Diensten - 193764-2019

25/04/2019    S81    Услуги - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Разград: Строителен надзор

2019/S 081-193764

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Община Разград
Национален регистрационен номер: 000505910
Пощенски адрес: бул. „Бели Лом“ № 37А
Град: Разград
код NUTS: BG324 Разград
Пощенски код: 7200
Държава: България
Лице за контакт: Билял Црънгалов
Електронна поща: obshtina@razgrad.bg
Телефон: +359 84618121
Факс: +359 84660090

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.razgrad.bg

Адрес на профила на купувача: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181026QIsC3223264

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Упражняване на строителен надзор по проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда — общинска собственост, и изграждане на Център за работа с деца на улицата“, гр. Разград

II.1.2)Основен CPV код
71520000 Строителен надзор
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Упражняване на строителен надзор по време на строителството съгласно ЗУТ и подзаконовата нормативна уредба уреждаща предмета на поръчката, както следва:

— законосъобразното започване, изпълнение и завършване на строежа,

— извършване на всички необходими подготвителни работи на строителната площадка преди започване на СМР,

— осъществяване на контрол относно пълнота и правилно изготвяне и подписване на актовете и протоколите по време на строителството необходими за оценка на строежите относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение,

— спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ,

— контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството,

— правилно водене на заповедната книга на строежа,

— изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ,

— изготвяне на технически паспорти на строежите съгласно чл. 176а и 176б от ЗУТ и др

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 11 100.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000 Строителен надзор
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG324 Разград
Основно място на изпълнение:

гр. Разград

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Упражняване на строителен надзор в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове на обект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда — общинска собственост, и изграждане на Център за работа с деца на улицата“, като се изпълняват най-малко следните дейности:

— упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на СМР съгласно инвестиционните проекти и изискванията на нормативните актове,

— проверка на изпълнените СМР по количества и цени и подписване на протоколи за приемане на изпълнените СМР от строителя,

— съставяне и подписване на актовете и протоколите по време на строителството и цялата строителна документация за обектите в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 31.7.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството,

— спазване на условията за безопасност на труда съобразно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовата нормативна уредба.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Обществената поръчка се финансира по Договор за БФП № BG16RFOP001-1.023-0004-C01 по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020...

II.2.14)Допълнителна информация

...съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 207-472803
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: BG16RFOP001-1.023-0004-C01-U-04
Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
29/03/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 10
Брой на офертите, постъпили от МСП: 10
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Дема“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 103760963
Пощенски адрес: ул. „Партений Зографски“ № 32
Град: Варна
код NUTS: BG331 Варна
Пощенски код: 9007
Държава: България
Електронна поща: dema_r@abv.bg
Телефон: +359 888990063
Факс: +359 888990063

Интернет адрес: www.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 30 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 11 100.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/04/2019