Diensten - 193777-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

België-Tienen: Diensten voor slibverwijdering

2019/S 081-193777

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Tienen
0207.525.758_22265
Grote Markt 27
Tienen
3300
België
Contactpersoon: Debbie Smets
Telefoon: +32 16805810
E-mail: debbie.smets@tienen.be
NUTS-code: BE242

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.tienen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339613

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst ruimen van grachten en doorspuiten van inbuizingen

Referentienummer: Tienen-2018/TEC/013-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513600
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst aangaande het ruimen van grachten.

De opdracht is opgesplitst in twee percelen zijnde:

— Perceel 1: Ruimen van grachten

— Perceel 2: Doorspuiten van inbuizingen

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 340 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ruimen van grachten

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grondgebied van de stad Tienen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het stadsbestuur heeft beslist om in het kader van mogelijke wateroverlast, het ruimen van (een deel van) de grachten en beken, met inbegrip van het verwijderen van het slib, uit te besteden.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Doorspuiten van inbuizingen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90000000
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE242
Voornaamste plaats van uitvoering:

Grondgebied van de stad Tienen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ruimen van de inbuizing van wegen en toegangen tot achterliggende velden, inclusief het verwijderen van slib.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 240-548361
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/TEC/013
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ruimen van grachten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
AWB Schots
0461844120
Liebroekstraat 69
Halen
3545
België
NUTS-code: BE221
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018/TEC/013
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ruimen van grachten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ABOG nv
0419525295
Vantegemstraat 19
Wetteren
9230
België
NUTS-code: BE232
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 140 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 140 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019