Dienstleistungen - 193771-2019

25/04/2019    S81

Polska-Gdynia: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

2019/S 081-193771

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasta Gdyni - Zarząd Dróg i Zieleni
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. 10 Lutego 24
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-364
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Tuźnik
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Tel.: +48 587612085
Faks: +48 586622841

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdiz.gdynia.pl

Adres profilu nabywcy: www.zdiz.gdynia.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej i utrzymanie czystości na terenie miasta Gdyni

Numer referencyjny: EZP.271.96.2018
II.1.2)Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji bieżącej terenów zieleni miejskiej oraz utrzymaniu czystości na terenie miasta Gdyni.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) konserwację bieżącą terenów zieleni miejskiej, w tym:

a) pielęgnację zieleni miejskiej,

b) konserwację elementów małej architektury;

2) utrzymanie czystości na terenie miasta, w tym:

a) oczyszczanie ręczne terenu miasta i utrzymanie czystości pomników i tablic pamiątkowych,

b) eksploatację koszy ulicznych,

c) oczyszczanie ciągów komunikacyjnych,

d) oczyszczanie płatnych miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania (dot. części 1),

e) oczyszczanie elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej-

Dla Części 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 -

Oraz

Całoroczne oczyszczanie ciągów komunikacyjnych (chodników, przejść, schodów, kładek, dróg rowerowych) i płatnych miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) usytuowanych w dzielnicy Śródmieście-

Dla Części 2.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 44 510 542.58 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

REJON I

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90511300 Usługi zbierania śmieci
77342000 Przycinanie żywopłotów
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

CZĘŚĆ 1 obejmuje Rejon I, tj.

a) część dzielnicy Śródmieście: Skwer Kościuszki wraz z terenami przyległymi: Al. Jana Pawła II,

Ul. Borchardta, Bulwar Szwedzki, ul. Zawiszy Czarnego, Park Rady Europy o powierzchni

Ca 13,17 ha, w tym tereny zieleni 6,01 ha,

b) dzielnicę Kamienna Góra wraz z terenami przyległymi: częścią ul. Armii Krajowej, Placem Grunwaldzkim, Bulwarem Nadmorskim i Skwerem im. Tajnego Hufca Harcerzy o powierzchni ca 40,45 ha, w tym tereny zieleni 9,1 ha.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie I objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, parki, place zabaw, place do ćwiczeń: 15,11 ha,

— tereny oczyszczane ręcznie 53,62 ha,

— ciągi komunikacyjne i płatne miejsca postojowe w sezonie zimowym 74 708 m2,

— parkomaty 57 szt,

— ciągi komunikacyjne i płatne miejsca postojowe w sezonie letnim 95 255 m2.

Ilość koszy ulicznych w rejonie - 469 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe)-41 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, parki, zieleńce, place zabaw i place do ćwiczeń, wybiegi dla

Psów:

1) przyuliczne tereny zieleni: wykaz określony został w zał. 1A/I, Tab. I/1,

2) skwery: Skwer Kościuszki, Bulwar Nadmorski, Skwer Arki Gdynia, Plac Grunwaldzki (Aleja Andrzeja Wajdy), im. Tajnego Hufca Harcerzy,

3) zieleńce: przy ul. Mickiewicza, Leśna Polana widokowo-rekreacyjna (wjazd od ul. Sienkiewicza),

4) parki: Rady Europy, im. Marii i Lecha Kaczyńskich na Kamiennej Górze,

5) place zabaw: Kamienna Góra (taras średni i dolny), Bulwar Nadmorski, Park Rady Europy,

6) place do ćwiczeń: Bulwar Nadmorski,

7) wybieg dla psów: ul. Słowackiego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 1 stanowią załączniki do siwz:

1/I - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/I - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/I - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/I - Mapa z granicami rejonu,

1D/I - Wzory meldunków,

2/I - Formularz cenowy Część 1 - Rejon I.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

REJON II

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90511300 Usługi zbierania śmieci
77342000 Przycinanie żywopłotów
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

CZĘŚĆ 2 obejmuje Rejon II, tj.

Dzielnicę Śródmieście (granice Rejonu II przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik 1C/II).

Powierzchnia ciągów komunikacyjnych i płatnych miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) w Rejonie II objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— powierzchnie objęte utrzymaniem zimowym 75 990 m2, parkometry 140 szt,

— powierzchnie objęte utrzymaniem letnim 80 859 m2.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 2 stanowią załączniki do siwz:

1/II - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/II - Zakres rzeczowy prac,

1B/II – Wzory meldunków,

1C/II - Mapa z granicami rejonu,

2/II - Formularz cenowy Część 2 - Rejon II.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

REJON III

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90511300 Usługi zbierania śmieci
77342000 Przycinanie żywopłotów
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

CZĘŚĆ 3 obejmuje Rejon III, tj.

Dzielnice: Śródmieście (z wyłączeniem terenu określonego dla Rejonu I, VIII, i zakresu prac określonego dla Rejonu II) i Wzgórze Św. Maksymiliana.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie III objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw, place do ćwiczeń i siłownie zewnętrzne 19,8 ha,

— tereny objęte oczyszczaniem ręcznym ca 94,66 ha,

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 45 415 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 51 077 m2,

— tunel Węzeł Wzgórze Św. Maksymiliana (powierzchnia 2 030 m2).

Ilość koszy ulicznych w rejonie - 700 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe) – 51 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw i place do ćwiczeń:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz określony został w zał. 1A/III, Tab. III/1,

2) skwery: Skwer Plymouth, Skwer Sue Ryder, skwer przy ul. Tetmajera, skwer przy Domu Marynarza, Skwer Żeromskiego,

3) zieleńce: Plac Wolnej Polski – zieleń w rejonie pomnika Piłsudskiego, zieleniec w rejonie skrzyżowania SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana, Polanka Redłowska, Ejsmonda – zieleniec, Zieleniec ABC - Al. Zwycięstwa od ul Świętojańskiej 145 do ul. Redłowskiej, zieleniec przy ul. Świętojańskiej 141-145, zieleń w rejonie Pomnika Gdynian Wysiedlonych, zieleniec przy

Ul. Abrahama 48-60, zieleniec przy pogotowiu, zieleniec przy ul. Armii Krajowej wzdłuż bud. 27-36, zieleniec przy ul. Władysława IV (przy ZUSie), Plac przy ul. 3 Maja/Wójta Radtkego, Plac Władysława IV/Jana z Kolna, Plac Kaszubski, Plac Konstytucji – teren zieleni przy poczcie,

Al. 17 Grudnia (Wał kolejowy),

4) place zabaw: ul. B-pa Dominika, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Hallera, ul. Woj. Wachowiaka

2-6 od Al. Zwycięstwa, Al. Zwycięstwa I – w rejonie skrzyżowania Al. Zwycięstwa i ul. Hallera,

Al. Zwycięstwa II – ogródki działkowe, ul. Reja, ul. Legionów 53-55, ul. Wójta Radtkego,

5) plac do ćwiczeń, siłowania zewnętrzna: zieleniec przy ul. Abrahama 48-60, Skwer Sue Ryder.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 3 stanowią załączniki do siwz:

1/III - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/III - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/III - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/III - Mapa z granicami rejonu,

1D/III - Wzory meldunków,

2/III - Formularz cenowy Część 3 - Rejon III.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

REJON IV

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90511300 Usługi zbierania śmieci
77342000 Przycinanie żywopłotów
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

CZĘŚĆ 4 obejmuje Rejon IV, tj. dzielnice: Orłowo i Redłowo.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie IV objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw, siłownie zewnętrzne, wybiegi dla psów, miejsca piknikowe 21,40 ha,

— tereny objęte oczyszczaniem ręcznym ca 105,28 ha,

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 53 323 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 61 201 m2.

Ilość koszy eksploatowanych w rejonie – 252 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (SIM) - 4 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw, siłownie zewnętrzne, wybiegi dla psów, miejsca piknikowe:

1) przyuliczne tereny zieleni, wykaz określony został w zał. 1A/IV, Tab. IV/1,

2) skwery: Park Marysieńki, przy ul. Cylkowskiego, Punkt Widokowy – Kolibki, przy obelisku „Pamięci poległym czołgistom”, A. Suchanka,

3) zieleńce: przy ul. Kościelnej, Wzg. Mewy, przy ul. Powstania Śląskiego/ Wielkopolskiego,

4) place zabaw: Park Marysieńki, przy ul. Cylkowskiego, Wrocławskiej, Bohaterów Starówki Warszawskiej, na Placu Górnośląskim, Park Kolibki, Kopernika (Redłowska ścieżka zdrowia),

5) siłownia zewnętrzna: Kopernika (Redłowska ścieżka zdrowia),

6) wybieg dla psów: Park Kolibki,

7) miejsce piknikowe: palenisko (grill) ul. Kopernika (Redłowska ścieżka zdrowia).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 4 stanowią załączniki do siwz:

1/IV - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/IV - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/IV - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/IV - Mapa z granicami rejonu,

1D/IV - Wzory meldunków,

2/IV - Formularz cenowy Część 4 - Rejon IV.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

REJON V

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90511300 Usługi zbierania śmieci
77342000 Przycinanie żywopłotów
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

CZĘŚĆ 5 obejmuje Rejon V, tj. dzielnice: Dąbrowa, Karwiny, Wielki Kack i Mały Kack.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie V objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, place zabaw i place do ćwiczeń i siłownie zewnętrzne, miejsca piknikowe 32,00 ha,

— tereny oczyszczane ręcznie ca 128,90 ha,

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 104 365 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 111 356 m2,

— tunel przy ul. Spokojnej - powierzchnia 320 m2.

Ilość koszy eksploatowanych w rejonie –205 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej – 3 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń i siłownie zewnętrzne, miejsca

Piknikowe:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz przyulicznych terenów zieleni określony został w zał. 1A/V, Tab. V/1,

2) skwer kapliczka „ Źródło Marii”, skwer Nowowiczlińska/Rdestowa,

3) place zabaw przy ul.: Gorczycowej, Rdestowej róg ul. Szafranowej (wraz z boiskiem), Druskiennickiej, Staffa, Racławickiej, Wzgórze Bernadowo, Radosnej, Kurpiowskiej, Gryfa Pomorskiego, Wieluńskiej, Miłej,

4) place do ćwiczeń i siłownie zewnętrzne przy ul.: Wieluńskiej, Kurpiowskiej, Kruczkowskiego, Żniwna/Strzelców, Racławickiej, Gryfa Pomorskiego, Stolemów, Miętowej, Szafranowej, Olkuskiej,

5) miejsca piknikowe: teren zieleni przy ul. Leśna Polana.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 5 stanowią załączniki do siwz:

1/V - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/V - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/V - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/V - Mapa z granicami rejonu,

1D/V - Wzory meldunków,

2/V - Formularz cenowy Część 5 - Rejon V.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

REJON VI

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90511300 Usługi zbierania śmieci
77342000 Przycinanie żywopłotów
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

CZĘŚĆ 6 obejmuje Rejon VI, tj. dzielnice: Działki Leśne, Witomino - Radiostacja, Witomino - Leśniczówka i Chwarzno – Wiczlino.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie VI objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, parki, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń, siłownie zewnętrzne, miejsca piknikowe 26,8 ha

— tereny oczyszczane ręcznie ca 109,5 ha

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 86 587 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 95 176 m2,

— tunele: ul. Morska-Gdynia Gł., ul. Śląska przy CHIPOLBROK od ul. Śląskiej

Od ul. Nowogrodzkiej, od ul. Podolskiej do ul. Żwirki i Wigury, SKM Wzgórze

Św. Maksymiliana pod ul. Drogą Gdyńską - o łącznej powierzchni 2 722 m2

Ilość koszy eksploatowanych w rejonie – 270 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe) – 6 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, park, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń, siłownie zewnętrzne, miejsca piknikowe:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz przyulicznych terenów zieleni określony został w zał. 1A/VI,

Tab. VI/1.

2) Park w Chwarznie,

3) skwery (wraz z placami zabaw): ul. Amona, ul. Nauczycielska, ul. Narcyzowa (2 skwery),

Ul. Śląska 72, skwer ks. Mowińskiego, ul. Nowogrodzka/Warszawska,

4) place zabaw: ul. Strażacka, ul. Wolności, ul. Pogodna, ul. Okrężna, Rolnicza, ul. Chwarznieńska

5) place do ćwiczeń, siłownie zewnętrzne: ul. Bydgoska, ul. Narcyzowa (2 place), ul. Wielkokacka,

Ul. Nowogrodzka, ul. Okrężna, ul. Nauczycielska, Wielkokacka,

6) miejsca piknikowe: ul. Śliska.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 6 stanowią załączniki do siwz:

1/VI - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/VI - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/VI - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/VI - Mapa z granicami rejonu,

1D/VI - Wzory meldunków,

2/VI - Formularz cenowy Część 6 - Rejon VI.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

REJON VII

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90511300 Usługi zbierania śmieci
77342000 Przycinanie żywopłotów
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

CZĘŚĆ 7 obejmującą Rejon VII, tj. tereny w dzielnicach: Grabówek, Leszczynki, Cisowa, Pustki Cisowskie - Demptowo, Chylonia.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie VII objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, place zabaw i place do ćwiczeń 33,7 ha,

— tereny oczyszczane ręcznie ca 177,49 ha,

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 165 693 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 178 365 m2,

— tunele: pod ulicą Morską - Gdynia Stocznia, pod ulicą Morską przy ul. Zakręt do Oksywia, pomiędzy ul. Ściegiennego - Orlicz-Dreszera, ul. Św. Mikołaja pod torami PKP, SKM Cisowa (bez wyjść na peron) - o łącznej powierzchni 1 982 m2.

Ilość koszy eksploatowanych w rejonie – 460 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe)– 9 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, parki, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń, miejsca piknikowe:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz przyulicznych terenów zieleni określony został w zał. 1A/VII, Tab. VII/1,

2) Park Kiloński (wraz z placami zabaw – 3 szt., skate parkiem i miejscem piknikowym),

3) Skwer przy ul. Swarzewskiej,

4) place zabaw: przy ul. Bławatnej, ul. Gulgowskiego, ul. Morskiej 175, ul. Okrzei 6, ul. Morskiej 91-93 / Komandorskiej, ul. Morskiej 210, ul. Rumskiej, ul. Chylońskiej 265, ul. Chylońskiej 201 / Zbożowej 26,

5) place do ćwiczeń: w rejonie ul. Falistej, przy ul. Chylońskiej 265, ul. Chylońskiej 201 / Zbożowej 26, ul. Bławatnej, ul. Zamenhofa, Park Kiloński,

6) miejsca piknikowe: Park Kiloński, przy ul. Sakowicza.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 7 stanowią załączniki do siwz:

1/VII - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/VII - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/VII - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/VII - Mapa z granicami rejonu,

1D/VII - Wzory meldunków,

2/VII - Formularz cenowy Część 7 - Rejon VII

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

REJON VIII

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100 Usługi w zakresie trawników
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90611000 Usługi sprzątania ulic
90612000 Usługi zamiatania ulic
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90511300 Usługi zbierania śmieci
77342000 Przycinanie żywopłotów
90620000 Usługi odśnieżania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gdynia

II.2.4)Opis zamówienia:

CZĘŚĆ 8 obejmującą Rejon VIII, tj. dzielnice: Oksywie, Obłuże, Pogórze i Babie Doły i tereny przyportowe w Śródmieściu.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie VIII objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw i place do ćwiczeń 37,6 ha

— tereny objęte oczyszczaniem ręcznym ca 179 ha

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 121 225 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 131 345 m2.

Ilość koszy ulicznych w rejonie – 346 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe) –

15 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń, boiska, wybiegi dla psów:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz przyulicznych terenów zieleni określony został w zał. 1A/VIII, Tab. VIII/1,

2) skwery: przy Pomniku Ofiar Grudnia, ul. Śmidowicza, Płk. Dąbka -vis a vis bud. nr 30,

3) skwery (wraz z placami zabaw): Skwer I. Kwiatkowskiej, ul. Piekarska,

4) place zabaw: przy ul. Zielonej, ul. Dedala, ul. Metalowej, ul. Złotej, ul. Romanowskiego,

Ul. Błękitnej, ul. Dickmana, ul. Tucholskiej, ul. Unruga (rejon wiaduktu kolejowego), ul. Żeliwnej,

5) place do ćwiczeń: ul. Steyera, ul. Zielona, róg ul. Kwiatkowskiego i Płk. Dąbka, ul. Piekarska, Żelazna,

6) boiska: przy ul. Knyszyńskiej (trawiaste), ul. Dedala,

7) wybiegi dla psów: przy ul. Tucholskiej, ul. Błękitnej, ul. Godebskiego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 8 stanowią załączniki do siwz:

1/VIII - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/VIII - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/VIII - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/VIII - Mapa z granicami rejonu,

1D/VIII - Wzory meldunków,

2/VIII - Formularz cenowy Część 8 - Rejon VIII.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Uzasadnienie faktyczne:

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym wysłanym drogą elektroniczną do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Wstępne ogłoszenie informacyjne opublikowano dnia 3.2.2018 r., sygn. 2018/S 024-050925

Uzasadnienie prawne: art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy Pzp

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 016-033886
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

REJON I

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/03/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PLATAN Ewa Ostrzyniewska-Patyna
Adres pocztowy: ul. Amona 26
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-601
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 395 459.07 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 122 140.45 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

REJON II

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/03/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PLATAN Ewa Ostrzyniewska-Patyna
Adres pocztowy: ul. Amona 26
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-601
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 604 474.60 PLN
Najtańsza oferta: 2 067 200.10 PLN / Najdroższa oferta: 2 078 244.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

REJON III

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/03/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usługowe CLEAN-BUD sp.j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
Adres pocztowy: ul. Halicka 10
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-506
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 155 593.63 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 681 953.62 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

REJON IV

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/03/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: PLATAN Ewa Ostrzyniewska-Patyna
Adres pocztowy: ul. Amona 26
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-601
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 011 613.52 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 585 095.85 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

REJON V

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/03/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych MALWA sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Rewerenda 32
Miejscowość: Chwaszczyno
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-209
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 5 159 616.74 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 271 089.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Praca ludzi i sprzętu przy letnim i zimowym utrzymaniu ciągów komunikacyjnych

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 6
Część nr: 6
Nazwa:

REJON VI

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/03/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych MALWA sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Rewerenda 32
Miejscowość: Chwaszczyno
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 80-209
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 897 701.22 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 333 771.05 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 7
Część nr: 7
Nazwa:

REJON VII

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/03/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Paweł Dettlaff GARDEN ART - lider konsorcjum
Adres pocztowy: ul. Żelazna 16A/49
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-150
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: JAC-TOM Jacek Pieprzowski
Adres pocztowy: ul. Śnieżna 44
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-577
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 327 957.27 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 465 832.43 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8
Część nr: 8
Nazwa:

REJON VIII

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/03/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: GREEN POLAND Krzysztof Polakowski
Adres pocztowy: ul. Ogrodowa 12
Miejscowość: Gniewowo
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Kod pocztowy: 84-206
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 958 126.54 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 872 276.35 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019