Dienstleistungen - 193771-2019

25/04/2019    S81    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Gdynia: Anpflanzungs- und Pflegearbeiten an Grünflächen

2019/S 081-193771

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasta Gdyni - Zarząd Dróg i Zieleni
Nationale Identifikationsnummer: PL
Postanschrift: ul. 10 Lutego 24
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633
Postleitzahl: 81-364
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Tuźnik
E-Mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Telefon: +48 587612085
Fax: +48 586622841

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zdiz.gdynia.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.zdiz.gdynia.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej i utrzymanie czystości na terenie miasta Gdyni

Referenznummer der Bekanntmachung: EZP.271.96.2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77310000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji bieżącej terenów zieleni miejskiej oraz utrzymaniu czystości na terenie miasta Gdyni.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) konserwację bieżącą terenów zieleni miejskiej, w tym:

a) pielęgnację zieleni miejskiej,

b) konserwację elementów małej architektury;

2) utrzymanie czystości na terenie miasta, w tym:

a) oczyszczanie ręczne terenu miasta i utrzymanie czystości pomników i tablic pamiątkowych,

b) eksploatację koszy ulicznych,

c) oczyszczanie ciągów komunikacyjnych,

d) oczyszczanie płatnych miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania (dot. części 1),

e) oczyszczanie elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej-

Dla Części 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 -

Oraz

Całoroczne oczyszczanie ciągów komunikacyjnych (chodników, przejść, schodów, kładek, dróg rowerowych) i płatnych miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) usytuowanych w dzielnicy Śródmieście-

Dla Części 2.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 44 510 542.58 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

REJON I

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314100
90000000
90611000
90612000
90630000
90511300
77342000
90620000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ 1 obejmuje Rejon I, tj.

a) część dzielnicy Śródmieście: Skwer Kościuszki wraz z terenami przyległymi: Al. Jana Pawła II,

Ul. Borchardta, Bulwar Szwedzki, ul. Zawiszy Czarnego, Park Rady Europy o powierzchni

Ca 13,17 ha, w tym tereny zieleni 6,01 ha,

b) dzielnicę Kamienna Góra wraz z terenami przyległymi: częścią ul. Armii Krajowej, Placem Grunwaldzkim, Bulwarem Nadmorskim i Skwerem im. Tajnego Hufca Harcerzy o powierzchni ca 40,45 ha, w tym tereny zieleni 9,1 ha.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie I objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, parki, place zabaw, place do ćwiczeń: 15,11 ha,

— tereny oczyszczane ręcznie 53,62 ha,

— ciągi komunikacyjne i płatne miejsca postojowe w sezonie zimowym 74 708 m2,

— parkomaty 57 szt,

— ciągi komunikacyjne i płatne miejsca postojowe w sezonie letnim 95 255 m2.

Ilość koszy ulicznych w rejonie - 469 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe)-41 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, parki, zieleńce, place zabaw i place do ćwiczeń, wybiegi dla

Psów:

1) przyuliczne tereny zieleni: wykaz określony został w zał. 1A/I, Tab. I/1,

2) skwery: Skwer Kościuszki, Bulwar Nadmorski, Skwer Arki Gdynia, Plac Grunwaldzki (Aleja Andrzeja Wajdy), im. Tajnego Hufca Harcerzy,

3) zieleńce: przy ul. Mickiewicza, Leśna Polana widokowo-rekreacyjna (wjazd od ul. Sienkiewicza),

4) parki: Rady Europy, im. Marii i Lecha Kaczyńskich na Kamiennej Górze,

5) place zabaw: Kamienna Góra (taras średni i dolny), Bulwar Nadmorski, Park Rady Europy,

6) place do ćwiczeń: Bulwar Nadmorski,

7) wybieg dla psów: ul. Słowackiego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 1 stanowią załączniki do siwz:

1/I - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/I - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/I - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/I - Mapa z granicami rejonu,

1D/I - Wzory meldunków,

2/I - Formularz cenowy Część 1 - Rejon I.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

REJON II

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314100
90000000
90611000
90612000
90630000
90511300
77342000
90620000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ 2 obejmuje Rejon II, tj.

Dzielnicę Śródmieście (granice Rejonu II przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik 1C/II).

Powierzchnia ciągów komunikacyjnych i płatnych miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) w Rejonie II objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— powierzchnie objęte utrzymaniem zimowym 75 990 m2, parkometry 140 szt,

— powierzchnie objęte utrzymaniem letnim 80 859 m2.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 2 stanowią załączniki do siwz:

1/II - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/II - Zakres rzeczowy prac,

1B/II – Wzory meldunków,

1C/II - Mapa z granicami rejonu,

2/II - Formularz cenowy Część 2 - Rejon II.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

REJON III

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314100
90000000
90611000
90612000
90630000
90511300
77342000
90620000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ 3 obejmuje Rejon III, tj.

Dzielnice: Śródmieście (z wyłączeniem terenu określonego dla Rejonu I, VIII, i zakresu prac określonego dla Rejonu II) i Wzgórze Św. Maksymiliana.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie III objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw, place do ćwiczeń i siłownie zewnętrzne 19,8 ha,

— tereny objęte oczyszczaniem ręcznym ca 94,66 ha,

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 45 415 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 51 077 m2,

— tunel Węzeł Wzgórze Św. Maksymiliana (powierzchnia 2 030 m2).

Ilość koszy ulicznych w rejonie - 700 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe) – 51 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw i place do ćwiczeń:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz określony został w zał. 1A/III, Tab. III/1,

2) skwery: Skwer Plymouth, Skwer Sue Ryder, skwer przy ul. Tetmajera, skwer przy Domu Marynarza, Skwer Żeromskiego,

3) zieleńce: Plac Wolnej Polski – zieleń w rejonie pomnika Piłsudskiego, zieleniec w rejonie skrzyżowania SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana, Polanka Redłowska, Ejsmonda – zieleniec, Zieleniec ABC - Al. Zwycięstwa od ul Świętojańskiej 145 do ul. Redłowskiej, zieleniec przy ul. Świętojańskiej 141-145, zieleń w rejonie Pomnika Gdynian Wysiedlonych, zieleniec przy

Ul. Abrahama 48-60, zieleniec przy pogotowiu, zieleniec przy ul. Armii Krajowej wzdłuż bud. 27-36, zieleniec przy ul. Władysława IV (przy ZUSie), Plac przy ul. 3 Maja/Wójta Radtkego, Plac Władysława IV/Jana z Kolna, Plac Kaszubski, Plac Konstytucji – teren zieleni przy poczcie,

Al. 17 Grudnia (Wał kolejowy),

4) place zabaw: ul. B-pa Dominika, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Hallera, ul. Woj. Wachowiaka

2-6 od Al. Zwycięstwa, Al. Zwycięstwa I – w rejonie skrzyżowania Al. Zwycięstwa i ul. Hallera,

Al. Zwycięstwa II – ogródki działkowe, ul. Reja, ul. Legionów 53-55, ul. Wójta Radtkego,

5) plac do ćwiczeń, siłowania zewnętrzna: zieleniec przy ul. Abrahama 48-60, Skwer Sue Ryder.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 3 stanowią załączniki do siwz:

1/III - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/III - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/III - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/III - Mapa z granicami rejonu,

1D/III - Wzory meldunków,

2/III - Formularz cenowy Część 3 - Rejon III.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

REJON IV

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314100
90000000
90611000
90612000
90630000
90511300
77342000
90620000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ 4 obejmuje Rejon IV, tj. dzielnice: Orłowo i Redłowo.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie IV objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw, siłownie zewnętrzne, wybiegi dla psów, miejsca piknikowe 21,40 ha,

— tereny objęte oczyszczaniem ręcznym ca 105,28 ha,

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 53 323 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 61 201 m2.

Ilość koszy eksploatowanych w rejonie – 252 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (SIM) - 4 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw, siłownie zewnętrzne, wybiegi dla psów, miejsca piknikowe:

1) przyuliczne tereny zieleni, wykaz określony został w zał. 1A/IV, Tab. IV/1,

2) skwery: Park Marysieńki, przy ul. Cylkowskiego, Punkt Widokowy – Kolibki, przy obelisku „Pamięci poległym czołgistom”, A. Suchanka,

3) zieleńce: przy ul. Kościelnej, Wzg. Mewy, przy ul. Powstania Śląskiego/ Wielkopolskiego,

4) place zabaw: Park Marysieńki, przy ul. Cylkowskiego, Wrocławskiej, Bohaterów Starówki Warszawskiej, na Placu Górnośląskim, Park Kolibki, Kopernika (Redłowska ścieżka zdrowia),

5) siłownia zewnętrzna: Kopernika (Redłowska ścieżka zdrowia),

6) wybieg dla psów: Park Kolibki,

7) miejsce piknikowe: palenisko (grill) ul. Kopernika (Redłowska ścieżka zdrowia).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 4 stanowią załączniki do siwz:

1/IV - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/IV - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/IV - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/IV - Mapa z granicami rejonu,

1D/IV - Wzory meldunków,

2/IV - Formularz cenowy Część 4 - Rejon IV.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

REJON V

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314100
90000000
90611000
90612000
90630000
90511300
77342000
90620000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ 5 obejmuje Rejon V, tj. dzielnice: Dąbrowa, Karwiny, Wielki Kack i Mały Kack.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie V objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, place zabaw i place do ćwiczeń i siłownie zewnętrzne, miejsca piknikowe 32,00 ha,

— tereny oczyszczane ręcznie ca 128,90 ha,

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 104 365 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 111 356 m2,

— tunel przy ul. Spokojnej - powierzchnia 320 m2.

Ilość koszy eksploatowanych w rejonie –205 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej – 3 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń i siłownie zewnętrzne, miejsca

Piknikowe:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz przyulicznych terenów zieleni określony został w zał. 1A/V, Tab. V/1,

2) skwer kapliczka „ Źródło Marii”, skwer Nowowiczlińska/Rdestowa,

3) place zabaw przy ul.: Gorczycowej, Rdestowej róg ul. Szafranowej (wraz z boiskiem), Druskiennickiej, Staffa, Racławickiej, Wzgórze Bernadowo, Radosnej, Kurpiowskiej, Gryfa Pomorskiego, Wieluńskiej, Miłej,

4) place do ćwiczeń i siłownie zewnętrzne przy ul.: Wieluńskiej, Kurpiowskiej, Kruczkowskiego, Żniwna/Strzelców, Racławickiej, Gryfa Pomorskiego, Stolemów, Miętowej, Szafranowej, Olkuskiej,

5) miejsca piknikowe: teren zieleni przy ul. Leśna Polana.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 5 stanowią załączniki do siwz:

1/V - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/V - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/V - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/V - Mapa z granicami rejonu,

1D/V - Wzory meldunków,

2/V - Formularz cenowy Część 5 - Rejon V.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

REJON VI

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314100
90000000
90611000
90612000
90630000
90511300
77342000
90620000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ 6 obejmuje Rejon VI, tj. dzielnice: Działki Leśne, Witomino - Radiostacja, Witomino - Leśniczówka i Chwarzno – Wiczlino.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie VI objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, parki, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń, siłownie zewnętrzne, miejsca piknikowe 26,8 ha

— tereny oczyszczane ręcznie ca 109,5 ha

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 86 587 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 95 176 m2,

— tunele: ul. Morska-Gdynia Gł., ul. Śląska przy CHIPOLBROK od ul. Śląskiej

Od ul. Nowogrodzkiej, od ul. Podolskiej do ul. Żwirki i Wigury, SKM Wzgórze

Św. Maksymiliana pod ul. Drogą Gdyńską - o łącznej powierzchni 2 722 m2

Ilość koszy eksploatowanych w rejonie – 270 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe) – 6 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, park, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń, siłownie zewnętrzne, miejsca piknikowe:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz przyulicznych terenów zieleni określony został w zał. 1A/VI,

Tab. VI/1.

2) Park w Chwarznie,

3) skwery (wraz z placami zabaw): ul. Amona, ul. Nauczycielska, ul. Narcyzowa (2 skwery),

Ul. Śląska 72, skwer ks. Mowińskiego, ul. Nowogrodzka/Warszawska,

4) place zabaw: ul. Strażacka, ul. Wolności, ul. Pogodna, ul. Okrężna, Rolnicza, ul. Chwarznieńska

5) place do ćwiczeń, siłownie zewnętrzne: ul. Bydgoska, ul. Narcyzowa (2 place), ul. Wielkokacka,

Ul. Nowogrodzka, ul. Okrężna, ul. Nauczycielska, Wielkokacka,

6) miejsca piknikowe: ul. Śliska.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 6 stanowią załączniki do siwz:

1/VI - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/VI - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/VI - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/VI - Mapa z granicami rejonu,

1D/VI - Wzory meldunków,

2/VI - Formularz cenowy Część 6 - Rejon VI.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

REJON VII

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314100
90000000
90611000
90612000
90630000
90511300
77342000
90620000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ 7 obejmującą Rejon VII, tj. tereny w dzielnicach: Grabówek, Leszczynki, Cisowa, Pustki Cisowskie - Demptowo, Chylonia.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie VII objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, place zabaw i place do ćwiczeń 33,7 ha,

— tereny oczyszczane ręcznie ca 177,49 ha,

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 165 693 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 178 365 m2,

— tunele: pod ulicą Morską - Gdynia Stocznia, pod ulicą Morską przy ul. Zakręt do Oksywia, pomiędzy ul. Ściegiennego - Orlicz-Dreszera, ul. Św. Mikołaja pod torami PKP, SKM Cisowa (bez wyjść na peron) - o łącznej powierzchni 1 982 m2.

Ilość koszy eksploatowanych w rejonie – 460 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe)– 9 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, parki, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń, miejsca piknikowe:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz przyulicznych terenów zieleni określony został w zał. 1A/VII, Tab. VII/1,

2) Park Kiloński (wraz z placami zabaw – 3 szt., skate parkiem i miejscem piknikowym),

3) Skwer przy ul. Swarzewskiej,

4) place zabaw: przy ul. Bławatnej, ul. Gulgowskiego, ul. Morskiej 175, ul. Okrzei 6, ul. Morskiej 91-93 / Komandorskiej, ul. Morskiej 210, ul. Rumskiej, ul. Chylońskiej 265, ul. Chylońskiej 201 / Zbożowej 26,

5) place do ćwiczeń: w rejonie ul. Falistej, przy ul. Chylońskiej 265, ul. Chylońskiej 201 / Zbożowej 26, ul. Bławatnej, ul. Zamenhofa, Park Kiloński,

6) miejsca piknikowe: Park Kiloński, przy ul. Sakowicza.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 7 stanowią załączniki do siwz:

1/VII - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/VII - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/VII - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/VII - Mapa z granicami rejonu,

1D/VII - Wzory meldunków,

2/VII - Formularz cenowy Część 7 - Rejon VII

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

REJON VIII

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77314100
90000000
90611000
90612000
90630000
90511300
77342000
90620000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL633
Hauptort der Ausführung:

Gdynia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

CZĘŚĆ 8 obejmującą Rejon VIII, tj. dzielnice: Oksywie, Obłuże, Pogórze i Babie Doły i tereny przyportowe w Śródmieściu.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie VIII objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw i place do ćwiczeń 37,6 ha

— tereny objęte oczyszczaniem ręcznym ca 179 ha

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 121 225 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 131 345 m2.

Ilość koszy ulicznych w rejonie – 346 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe) –

15 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń, boiska, wybiegi dla psów:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz przyulicznych terenów zieleni określony został w zał. 1A/VIII, Tab. VIII/1,

2) skwery: przy Pomniku Ofiar Grudnia, ul. Śmidowicza, Płk. Dąbka -vis a vis bud. nr 30,

3) skwery (wraz z placami zabaw): Skwer I. Kwiatkowskiej, ul. Piekarska,

4) place zabaw: przy ul. Zielonej, ul. Dedala, ul. Metalowej, ul. Złotej, ul. Romanowskiego,

Ul. Błękitnej, ul. Dickmana, ul. Tucholskiej, ul. Unruga (rejon wiaduktu kolejowego), ul. Żeliwnej,

5) place do ćwiczeń: ul. Steyera, ul. Zielona, róg ul. Kwiatkowskiego i Płk. Dąbka, ul. Piekarska, Żelazna,

6) boiska: przy ul. Knyszyńskiej (trawiaste), ul. Dedala,

7) wybiegi dla psów: przy ul. Tucholskiej, ul. Błękitnej, ul. Godebskiego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 8 stanowią załączniki do siwz:

1/VIII - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/VIII - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/VIII - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/VIII - Mapa z granicami rejonu,

1D/VIII - Wzory meldunków,

2/VIII - Formularz cenowy Część 8 - Rejon VIII.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Uzasadnienie faktyczne:

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym wysłanym drogą elektroniczną do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Wstępne ogłoszenie informacyjne opublikowano dnia 3.2.2018 r., sygn. 2018/S 024-050925

Uzasadnienie prawne: art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy Pzp

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 016-033886
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

REJON I

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PLATAN Ewa Ostrzyniewska-Patyna
Postanschrift: ul. Amona 26
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633
Postleitzahl: 81-601
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 395 459.07 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 122 140.45 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 2
Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

REJON II

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PLATAN Ewa Ostrzyniewska-Patyna
Postanschrift: ul. Amona 26
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633
Postleitzahl: 81-601
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 604 474.60 PLN
Niedrigstes Angebot: 2 067 200.10 PLN / höchstes Angebot: 2 078 244.00 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 3
Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

REJON III

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Usługowe CLEAN-BUD sp.j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
Postanschrift: ul. Halicka 10
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633
Postleitzahl: 81-506
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 155 593.63 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 5 681 953.62 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 4
Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

REJON IV

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PLATAN Ewa Ostrzyniewska-Patyna
Postanschrift: ul. Amona 26
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633
Postleitzahl: 81-601
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 011 613.52 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 585 095.85 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 5
Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

REJON V

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych MALWA sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Rewerenda 32
Ort: Chwaszczyno
NUTS-Code: PL63
Postleitzahl: 80-209
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 159 616.74 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 271 089.20 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

Praca ludzi i sprzętu przy letnim i zimowym utrzymaniu ciągów komunikacyjnych

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 6
Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

REJON VI

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych MALWA sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Rewerenda 32
Ort: Chwaszczyno
NUTS-Code: PL63
Postleitzahl: 80-209
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 897 701.22 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 333 771.05 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 7
Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

REJON VII

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Paweł Dettlaff GARDEN ART - lider konsorcjum
Postanschrift: ul. Żelazna 16A/49
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633
Postleitzahl: 81-150
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: JAC-TOM Jacek Pieprzowski
Postanschrift: ul. Śnieżna 44
Ort: Gdynia
NUTS-Code: PL633
Postleitzahl: 81-577
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 8 327 957.27 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 7 465 832.43 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8
Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

REJON VIII

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
29/03/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: GREEN POLAND Krzysztof Polakowski
Postanschrift: ul. Ogrodowa 12
Ort: Gniewowo
NUTS-Code: PL63
Postleitzahl: 84-206
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 6 958 126.54 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 872 276.35 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019