Diensten - 193782-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Oviedo: Reprografiediensten

2019/S 081-193782

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Rectorado de la Universidad de Oviedo
Q3318001I
Plaza de Riego, 4, 3º
Oviedo
33003
Spanje
Contactpersoon: Rectorado de la Universidad de Oviedo
Telefoon: +34 985103974
E-mail: seccion.contratacion@uniovi.es
Fax: +34 985103999
NUTS-code: ES120

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.euniovi.uniovi.es/PerfilContratante/

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=e%2Be9pZzB9IcQK2TEfXGy%2BA%3D%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de producción documental en centros de reprografía, puntos de autoservicio y servicios administrativos de la Universidad de Oviedo

Referentienummer: PA-SARA 2018/07
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79520000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de producción documental en centros de reprografía, puntos de autoservicio y servicios administrativos de la Universidad de Oviedo.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 496 676.26 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES120
Voornaamste plaats van uitvoering:

Los equipos multifunción e impresoras se instalaran en los edificios universitarios repartidos por los diferentes campus de la Universidad de Oviedo, c/ San Francisco, 1, 33003 Oviedo.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de producción documental en centros de reprografía, puntos de autoservicio y servicios administrativos de la Universidad de Oviedo.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Propuesta técnica: equipamiento ofertado / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Propuesta técnica: puesta en marcha y organizacion / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Propuesta técnica: sistema de gestión y soporte informático / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: Incorporación de nuevos equipos en el tercer, cuarto año y prórroga / Weging: 6
Kostencriterium - Naam: Mejoras / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Coste del servicio / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 247-569288
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: PA-SARA 2019-07
Benaming:

Servicio de producción documental en centros de reprografía, puntos de autoservicio y servicios administrativos de la Universidad de Oviedo

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Nea F3 Master, S. L.
B33532722
Oviedo
Spanje
NUTS-code: ES120
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 600 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 496 676.26 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Madrid
28071
Spanje
E-mail: tribunal_recursos.contratos@minhap.es

Internetadres: http://www.hacienda.gob.es/es

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rectorado de la Universidad de Oviedo
C/ San Francisco, 3
Oviedo
33003
Spanje
Telefoon: +34 985104067
E-mail: serviciojuridico@uniovi.es

Internetadres: http://www.uniovi.es

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019