Diensten - 193764-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Razgrad: Toezicht op uitvoering van de bouw

2019/S 081-193764

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Obshtina Razgrad
Nationaal identificatienummer: 000505910
Postadres: bul. „Beli Lom“ No. 37A
Plaats: Razgrad
NUTS-code: BG324 Разград
Postcode: 7200
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Bilyal Tsrangalov
E-mail: obshtina@razgrad.bg
Telefoon: +359 84618121
Fax: +359 84660090

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.razgrad.bg

Adres van het kopersprofiel: http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20181026QIsC3223264

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Упражняване на строителен надзор по проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда — общинска собственост, и изграждане на Център за работа с деца на улицата“, гр. Разград

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71520000 Toezicht op uitvoering van de bouw
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 11 100.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71520000 Toezicht op uitvoering van de bouw
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG324 Разград

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 207-472803

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: BG16RFOP001-1.023-0004-C01-U-04
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Дема“ ЕООД
Nationaal identificatienummer: 103760963
Postadres: ул. „Партений Зографски“ № 32
Plaats: Варна
NUTS-code: BG331 Варна
Postcode: 9007
Land: Bulgarije
E-mail: dema_r@abv.bg
Telefoon: +359 888990063
Fax: +359 888990063

Internetadres: www.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 100.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019