Diensten - 193776-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Brussel: Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken

2019/S 081-193776

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Actiris
0239.843.188_23761
Sterrenkundelaan 14
Brussel
1210
België
E-mail: sqt@actiris.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.actiris.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339481

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Tewerkstelling

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Enquêtes bij klanten

Referentienummer: Actiris-ORBEM-Csc-Bestek54-2018 Enquêtes-F03_1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze opdracht omvat voornamelijk de uitvoering van de kwantitatieve en kwalitatieve enquêtes bij de klanten van Actiris, namelijk de werkzoekenden en de werkgevers. Het is de bedoeling om te peilen naar hun tevredenheid en hoe zij de dienstverlening ervaren en percipiëren. In het kader van deze opdracht is het tevens mogelijk om enquêtes uit te voeren bij interne medewerkers van Actiris.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Structurele externe enquêtes

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dit eerste perceel slaat op de structurele uitvoering van algemene trimestriële of halfjaarlijkse enquêtes die bestaan uit een kwantitatief en een kwalitatief deel over de tevredenheid van de klanten-werkzoekenden en de klanten-werkgevers ten aanzien van de kwaliteit en de vlotheid van de klantentrajecten: de graad van tevredenheid van de klanten over de interactie met de diensten van Actiris en zijn partners zal worden gemonitord.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Methodologie / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Databank met gegevens van personen of ondernemingen die geen klant zijn bij Actiris, maar die moeten worden gecontacteerd. Het gaat hier om een verplichte optie die bij het bezorgen van de bestelbonnen kan worden verduidelijkt of die in de loop van de uitvoering wordt uitgevoerd. De inschrijver zal een prijs opgeven voor een databank per schijf van 250 eenheden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Voor het eerste perceel zal Actiris 3 dienstverleners aanduiden, maar hij zal zich wenden tot de dienstverlener die het eerst gerangschikt is. Actiris zal telkens om de vier bestelbonnen de 3 aangeduide dienstverleners opnieuw in mededinging stellen:

— AQ rate (1e geclassificeerd)

— Incidence

— Listen

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Specifieke externe enquêtes

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Naargelang de behoeften en de aanvragen kunnen er specifieke thematische kwantitatieve en/of kwalitatieve enquêtes worden gepland:

Deze enquêtes zullen geval per geval worden omschreven en hebben als doel inzicht te verwerven in de klanten of in bepaalde klantengroepen en te achterhalen wat zij weten, hoe zij de aangeboden diensten percipiëren en gebruiken, wat hun noden en verwachtingen zijn of hoe tevreden zij zijn. In aanvulling op deze externe enquêtes kan worden gevraagd een enquête af te nemen bij de medewerkers, zodat rekening kan worden gehouden met de perceptie van de interne actoren.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Methodologie / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Databank met gegevens van personen of ondernemingen die geen klant zijn bij Actiris, maar die moeten worden gecontacteerd. Het gaat hier om een verplichte optie die bij het bezorgen van de bestelbonnen kan worden verduidelijkt of die in de loop van de uitvoering wordt uitgevoerd. De inschrijver zal een prijs opgeven voor een databank per schijf van 250 eenheden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Voor dit perceel van specifieke enquêtes zullen de 3 beste dienstverleners telkens in mededinging worden gesteld. De bestelbonnen zullen naar de dienstverleners worden gestuurd. Zij zullen een offerte indienen waarin de prijs, de methodologie en de uitvoeringstermijn vermeld staan:

— AQ rate

— Expansion Partners

— Incidence

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Structurele interne enquêtes

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Enquêtes die op structurele en regelmatige basis bij de interne medewerkers van Actiris worden afgenomen:

— Graad van tevredenheid van de werknemers over hun materiële werkomstandigheden

— Tevredenheid in het werk

— Betrokkenheid van het personeel, "employee engagement"

— Penetratiegraad van het portaal van het HRM-informaticasysteem (HR-portaal)

— Tevredenheidsgraad van de gebruikers van het HRM-informaticasysteem

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Methodologie / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Voor dit perceel zal Actiris 3 dienstverleners aanduiden, maar hij zal zich wenden tot de dienstverlener die het eerst gerangschikt is. Actiris zal telkens om de vier bestelbonnen de 3 aangeduide dienstverleners opnieuw in mededinging stellen:

— AQ rate (1e geclassificeerd)

— Homo Sapiens Sapiens

— Incidence

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Specifieke interne enquêtes

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Er kan occasioneel worden gevraagd om de medewerkers te bevragen over specifieke thema's.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Methodologie / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Voor dit perceel zullen de geselecteerde dienstverleners telkens in mededinging worden gesteld. De bestelbonnen zullen naar de dienstverleners worden gestuurd. Zij zullen een offerte indienen waarin de prijs, de methodologie en de uitvoeringstermijn vermeld staan:

— AQ rate

— Expansion Partners

— Homo Sapiens Sapiens

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 249-576233
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 54-2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

Structurele externe enquêtes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AQ Rate
0847128318
Waterloosesteenweg 255
Brussel
1060
België
NUTS-code: BE100
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Incidence
0547.844.617
Rue Arthur Hardy 5b
Limal
1300
België
NUTS-code: BE310
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Listen
0867.269.773
Rue du Suffrage Universel, 53
Sprimont
4140
België
NUTS-code: BE332
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 362 534.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 54-2018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Specifieke externe enquêtes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AQ Rate
0847128318
Waterloosesteenweg 255
Brussel
1060
België
NUTS-code: BE100
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Expansion Partners
0466.684.717
Rue de Jausse 109
Wierde
5100
België
NUTS-code: BE352
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Incidence
0547.844.617
Rue Arthur Hardy 5b
Limal
1300
België
NUTS-code: BE310
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 362 534.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 54-2018
Perceel nr.: 3
Benaming:

Structurele interne enquêtes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AQ Rate
0847128318
Waterloosesteenweg 255
Brussel
1060
België
NUTS-code: BE100
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Homo Sapiens Sapiens
0465.992.156
Vijverstraat(SAR) 26A
Sint-Agatha-Rode
3040
België
NUTS-code: BE242
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Incidence
0547.844.617
Rue Arthur Hardy 5b
Limal
1300
België
NUTS-code: BE310
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 103 848.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 54-2018
Perceel nr.: 4
Benaming:

Specifieke interne enquêtes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 12
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AQ Rate
0847.128.318
Waterloosesteenweg
Brussel
1060
België
NUTS-code: BE100
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Expansion Partners SA
0838.188.084
Avenue Delleur 18
Brussel
1170
België
NUTS-code: BE100
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Homo Sapiens Sapiens
0465.992.156
Vijverstraat(SAR) 26A
Sint-Agatha-Rode
3040
België
NUTS-code: BE242
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 103 848.80 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33
Brussel
1040
België
Telefoon: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be

Internetadres: http://www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019