Dienstleistungen - 193779-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Zagórów: Kreditgewährung

2019/S 081-193779

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Zagórów
REGON 311019496
ul. Kościelna 4
Zagórów
62-410
Polen
Kontaktstelle(n): Anna Sakowska – Skarbnik Gminy
Telefon: +48 632748818
E-Mail: zumg@zagorow.pl
Fax: +48 632748811
NUTS-Code: PL41

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.zagorow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 9 000 000 PLN

Referenznummer der Bekanntmachung: IKZP.271.1.2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66113000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 9 000 000 PLN, na sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 300 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL41
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego złotowego do kwoty 9 000 000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów złotych 00/100).

2. Przeznaczenie kredytu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów.

3. Rodzaj kredytu: długoterminowy.

4. Okres kredytowania: od dnia uruchomienia I transzy do 31.12.2035 r.

5. Spłata kredytu:

a) w złotych polskich,

b) kapitał w terminach kwartalnych, w rocznych kwotach, w wysokości:

— rok 2020 - 100 000,00 PLN,

— rok 2021 - 445 000,00 PLN,

— rok 2022 - 445 000,00 PLN,

— rok 2023 - 445 000,00 PLN,

— rok 2024 - 690 000,00 PLN,

— rok 2025 - 645 000,00 PLN,

— od roku 2026 do 2035 po 623 000,00 PLN

Razem: 9 000 000,00 PLN

c) odsetki płatne w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca.

6. Karencja w spłacie odsetek do następnego miesiąca po zawarciu umowy.

7. Wysokość odsetek ustalona będzie każdorazowo w zawiadomieniu przesyłanym przez Wykonawcę.

8. Jeżeli termin płatności kapitału i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność następuje w ostatni dzień roboczy danego miesiąca.

9. Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M, powiększoną lub pomniejszona o marżę Wykonawcy.

10. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanego kredytu.

11. Ewentualna prowizja będzie pobrana od faktycznie uruchomionego kredytu.

12. Zamawiający określa, jako formę zabezpieczenia kredytu, weksel własny in blanco.

13. Na użytek umowy kredytowej oraz wyliczenia ceny ofertowej przyjmuje się kalendarz rzeczywisty.

14. Planowane terminy uruchomienia transz kredytu wskazano poniżej. Faktycznie kredyt będzie uruchomiany trzema transzami, na wniosek Zamawiającego, w terminach wskazanych we wniosku, które mogą się nieznacznie różnić od poniższych:

I transza do 19.4.2019 r. – 2 500 000,00 PLN

II transza do 15.7.2019 r. – 2 500 000,00 PLN

III transza do 15.10.2019 r. – 4 000 000,00 PLN

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

16. Załącznikami do Opisu Przedmiotu Zamówienia, pozwalającymi na ocenę zdolności kredytowej Zamawiającego są:

a) opinia bankowa z dnia 20.2.2019 r.,

b) Uchwała Nr SO-0950/4/6/Ko/2019 z dnia 11.2.2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu,

c) Uchwała Nr SO-0952/31/6/Ko/2018 z dnia 6.12.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Zagórów na 2019 rok,

d) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31.12.2018 r.,

e) Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku,

f) wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów,

g) zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach na dzień 21.2.2019 r.,

h) zaświadczenie z ZUS dotyczące rejestru składek KSI ZUS z dnia 22.2.2019 r.,

i) Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 grudnia 2018 roku, w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów”,

j) Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,

k) RB-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.,

l) Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego, wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku,

m) wykaz kredytów i pożyczek Gminy Zagórów na 31 dzień grudnia 2018 r.,

n) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w podatkach na dzień 21 lutego 2019 r.

17. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 ustawy Pzp.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający zastosował procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24aa Pzp, tj. najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

W trybie art. 43 ust. 2b pkt 2) ustawy Pzp, Zamawiający skrócił termin składania ofert, ponieważ zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia (konieczność zapewnienia kredytowania inwestycji "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów")

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 044-100673
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 9 000 000 PLN

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
17/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu
REGON: 016298263
ul. Górnośląska 80
Kalisz
62-800
Polen
NUTS-Code: PL416
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 300 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 838 942.33 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zmiany treści Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

O wystąpienie okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy PZP,

O zmniejszenie kwoty kredytu w przypadku:

— wystąpienia zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą Stron, które nastąpiło po podpisaniu Umowy, a powodującego niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,

— dobrej sytuacji finansowej Zamawiającego w bieżącym roku budżetowym,

— zmiana harmonogramu spłat kredytu w przypadku:

— wystąpienia zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą Stron, które nastąpiło po podpisaniu Umowy, a powodującego niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,

— zmniejszenia kwoty kredytu wpływającego na zmianę wysokości rat kredytu,

— zmiany terminów spłat rat kapitałowych oraz ich wysokości, w przypadku zmiany uwarunkowań prawnych lub sytuacji ekonomicznej, mających wpływ na możliwość obsługi zadłużenia przez Zamawiającego, w szczególności gdy w okresie obowiązywania umowy kredytowej zaistnieje zagrożenie przekroczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

O zmiana istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania przedmiotu umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji umowy,

O jeżeli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, wówczas wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego określone w umowie, a także wobec podwykonawców, przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, o ile podmiot ten spełnia warunki udziału w postępowaniu, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu przez Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 16 000,00 zł

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, zgodnie z art. 45 ust. 6 Pzp. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać zobowiązanie gwaranta do wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sposób nieodwołalny i bezwarunkowy, jeśli nastąpi co najmniej jedna z okoliczności opisana w art. 46 ust. 4a lub 5 Pzp.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego, o numerze 24 1020 2746 0000 3702 0019 9638 tytułem wadium w postępowaniu - nr ref.: IKZP.271.1.2019.

Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w formie elektronicznej. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, mając na uwadze odrębne przepisy regulujące jego wystawienie tj. Prawo Bankowe lub odpowiednie przepisy regulujące działalność ubezpieczeniową oraz cel jakim jest pokrycie i zabezpieczenie interesów Zamawiającego w postaci możliwości uzyskania (zatrzymania) kwoty wadialnej w pełnym zakresie, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Przykładowe formy to oryginał złożony przed terminem składania ofert wraz z dokumentem w formie elektronicznej (kopia), załączonym do oferty, bankowa depesza SWIFT przesłana na adres: BPKOPLPW, dokument w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej są:

1) odwołanie do Izby - szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180 - 198 Pzp.

2) skarga do sądu - szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198 a - g Pzp.

3. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019