Diensten - 193770-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Heerhugowaard: Schoonmaken van kantoren

2019/S 081-193770

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
58668320
Stationsplein 136
Heerhugowaard
1703 WC
Nederland
Contactpersoon: Annemiek van der Eng -Verduin
Telefoon: +31 725828282
E-mail: info@hhnk.nl
Fax: +31 725827010
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hhnk.nl

Adres van het kopersprofiel: https://www.hhnk.nl/portaal/zakendoen-met-hhnk_3616/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie schoonmaakdienstverlening

Referentienummer: 19.0903632
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90919200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De schoonmaak overeenkomsten met de huidige partners van het HHNK expireren volgend jaar en zij wil daarom door middel van een marktconsultatie de markt vragen kennis te delen op het gebied van schoonmaken van kantoorpanden en bijzondere locaties op een duurzame wijze. Het HHNK is voornemens een nieuwe aanbesteding uit te schrijven.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
90911000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie marktconsultatiedocument tabel 1: Omvang schoonmaakdiensten

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: marktconsultatie / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 076-181108
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Middels een vooraankondiging opnieuw aangekondigd.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord-Holland
Postbus 1621
Haarlem
2003 BR
Nederland
Telefoon: +31 883611172
E-mail: kortgeding.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl
Fax: +31 883610152

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/haarlem

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019