Diensten - 193779-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Zagórów: Kredietverlening

2019/S 081-193779

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Zagórów
REGON 311019496
ul. Kościelna 4
Zagórów
62-410
Polen
Contactpersoon: Anna Sakowska – Skarbnik Gminy
Telefoon: +48 632748818
E-mail: zumg@zagorow.pl
Fax: +48 632748811
NUTS-code: PL41

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zagorow.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 9 000 000 PLN

Referentienummer: IKZP.271.1.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66113000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 9 000 000 PLN, na sfinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 300 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL41
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu bankowego złotowego do kwoty 9 000 000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów złotych 00/100).

2. Przeznaczenie kredytu: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów.

3. Rodzaj kredytu: długoterminowy.

4. Okres kredytowania: od dnia uruchomienia I transzy do 31.12.2035 r.

5. Spłata kredytu:

a) w złotych polskich,

b) kapitał w terminach kwartalnych, w rocznych kwotach, w wysokości:

— rok 2020 - 100 000,00 PLN,

— rok 2021 - 445 000,00 PLN,

— rok 2022 - 445 000,00 PLN,

— rok 2023 - 445 000,00 PLN,

— rok 2024 - 690 000,00 PLN,

— rok 2025 - 645 000,00 PLN,

— od roku 2026 do 2035 po 623 000,00 PLN

Razem: 9 000 000,00 PLN

c) odsetki płatne w okresach miesięcznych na koniec każdego miesiąca.

6. Karencja w spłacie odsetek do następnego miesiąca po zawarciu umowy.

7. Wysokość odsetek ustalona będzie każdorazowo w zawiadomieniu przesyłanym przez Wykonawcę.

8. Jeżeli termin płatności kapitału i odsetek przypada na dzień wolny od pracy, płatność następuje w ostatni dzień roboczy danego miesiąca.

9. Oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym oparte o stawkę WIBOR 3M, powiększoną lub pomniejszona o marżę Wykonawcy.

10. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanego kredytu.

11. Ewentualna prowizja będzie pobrana od faktycznie uruchomionego kredytu.

12. Zamawiający określa, jako formę zabezpieczenia kredytu, weksel własny in blanco.

13. Na użytek umowy kredytowej oraz wyliczenia ceny ofertowej przyjmuje się kalendarz rzeczywisty.

14. Planowane terminy uruchomienia transz kredytu wskazano poniżej. Faktycznie kredyt będzie uruchomiany trzema transzami, na wniosek Zamawiającego, w terminach wskazanych we wniosku, które mogą się nieznacznie różnić od poniższych:

I transza do 19.4.2019 r. – 2 500 000,00 PLN

II transza do 15.7.2019 r. – 2 500 000,00 PLN

III transza do 15.10.2019 r. – 4 000 000,00 PLN

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.

16. Załącznikami do Opisu Przedmiotu Zamówienia, pozwalającymi na ocenę zdolności kredytowej Zamawiającego są:

a) opinia bankowa z dnia 20.2.2019 r.,

b) Uchwała Nr SO-0950/4/6/Ko/2019 z dnia 11.2.2019 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu,

c) Uchwała Nr SO-0952/31/6/Ko/2018 z dnia 6.12.2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Zagórów na 2019 rok,

d) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31.12.2018 r.,

e) Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku,

f) wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów,

g) zaświadczenie z US o niezaleganiu w podatkach na dzień 21.2.2019 r.,

h) zaświadczenie z ZUS dotyczące rejestru składek KSI ZUS z dnia 22.2.2019 r.,

i) Uchwała nr II/16/2018 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 27 grudnia 2018 roku, w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów wraz z budową kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach: Wrąbczyn, Wrąbczyn Górski i Zagórów”,

j) Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 roku,

k) RB-28S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r.,

l) Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego, wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku,

m) wykaz kredytów i pożyczek Gminy Zagórów na 31 dzień grudnia 2018 r.,

n) zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w podatkach na dzień 21 lutego 2019 r.

17. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 ustawy Pzp.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zamawiający zastosował procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24aa Pzp, tj. najpierw dokonał oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

W trybie art. 43 ust. 2b pkt 2) ustawy Pzp, Zamawiający skrócił termin składania ofert, ponieważ zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia (konieczność zapewnienia kredytowania inwestycji "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla Gminy Zagórów")

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 044-100673
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości do 9 000 000 PLN

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu
REGON: 016298263
ul. Górnośląska 80
Kalisz
62-800
Polen
NUTS-code: PL416
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 300 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 838 942.33 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zmiany treści Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

O wystąpienie okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy PZP,

O zmniejszenie kwoty kredytu w przypadku:

— wystąpienia zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą Stron, które nastąpiło po podpisaniu Umowy, a powodującego niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,

— dobrej sytuacji finansowej Zamawiającego w bieżącym roku budżetowym,

— zmiana harmonogramu spłat kredytu w przypadku:

— wystąpienia zdarzenia nieprzewidywalnego, losowego, pozostającego poza kontrolą Stron, które nastąpiło po podpisaniu Umowy, a powodującego niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, w szczególności z uwagi na wystąpienie siły wyższej, rozumianej jako powódź, pożar i inne klęski żywiołowe,

— zmniejszenia kwoty kredytu wpływającego na zmianę wysokości rat kredytu,

— zmiany terminów spłat rat kapitałowych oraz ich wysokości, w przypadku zmiany uwarunkowań prawnych lub sytuacji ekonomicznej, mających wpływ na możliwość obsługi zadłużenia przez Zamawiającego, w szczególności gdy w okresie obowiązywania umowy kredytowej zaistnieje zagrożenie przekroczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

O zmiana istotnych przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania przedmiotu umowy do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji umowy,

O jeżeli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy, wówczas wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego określone w umowie, a także wobec podwykonawców, przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, o ile podmiot ten spełnia warunki udziału w postępowaniu, w wyniku którego zawarto niniejszą umowę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu przez Zamawiającego, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, bez konieczności uzyskania zgody Wykonawcy i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 16 000,00 zł

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, zgodnie z art. 45 ust. 6 Pzp. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać zobowiązanie gwaranta do wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sposób nieodwołalny i bezwarunkowy, jeśli nastąpi co najmniej jedna z okoliczności opisana w art. 46 ust. 4a lub 5 Pzp.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego, o numerze 24 1020 2746 0000 3702 0019 9638 tytułem wadium w postępowaniu - nr ref.: IKZP.271.1.2019.

Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w formie elektronicznej. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, mając na uwadze odrębne przepisy regulujące jego wystawienie tj. Prawo Bankowe lub odpowiednie przepisy regulujące działalność ubezpieczeniową oraz cel jakim jest pokrycie i zabezpieczenie interesów Zamawiającego w postaci możliwości uzyskania (zatrzymania) kwoty wadialnej w pełnym zakresie, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

Przykładowe formy to oryginał złożony przed terminem składania ofert wraz z dokumentem w formie elektronicznej (kopia), załączonym do oferty, bankowa depesza SWIFT przesłana na adres: BPKOPLPW, dokument w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom oraz innemu podmiotowi przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 Pzp.

2. Środkami ochrony prawnej są:

1) odwołanie do Izby - szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art. 180 - 198 Pzp.

2) skarga do sądu - szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198 a - g Pzp.

3. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019