Dienstleistungen - 193775-2019

25/04/2019    S81

België-Mechelen: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2019/S 081-193775

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Nationaal identificatienummer: 0842.399.963_16779
Postadres: Stationsstraat 110
Plaats: Mechelen
NUTS-code: BE212 Arr. Mechelen
Postcode: 2800
Land: België
E-mail: ingrid.de.ceunynck@ovam.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ovam.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339558
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst grondreiniging 2018

Referentienummer: OVAM-DOS 6704 - RO180702-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000 Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst grondreiniging 2018

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Raamovereenkomst grondreiniging 2018

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 70 ptn
Kostencriterium - Naam: De invulling van de doelstelling om de vlaamse wegen minimaal te belasten / Weging: 22,5 ptn
Kostencriterium - Naam: De invulling van de doelstelling de verspreiding van vluchtige componenten bij opslag en reiniging te beperken / Weging: 7,5
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 239-546017
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Raamovereenkomst grondreiniging 2018 - RO180702

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Aclagro NV
Postadres: Indutrieweg 74
Plaats: Gent
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9000
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BSV NV
Postadres: Blokkestraat 1
Plaats: Harelbeke
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk
Postcode: 8530
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Carmans BT
Postadres: Kanaalstraat 14
Plaats: Lummen
NUTS-code: BE221 Arr. Hasselt
Postcode: 3560
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Benaming:

Raamovereenkomst grondreiniging 2018 - RO180702

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: SUEZ RR IWS Remediation nv
Postadres: Westvaartdijk 83
Plaats: Grimbergen
NUTS-code: BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
Postcode: 1850
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 600 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Benaming:

Raamovereenkomst grondreiniging 2018 - RO180702

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: GRC nv
Postadres: Haven 1025 - Scheldedijk 30
Plaats: Zwijndrecht
NUTS-code: BE211 Arr. Antwerpen
Postcode: 2070
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019