Diensten - 193763-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Zlín: Software-implementatiediensten

2019/S 081-193763

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
27661989
Havlíčkovo nábřeží 600
Zlín
762 75
Tsjechië
Contactpersoon: MT Legal, s.r.o, advokátní kancelář, Jakubská 121/1, 602 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA
Telefoon: +420 542210351
E-mail: vz@mt-legal.com
NUTS-code: CZ072

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kntb.cz

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/KNTB

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ekonomický informační systém - Krajská nemocnice T. Bati, a.s.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72263000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace ekonomického informačního systému, který nahradí, případně rozšíří stávající informační systém. Součástí plnění je dodávka nezbytného HW a s ním souvisejícího SW a další související plnění, včetně poskytování podpory po dobu neurčitou, to vše v rozsahu příloh návrhu smlouvy - obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Další informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72263000
48000000
48451000
48330000
48219300
72268000
72260000
72261000
80510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ072
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sídlo zadavatele

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a implementace ekonomického informačního systému, který nahradí, případně rozšíří stávající informační systém. Součástí plnění je dodávka nezbytného HW a s ním souvisejícího SW a další související plnění, včetně poskytování podpory po dobu neurčitou, to vše v rozsahu příloh návrhu smlouvy - obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Další informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kvalita realizačního týmu / Weging: 30
Prijs - Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zadavatel předpokládá kofinancování z Integrovaného regionálního operačního programu.

II.2.14)Nadere inlichtingen

K bodu II.2.5:

Hodnoticí kritérium „Kvalita realizačního týmu" je rozděleno na subkritéria:

Zkušenosti projektového manažera - 50 %,

Zkušenosti systémového architekta ERP - 50 %.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 210-480117
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zadávací řízení bylo zrušeno s poukazem na ust. § 127 odst. 2 písm. d) ZZVZ, neboť v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv. Zadávací řízení bylo zrušeno s ohledem na časově náročný průběh zadávacího řízení a mj. nutnost uskutečnění řady ověřovacích úkonů ve vztahu k nejasnostem a nedostatkům obsaženým v nabídkách jednotlivých účastníků, jakož i k potřebě vyššího počtu jednání hodnotící komise pověřené zadavatelem k posouzení a hodnocení nabídek. Zadavatel s ohledem na zkušenosti svých odborných pracovníků a při posouzení rozsahu implementace dospěl k závěru, že není pravděpodobné, že by účastník (resp. jakýkoli odborně zdatný dodavatel v pozici účastníka zadávacího řízení) byl za daných časových okolností schopen plnění akcelerovat tak, že by doby plnění jednotlivých fází byly rasantně zkráceny, aby implementovaný systém v rámci fáze 5 byl po provedení akceptačních testů předán ve lhůtě do 21.6.2019, tedy aniž by došlo k ovlivnění kvality plnění veřejné zakázky a současně aby zůstala zachována nabídková cena (akcelerace tohoto druhu, pokud by vůbec byla z odborně technického hlediska možná, by si jistě vyžádala mj. znásobení personálních kapacit na straně dodavatele, aniž by tento byl nad rámec nabídkové ceny oprávněn účtovat jakékoli dodatečné náklady s tím spojené). Stěžejním aspektem ovšem zůstává také skutečnost, že ani při případné akceleraci procesu plnění ze strany dodavatele by sám zadavatel nebyl objektivně v daném čase schopen poskytnout dodavateli navýšené kapacity nad rámec svých závazků k součinnosti ve smyslu odst. 7.2 a 7.5. smlouvy na plnění veřejné zakázky. Zadavatel proto považuje uvedený důvod založený na faktické nemožnosti plnění ve značně zkrácené lhůtě (aktuálně méně než 2 měsíce) nejen za dostatečný, ale zcela legitimní a legální důvod pro zrušení zadávacího řízení s původní předpokládanou dobou realizace v délce cca 6 měsíců).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/04/2019