Diensten - 193767-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Brandýs nad Labem-Stará Boleslav: Reparatie en onderhoud van muziekinstrumenten

2019/S 081-193767

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi
43751083
nám. sv. Václava 1/14
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
250 01
Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Gabriela Šulmanová, projektová manažerka
Telefoon: +420 777630585
E-mail: sulmanova@spfgroup.org
NUTS-code: CZ020

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.staraboleslav.com/

Adres van het kopersprofiel: https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/1a20f546-9c74-4822-badb-c2c246389818

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Zadavatel dle ustanovení § 4 odst. 2 ZZVZ - Církevní organizace
I.5)Hoofdactiviteit
Recreatie, cultuur en godsdienst

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Obnova varhan v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi (druhé zadání)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50860000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurátorská rekonstrukce varhanního stroje, restaurování polychromie, figurální a plastické výzdoby třídílné varhanní skříně a rekonstrukce dřevěné podlahy kruchty. Původní barokní nástroj postavil v r. 1772 Josef Streussel. Ten byl nahrazen pneumatickým strojem Bohumila Paštiky, skříň positivu s původními prospektovými píšťalami byla ponechána jako kulisa. Podrobně je rozsah prací popsán v zadávací dokumentaci, především pak v přílohách č. 10 a 11 zadávací dokumentace (Restaurátorské záměry).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 9 336 700.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ020
Voornaamste plaats van uitvoering:

Místem plnění veřejné zakázky je kostel sv. Václava, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, dílna/y vybraného dodavatele a sídlo zadavatele.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurátorská rekonstrukce varhanního stroje, restaurování polychromie, figurální a plastické výzdoby třídílné varhanní skříně a rekonstrukce dřevěné podlahy kruchty. Původní barokní nástroj postavil v r. 1772 Josef Streussel. Ten byl nahrazen pneumatickým strojem Bohumila Paštiky, skříň positivu s původními prospektovými píšťalami byla ponechána jako kulisa. Podrobně je rozsah prací popsán v zadávací dokumentaci, především pak v přílohách č. 10 a 11 zadávací dokumentace (Restaurátorské záměry).

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Zkušenosti restaurátorského týmu / Weging: 40 %
Kostencriterium - Naam: Nejnižší nabídková cena (včetně DPH) / Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zadavatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 3 ZZVZ vyhradil možnost použití jednacího řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 66 ZZVZ pro poskytnutí nových služeb vybraným dodavatelem. Předmětem jednacího řízení bez uveřejnění bude zadání povinnosti zahrnout do předmětu plnění veřejné zakázky i další služby nabízené dodavatelem v souladu s jeho nabídkou, a to zejména restaurování polychromie varhanní skříně, figurální a plastické výzdoby dle požadavků orgánu památkové péče na základě rozšířeného průzkumu a schváleného finálního restaurátorského záměru k realizaci prací a dále restaurování truhlářské podstaty třídílné varhanní skříně nebo rekonstrukci dřevěné podlahy kůru. K případnému využití jednacího řízení bez uveřejnění dle ustanovení § 100 odst. 3 ZZVZ si zadavatel vyhradil dobu 23 měsíců od okamžiku uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky. Hodnota jednacího řízení bez uveřejnění dle této vyhrazené změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepřesáhne 30 % ceny původní veřejné zakázky.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Integrovaný regionální operační program, název projektu: Stará Boleslav – kolébka české státnosti – kostel sv. Václava, registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004595

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 005-007197
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Obnova varhan v kostele sv. Václava ve Staré Boleslavi (druhé zadání)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Agentura "Jan Zrzavý", spol. s.r.o.
26153777
Bořivojova 2421/17
Praha 3
130 00
Tsjechië
Telefoon: +420 603526197
E-mail: ag-jz@volny.cz
NUTS-code: CZ010
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 099 000.00 CZK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 336 700.00 CZK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 100 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Kompletní restaurátorská rekonstrukce varhanního stroje, dodávka píšťal, dodávka vzduchotechniky včetně varhanního motoru a dodávka kůží.

Kompletní restaurování varhanní skříně - restaurování architektury varhanní skříně, restaurování dřevěných figurálních polychromovaných plastik, restaurování zlacení.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019