Dienstleistungen - 193778-2019

25/04/2019    S81

Nederland-Arnhem: Installeren van verkeerslichten

2019/S 081-193778

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Provincie Gelderland
Nationaal identificatienummer: 51468751
Postadres: Markt 11
Plaats: Arnhem
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 6811 CG
Land: Nederland
Contactpersoon: Frank Derksen
E-mail: f.derksen1@gelderland.nl
Telefoon: +31 263598422

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gelderland.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=114627

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bestek 2295 Aanleg 2 nieuwe VRI's 569 en 570 Bemmel

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45316212 Installeren van verkeerslichten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze Europese aanbesteding is te komen tot een Overeenkomst voor bestek 2295 'Aanleg van 2 nieuwe VRI's 269 en 570 te Bemmel' met de Provincie Gelderland. Deze Opdracht wordt gegund aan de Inschrijver die de laagste prijs heeft uitgebracht.

Het uit te voeren werk is gelegen aan N839 te Bemmel in de gemeente Lingewaard.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Aanleg van 2 nieuwe VRI's (automaat, meubilair, detectie, bekabeling);

b. Aanbrengen 2 nieuwe E-aansluitingen;

c. Aanbrengen 2 nieuwe Data-aansluitingen;

d. Verkeersmaatregelen vallen in hoofdzaak binnen civiel bestek 2283;

e. het meerjarig onderhoud van de verkeersregelinstallaties voor de periode van 15 jaar (separaat contract, bijlage J)

De uitvoering van de werkzaamheden is ca. augustus 2019.

Het civiele werk ligt bij de opdrachtnemer van bestek 2283. Bij deze opdrachtnemer ligt ook de coördinatie en de verkeersmaatregelen om dit werk uit te kunnen voeren.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 363 900.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45316212 Installeren van verkeerslichten
50232200 Onderhoud van verkeerslichten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Aanleg van 2 nieuwe VRI's (automaat, meubilair, detectie, bekabeling);

b. Aanbrengen 2 nieuwe E-aansluitingen;

c. Aanbrengen 2 nieuwe Data-aansluitingen;

d. Verkeersmaatregelen vallen in hoofdzaak binnen civiel bestek 2283;

e. het meerjarig onderhoud van de verkeersregelinstallaties voor de periode van 15 jaar (separaat contract, bijlage J)

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 027-060085
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Hoeflake Infratechniek BV
Plaats: Hedel
NUTS-code: NL NEDERLAND
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 363 900.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Arnhem
Plaats: Arnhem
Land: Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019