Diensten - 193772-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Utrecht: Huismeesterdiensten

2019/S 081-193772

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Rijkswaterstaat Corporate Dienst
142161529
Griffioenlaan 2
Utrecht
3526 LA
Nederland
Contactpersoon: Wieke Lubbers
E-mail: aanbesteding_cd@rws.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rws.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Marktconsultatie - Handymandiensten

Referentienummer: 31144399
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98341140
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Inkoop Uitvoeringscentrum Bedrijfsvoering (IUC BV) Rijkswaterstaat wenst ter voorbereiding op de komende aanbesteding voor handymandiensten een marktconsultatie te houden. In dit marktconsultatiedocument is nader uitgewerkt welke informatie Rijkswaterstaat wil verkrijgen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het marktconsultatiedocument.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Niet relevant / Weging: 100
Kwaliteitscriterium - Naam: Niet van toepassing / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De looptijd van de overeenkomst is naar verwachting 6 jaar. De daadwerkelijke looptijd (initieel + optiejaren) wordt vastgesteld na input vanuit de marktconsultatie.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Als gevolg van organisatorische ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht bij Rijkswaterstaat hebben we besloten ons intern verder te beraden op de aanpak van de handymandienstverlening.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank ’s-Gravenhage
Den Haag
Nederland
E-mail: aanbesteding_cd@rws.nl

Internetadres: http://www.rijkswaterstaat.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019