování podpory po dobu neurčitou, to vše v rozsahu příloh návrhu smlouvy - obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Další informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72263000
48000000
48451000
48330000
48219300
72268000
72260000
72261000
80510000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ072
Hauptort der Ausführung:

Sídlo zadavatele

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace ekonomického informačního systému, který nahradí, případně rozšíří stávající informační systém. Součástí plnění je dodávka nezbytného HW a s ním souvisejícího SW a další související plnění, včetně poskytování podpory po dobu neurčitou, to vše v rozsahu příloh návrhu smlouvy - obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Další informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Kvalita realizačního týmu / Gewichtung: 30
Preis - Gewichtung: 70
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zadavatel předpokládá kofinancování z Integrovaného regionálního operačního programu.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

K bodu II.2.5:

Hodnoticí kritérium „Kvalita realizačního týmu" je rozděleno na subkritéria:

Zkušenosti projektového manažera - 50 %,

Zkušenosti systémového architekta ERP - 50 %.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 210-480117
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zadávací řízení bylo zrušeno s poukazem na ust. § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Zadávací řízení bylo zrušeno s ohledem na časově náročný průběh zadávacího řízení a mj. nutnost uskutečnění řady ověřovacích úkonů ve vztahu k nejasnostem a nedostatkům obsaženým v nabídkách jednotlivých účastníků, jakož i k potřebě vyššího počtu jednání hodnotící komise pověřené zadavatelem k posouzení a hodnocení nabídek. Zadavatel s ohledem na zkušenosti svých odborných pracovníků a při posouzení rozsahu implementace dospěl k závěru, že není pravděpodobné, že by účastník (resp. jakýkoli odborně zdatný dodavatel v pozici účastníka zadávacího řízení) byl za daných časových okolností schopen plnění akcelerovat tak, že by doby plnění jednotlivých fází byly rasantně zkráceny, aby implementovaný systém v rámci fáze 5 byl po provedení akceptačních testů předán ve lhůtě do 21.6.2019, tedy aniž by došlo k ovlivnění kvality plnění veřejné zakázky a současně aby zůstala zachována nabídková cena (akcelerace tohoto druhu, pokud by vůbec byla z odborně technického hlediska možná, by si jistě vyžádala mj. znásobení personálních kapacit na straně dodavatele, aniž by tento byl nad rámec nabídkové ceny oprávněn účtovat jakékoli dodatečné náklady s tím spojené). Stěžejním aspektem ovšem zůstává také skutečnost, že ani při případné akceleraci procesu plnění ze strany dodavatele by sám zadavatel nebyl objektivně v daném čase schopen poskytnout dodavateli navýšené kapacity nad rámec svých závazků k součinnosti ve smyslu odst. 7.2 a 7.5. smlouvy na plnění veřejné zakázky. Zadavatel proto považuje uvedený důvod založený na faktické nemožnosti plnění ve značně zkrácené lhůtě (aktuálně méně než 2 měsíce) nejen za dostatečný, ale zcela legitimní a legální důvod pro zrušení zadávacího řízení s původní předpokládanou dobou realizace v délce cca 6 měsíců).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechien
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechien
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: https://www.uohs.cz/

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/04/2019