Diensten - 193771-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gdynia: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2019/S 081-193771

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasta Gdyni - Zarząd Dróg i Zieleni
PL
ul. 10 Lutego 24
Gdynia
81-364
Polen
Contactpersoon: Dorota Tuźnik
Telefoon: +48 587612085
E-mail: rzp@zdiz.gdynia.pl
Fax: +48 586622841
NUTS-code: PL633

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zdiz.gdynia.pl

Adres van het kopersprofiel: www.zdiz.gdynia.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Konserwacja bieżąca terenów zieleni miejskiej i utrzymanie czystości na terenie miasta Gdyni

Referentienummer: EZP.271.96.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na konserwacji bieżącej terenów zieleni miejskiej oraz utrzymaniu czystości na terenie miasta Gdyni.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

1) konserwację bieżącą terenów zieleni miejskiej, w tym:

a) pielęgnację zieleni miejskiej,

b) konserwację elementów małej architektury;

2) utrzymanie czystości na terenie miasta, w tym:

a) oczyszczanie ręczne terenu miasta i utrzymanie czystości pomników i tablic pamiątkowych,

b) eksploatację koszy ulicznych,

c) oczyszczanie ciągów komunikacyjnych,

d) oczyszczanie płatnych miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania (dot. części 1),

e) oczyszczanie elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej-

Dla Części 1, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 -

Oraz

Całoroczne oczyszczanie ciągów komunikacyjnych (chodników, przejść, schodów, kładek, dróg rowerowych) i płatnych miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) usytuowanych w dzielnicy Śródmieście-

Dla Części 2.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 44 510 542.58 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

REJON I

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77314100
90000000
90611000
90612000
90630000
90511300
77342000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gdynia

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CZĘŚĆ 1 obejmuje Rejon I, tj.

a) część dzielnicy Śródmieście: Skwer Kościuszki wraz z terenami przyległymi: Al. Jana Pawła II,

Ul. Borchardta, Bulwar Szwedzki, ul. Zawiszy Czarnego, Park Rady Europy o powierzchni

Ca 13,17 ha, w tym tereny zieleni 6,01 ha,

b) dzielnicę Kamienna Góra wraz z terenami przyległymi: częścią ul. Armii Krajowej, Placem Grunwaldzkim, Bulwarem Nadmorskim i Skwerem im. Tajnego Hufca Harcerzy o powierzchni ca 40,45 ha, w tym tereny zieleni 9,1 ha.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie I objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, parki, place zabaw, place do ćwiczeń: 15,11 ha,

— tereny oczyszczane ręcznie 53,62 ha,

— ciągi komunikacyjne i płatne miejsca postojowe w sezonie zimowym 74 708 m2,

— parkomaty 57 szt,

— ciągi komunikacyjne i płatne miejsca postojowe w sezonie letnim 95 255 m2.

Ilość koszy ulicznych w rejonie - 469 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe)-41 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, parki, zieleńce, place zabaw i place do ćwiczeń, wybiegi dla

Psów:

1) przyuliczne tereny zieleni: wykaz określony został w zał. 1A/I, Tab. I/1,

2) skwery: Skwer Kościuszki, Bulwar Nadmorski, Skwer Arki Gdynia, Plac Grunwaldzki (Aleja Andrzeja Wajdy), im. Tajnego Hufca Harcerzy,

3) zieleńce: przy ul. Mickiewicza, Leśna Polana widokowo-rekreacyjna (wjazd od ul. Sienkiewicza),

4) parki: Rady Europy, im. Marii i Lecha Kaczyńskich na Kamiennej Górze,

5) place zabaw: Kamienna Góra (taras średni i dolny), Bulwar Nadmorski, Park Rady Europy,

6) place do ćwiczeń: Bulwar Nadmorski,

7) wybieg dla psów: ul. Słowackiego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 1 stanowią załączniki do siwz:

1/I - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/I - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/I - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/I - Mapa z granicami rejonu,

1D/I - Wzory meldunków,

2/I - Formularz cenowy Część 1 - Rejon I.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

REJON II

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77314100
90000000
90611000
90612000
90630000
90511300
77342000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gdynia

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CZĘŚĆ 2 obejmuje Rejon II, tj.

Dzielnicę Śródmieście (granice Rejonu II przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik 1C/II).

Powierzchnia ciągów komunikacyjnych i płatnych miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) w Rejonie II objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— powierzchnie objęte utrzymaniem zimowym 75 990 m2, parkometry 140 szt,

— powierzchnie objęte utrzymaniem letnim 80 859 m2.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 2 stanowią załączniki do siwz:

1/II - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/II - Zakres rzeczowy prac,

1B/II – Wzory meldunków,

1C/II - Mapa z granicami rejonu,

2/II - Formularz cenowy Część 2 - Rejon II.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

REJON III

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77314100
90000000
90611000
90612000
90630000
90511300
77342000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gdynia

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CZĘŚĆ 3 obejmuje Rejon III, tj.

Dzielnice: Śródmieście (z wyłączeniem terenu określonego dla Rejonu I, VIII, i zakresu prac określonego dla Rejonu II) i Wzgórze Św. Maksymiliana.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie III objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw, place do ćwiczeń i siłownie zewnętrzne 19,8 ha,

— tereny objęte oczyszczaniem ręcznym ca 94,66 ha,

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 45 415 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 51 077 m2,

— tunel Węzeł Wzgórze Św. Maksymiliana (powierzchnia 2 030 m2).

Ilość koszy ulicznych w rejonie - 700 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe) – 51 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw i place do ćwiczeń:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz określony został w zał. 1A/III, Tab. III/1,

2) skwery: Skwer Plymouth, Skwer Sue Ryder, skwer przy ul. Tetmajera, skwer przy Domu Marynarza, Skwer Żeromskiego,

3) zieleńce: Plac Wolnej Polski – zieleń w rejonie pomnika Piłsudskiego, zieleniec w rejonie skrzyżowania SKM Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana, Polanka Redłowska, Ejsmonda – zieleniec, Zieleniec ABC - Al. Zwycięstwa od ul Świętojańskiej 145 do ul. Redłowskiej, zieleniec przy ul. Świętojańskiej 141-145, zieleń w rejonie Pomnika Gdynian Wysiedlonych, zieleniec przy

Ul. Abrahama 48-60, zieleniec przy pogotowiu, zieleniec przy ul. Armii Krajowej wzdłuż bud. 27-36, zieleniec przy ul. Władysława IV (przy ZUSie), Plac przy ul. 3 Maja/Wójta Radtkego, Plac Władysława IV/Jana z Kolna, Plac Kaszubski, Plac Konstytucji – teren zieleni przy poczcie,

Al. 17 Grudnia (Wał kolejowy),

4) place zabaw: ul. B-pa Dominika, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Hallera, ul. Woj. Wachowiaka

2-6 od Al. Zwycięstwa, Al. Zwycięstwa I – w rejonie skrzyżowania Al. Zwycięstwa i ul. Hallera,

Al. Zwycięstwa II – ogródki działkowe, ul. Reja, ul. Legionów 53-55, ul. Wójta Radtkego,

5) plac do ćwiczeń, siłowania zewnętrzna: zieleniec przy ul. Abrahama 48-60, Skwer Sue Ryder.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 3 stanowią załączniki do siwz:

1/III - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/III - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/III - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/III - Mapa z granicami rejonu,

1D/III - Wzory meldunków,

2/III - Formularz cenowy Część 3 - Rejon III.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

REJON IV

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77314100
90000000
90611000
90612000
90630000
90511300
77342000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gdynia

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CZĘŚĆ 4 obejmuje Rejon IV, tj. dzielnice: Orłowo i Redłowo.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie IV objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw, siłownie zewnętrzne, wybiegi dla psów, miejsca piknikowe 21,40 ha,

— tereny objęte oczyszczaniem ręcznym ca 105,28 ha,

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 53 323 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 61 201 m2.

Ilość koszy eksploatowanych w rejonie – 252 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (SIM) - 4 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw, siłownie zewnętrzne, wybiegi dla psów, miejsca piknikowe:

1) przyuliczne tereny zieleni, wykaz określony został w zał. 1A/IV, Tab. IV/1,

2) skwery: Park Marysieńki, przy ul. Cylkowskiego, Punkt Widokowy – Kolibki, przy obelisku „Pamięci poległym czołgistom”, A. Suchanka,

3) zieleńce: przy ul. Kościelnej, Wzg. Mewy, przy ul. Powstania Śląskiego/ Wielkopolskiego,

4) place zabaw: Park Marysieńki, przy ul. Cylkowskiego, Wrocławskiej, Bohaterów Starówki Warszawskiej, na Placu Górnośląskim, Park Kolibki, Kopernika (Redłowska ścieżka zdrowia),

5) siłownia zewnętrzna: Kopernika (Redłowska ścieżka zdrowia),

6) wybieg dla psów: Park Kolibki,

7) miejsce piknikowe: palenisko (grill) ul. Kopernika (Redłowska ścieżka zdrowia).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 4 stanowią załączniki do siwz:

1/IV - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/IV - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/IV - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/IV - Mapa z granicami rejonu,

1D/IV - Wzory meldunków,

2/IV - Formularz cenowy Część 4 - Rejon IV.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

REJON V

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77314100
90000000
90611000
90612000
90630000
90511300
77342000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gdynia

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CZĘŚĆ 5 obejmuje Rejon V, tj. dzielnice: Dąbrowa, Karwiny, Wielki Kack i Mały Kack.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie V objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, place zabaw i place do ćwiczeń i siłownie zewnętrzne, miejsca piknikowe 32,00 ha,

— tereny oczyszczane ręcznie ca 128,90 ha,

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 104 365 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 111 356 m2,

— tunel przy ul. Spokojnej - powierzchnia 320 m2.

Ilość koszy eksploatowanych w rejonie –205 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej – 3 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń i siłownie zewnętrzne, miejsca

Piknikowe:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz przyulicznych terenów zieleni określony został w zał. 1A/V, Tab. V/1,

2) skwer kapliczka „ Źródło Marii”, skwer Nowowiczlińska/Rdestowa,

3) place zabaw przy ul.: Gorczycowej, Rdestowej róg ul. Szafranowej (wraz z boiskiem), Druskiennickiej, Staffa, Racławickiej, Wzgórze Bernadowo, Radosnej, Kurpiowskiej, Gryfa Pomorskiego, Wieluńskiej, Miłej,

4) place do ćwiczeń i siłownie zewnętrzne przy ul.: Wieluńskiej, Kurpiowskiej, Kruczkowskiego, Żniwna/Strzelców, Racławickiej, Gryfa Pomorskiego, Stolemów, Miętowej, Szafranowej, Olkuskiej,

5) miejsca piknikowe: teren zieleni przy ul. Leśna Polana.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 5 stanowią załączniki do siwz:

1/V - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/V - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/V - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/V - Mapa z granicami rejonu,

1D/V - Wzory meldunków,

2/V - Formularz cenowy Część 5 - Rejon V.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

REJON VI

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77314100
90000000
90611000
90612000
90630000
90511300
77342000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gdynia

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CZĘŚĆ 6 obejmuje Rejon VI, tj. dzielnice: Działki Leśne, Witomino - Radiostacja, Witomino - Leśniczówka i Chwarzno – Wiczlino.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie VI objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, parki, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń, siłownie zewnętrzne, miejsca piknikowe 26,8 ha

— tereny oczyszczane ręcznie ca 109,5 ha

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 86 587 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 95 176 m2,

— tunele: ul. Morska-Gdynia Gł., ul. Śląska przy CHIPOLBROK od ul. Śląskiej

Od ul. Nowogrodzkiej, od ul. Podolskiej do ul. Żwirki i Wigury, SKM Wzgórze

Św. Maksymiliana pod ul. Drogą Gdyńską - o łącznej powierzchni 2 722 m2

Ilość koszy eksploatowanych w rejonie – 270 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe) – 6 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, park, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń, siłownie zewnętrzne, miejsca piknikowe:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz przyulicznych terenów zieleni określony został w zał. 1A/VI,

Tab. VI/1.

2) Park w Chwarznie,

3) skwery (wraz z placami zabaw): ul. Amona, ul. Nauczycielska, ul. Narcyzowa (2 skwery),

Ul. Śląska 72, skwer ks. Mowińskiego, ul. Nowogrodzka/Warszawska,

4) place zabaw: ul. Strażacka, ul. Wolności, ul. Pogodna, ul. Okrężna, Rolnicza, ul. Chwarznieńska

5) place do ćwiczeń, siłownie zewnętrzne: ul. Bydgoska, ul. Narcyzowa (2 place), ul. Wielkokacka,

Ul. Nowogrodzka, ul. Okrężna, ul. Nauczycielska, Wielkokacka,

6) miejsca piknikowe: ul. Śliska.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 6 stanowią załączniki do siwz:

1/VI - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/VI - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/VI - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/VI - Mapa z granicami rejonu,

1D/VI - Wzory meldunków,

2/VI - Formularz cenowy Część 6 - Rejon VI.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

REJON VII

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77314100
90000000
90611000
90612000
90630000
90511300
77342000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gdynia

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CZĘŚĆ 7 obejmującą Rejon VII, tj. tereny w dzielnicach: Grabówek, Leszczynki, Cisowa, Pustki Cisowskie - Demptowo, Chylonia.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie VII objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, place zabaw i place do ćwiczeń 33,7 ha,

— tereny oczyszczane ręcznie ca 177,49 ha,

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 165 693 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 178 365 m2,

— tunele: pod ulicą Morską - Gdynia Stocznia, pod ulicą Morską przy ul. Zakręt do Oksywia, pomiędzy ul. Ściegiennego - Orlicz-Dreszera, ul. Św. Mikołaja pod torami PKP, SKM Cisowa (bez wyjść na peron) - o łącznej powierzchni 1 982 m2.

Ilość koszy eksploatowanych w rejonie – 460 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe)– 9 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, parki, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń, miejsca piknikowe:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz przyulicznych terenów zieleni określony został w zał. 1A/VII, Tab. VII/1,

2) Park Kiloński (wraz z placami zabaw – 3 szt., skate parkiem i miejscem piknikowym),

3) Skwer przy ul. Swarzewskiej,

4) place zabaw: przy ul. Bławatnej, ul. Gulgowskiego, ul. Morskiej 175, ul. Okrzei 6, ul. Morskiej 91-93 / Komandorskiej, ul. Morskiej 210, ul. Rumskiej, ul. Chylońskiej 265, ul. Chylońskiej 201 / Zbożowej 26,

5) place do ćwiczeń: w rejonie ul. Falistej, przy ul. Chylońskiej 265, ul. Chylońskiej 201 / Zbożowej 26, ul. Bławatnej, ul. Zamenhofa, Park Kiloński,

6) miejsca piknikowe: Park Kiloński, przy ul. Sakowicza.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 7 stanowią załączniki do siwz:

1/VII - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/VII - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/VII - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/VII - Mapa z granicami rejonu,

1D/VII - Wzory meldunków,

2/VII - Formularz cenowy Część 7 - Rejon VII

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

REJON VIII

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77314100
90000000
90611000
90612000
90630000
90511300
77342000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL633
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gdynia

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

CZĘŚĆ 8 obejmującą Rejon VIII, tj. dzielnice: Oksywie, Obłuże, Pogórze i Babie Doły i tereny przyportowe w Śródmieściu.

Powierzchnia poszczególnych terenów w Rejonie VIII objętych bieżącym utrzymaniem wynosi:

— przyuliczne tereny zieleni, skwery, zieleńce, place zabaw i place do ćwiczeń 37,6 ha

— tereny objęte oczyszczaniem ręcznym ca 179 ha

— ciągi komunikacyjne w sezonie zimowym 121 225 m2,

— ciągi komunikacyjne w sezonie letnim 131 345 m2.

Ilość koszy ulicznych w rejonie – 346 szt.

Ilość elementów Systemu Identyfikacji Miejskiej (słupki, tablice, kartusze, pylony kierunkowe) –

15 szt.

Przyuliczne tereny zieleni, skwery, place zabaw, place do ćwiczeń, boiska, wybiegi dla psów:

1) przyuliczne tereny zieleni – wykaz przyulicznych terenów zieleni określony został w zał. 1A/VIII, Tab. VIII/1,

2) skwery: przy Pomniku Ofiar Grudnia, ul. Śmidowicza, Płk. Dąbka -vis a vis bud. nr 30,

3) skwery (wraz z placami zabaw): Skwer I. Kwiatkowskiej, ul. Piekarska,

4) place zabaw: przy ul. Zielonej, ul. Dedala, ul. Metalowej, ul. Złotej, ul. Romanowskiego,

Ul. Błękitnej, ul. Dickmana, ul. Tucholskiej, ul. Unruga (rejon wiaduktu kolejowego), ul. Żeliwnej,

5) place do ćwiczeń: ul. Steyera, ul. Zielona, róg ul. Kwiatkowskiego i Płk. Dąbka, ul. Piekarska, Żelazna,

6) boiska: przy ul. Knyszyńskiej (trawiaste), ul. Dedala,

7) wybiegi dla psów: przy ul. Tucholskiej, ul. Błękitnej, ul. Godebskiego.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla Części 8 stanowią załączniki do siwz:

1/VIII - Opis przedmiotu zamówienia,

1A/VIII - Zakres rzeczowy konserwacji terenów zieleni miejskiej,

1B/VIII - Zakres rzeczowy utrzymania czystości terenu miasta,

1C/VIII - Mapa z granicami rejonu,

1D/VIII - Wzory meldunków,

2/VIII - Formularz cenowy Część 8 - Rejon VIII.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: termin wyposażenia pojazdów wykorzystywanych do realizacji zamówienia w system monitorowania GPS / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: czas uruchomienia przez Wykonawcę usługi w zakresie utrzymania zimowego / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: kwalifikacje zawodowe i doświadczenie / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie lub zwiększenie, nie więcej niż o 10 % podanego zakresu i ilości prac objętych umową.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Uzasadnienie faktyczne:

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, a informacja o zamówieniu została zawarta we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym wysłanym drogą elektroniczną do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Wstępne ogłoszenie informacyjne opublikowano dnia 3.2.2018 r., sygn. 2018/S 024-050925

Uzasadnienie prawne: art. 43 ust. 2b pkt 1 ustawy Pzp

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 016-033886
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

REJON I

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PLATAN Ewa Ostrzyniewska-Patyna
ul. Amona 26
Gdynia
81-601
Polen
NUTS-code: PL633
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 395 459.07 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 122 140.45 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

REJON II

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PLATAN Ewa Ostrzyniewska-Patyna
ul. Amona 26
Gdynia
81-601
Polen
NUTS-code: PL633
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 604 474.60 PLN
Laagste offerte: 2 067 200.10 PLN / Hoogste offerte: 2 078 244.00 PLN meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

REJON III

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo Usługowe CLEAN-BUD sp.j. Jarosław Romanowski, Hanna Romanowska
ul. Halicka 10
Gdynia
81-506
Polen
NUTS-code: PL633
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 155 593.63 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 681 953.62 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

REJON IV

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PLATAN Ewa Ostrzyniewska-Patyna
ul. Amona 26
Gdynia
81-601
Polen
NUTS-code: PL633
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 011 613.52 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 585 095.85 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 5
Perceel nr.: 5
Benaming:

REJON V

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych MALWA sp. z o.o.
ul. Rewerenda 32
Chwaszczyno
80-209
Polen
NUTS-code: PL63
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 159 616.74 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 271 089.20 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Praca ludzi i sprzętu przy letnim i zimowym utrzymaniu ciągów komunikacyjnych

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 6
Perceel nr.: 6
Benaming:

REJON VI

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Przedsiębiorstwo Usług Ogrodniczych MALWA sp. z o.o.
ul. Rewerenda 32
Chwaszczyno
80-209
Polen
NUTS-code: PL63
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 897 701.22 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 333 771.05 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 7
Perceel nr.: 7
Benaming:

REJON VII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Paweł Dettlaff GARDEN ART - lider konsorcjum
ul. Żelazna 16A/49
Gdynia
81-150
Polen
NUTS-code: PL633
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
JAC-TOM Jacek Pieprzowski
ul. Śnieżna 44
Gdynia
81-577
Polen
NUTS-code: PL633
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 327 957.27 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 7 465 832.43 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 8
Perceel nr.: 8
Benaming:

REJON VIII

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
GREEN POLAND Krzysztof Polakowski
ul. Ogrodowa 12
Gniewowo
84-206
Polen
NUTS-code: PL63
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 958 126.54 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 872 276.35 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

2. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

3. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019