Diensten - 193781-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Hrubieszów: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2019/S 081-193781

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Miejska Hrubieszów
ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1
Hrubieszów
22-500
Polen
Contactpersoon: Cieślak Jolanta
Telefoon: +48 846982380
E-mail: zp@miasto.hrubieszow.pl
NUTS-code: PL812

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://umhrubieszow.bip.lubelskie.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Stworzenie responsywnej platformy partycypacji obywatelskiej dla Miasta Hrubieszowa w ramach realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk

Referentienummer: PRG.MR.ZP.271.3.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 166 050.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL812

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 028-062406

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Stworzenie responsywnej platformy partycypacji obywatelskiej dla Miasta Hrubieszowa w ramach realizacji projektu pn.: „Rewitalizacja Śródmieścia Hrubieszowa szansą na eliminację zjawisk

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
VOBACOM sp. z o.o.
ul. Wschodnia 36D
Toruń
87-100
Polen
Telefoon: +48 566589541
E-mail: vobacom@vobacom.pl
Fax: +48 566589542
NUTS-code: PL613

Internetadres: https://www.vobacom.pl/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 121 050.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 166 050.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019