Diensten - 193783-2019

25/04/2019    S81    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Poznań: Środek odkażający do rąk

2019/S 081-193783

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
Poznań
61-545
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Pietrzyk
Tel.: +48 618310142/ +48 618310242
E-mail: zamowienia.publiczne@orsk.ump.edu.pl
Faks: +48 618310107
Kod NUTS: PL415

Adresy internetowe:

Główny adres: www.orsk.ump.edu.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Numer referencyjny: SZP/SE/01/19
II.1.2)Główny kod CPV
33741300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – formularz cenowy do SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5a i załącznik nr 5b do SIWZ.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

5. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części, tj.:

Część nr 1: preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry, narzędzi i myjni dezynfektorów

Część nr 2: preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi (w tym m.in. artroskopów)

Część nr 3: preparaty do rąk i narzędzi

Część nr 4: preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry

Część nr 5: preparaty do kuchni i myjni dezynfektorów

Część nr 6: preparaty do basenów kąpielowych

6. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części zamówienia.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 375 992.24 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry narzędzi i myjni dezynfektorów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33741300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, POLSKA - Magazyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 1: preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry, narzędzi i myjni dezynfektorów:

1) Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego, powierzchni oraz endoskopówna bazie aktywnego tlenu, bez konieczności stosowania aktywatora. Spektrum działania: B, F(Candidaalbicans, Aspergillus Niger), V (polio, adeno, rota, HIV, HBV, HCV, noro), M, terrae, M.Avium,M.tuberculosis,S (B. Subtilis, C. Difficile)- wykazujący działanie biobójcze w stężeniu od 0,5 %. Stabilność roztworuroboczego-36 godzin. Preparat przebadany wg norm europejskich: 14 561,14 562,14 563. W cenie pakietu wanna do dezynfekcji 8 - 10 litrów,

2) Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych.Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości min. 60g/100gpropanolu z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Możliwość stosowania do poliwęglanów. Spektrum działania: B (w tym MRSA)-EN 13727, F (Candida Albicans, Aspergillus Niger – EN 13697), Tbc (M.Terrae – EN 14348), V (Rota,Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Możliwość użycia w pionie żywieniowym, oraz oddziałach dziecięcych. Wyrób medyczny kl. IIA. Bez spryskiwacza,

3) Spryskiwacz do preparatu z pozycji 3,

4) Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym. Przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchnioraz wyrobów medycznych (w tym sond TEE). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, QAC,aldehydów,fenolu, chloru oraz ich pochodnych. Oparte na kwasie nadoctowym, nie wymagające aktywacji.Spektrum działania: B (EN 13727), F (EN 13624), S (EN 14347), S (C. difficile) do 5 min., Tbc (EN 14348), V(EN 14476)do 15 min. Opakowanie 50 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x30 cm. Wyrób medyczny kl. IIB,

5) Preparat do mycia higienicznego i chirurgicznego ciała i włosów pacjenta przed zabiegiem operacyjnym.Gotowy do użycia. Syntetyczny, bez zawartości mydła i parabenów. Na bazie laurylosiarczanów.Z dodatkiem kwasu mlekowego i alantoiny. Wykazujący działanie antybakteryjne (w tym E. coli) i przeciwgrzybiczne.Preparat o przyjemnym zapachu przebadany dermatologicznie. Ph ok. 5,0. Kosmetyk,

6) Rękawice do mycia i dezynfekcji ciała pacjenta o pH 5,5, zawierające octenidynę i kwas mlekowy, bez pochodnych guanidyny i triclosanu, gotowe do użycia,

7) Płynny środek do maszynowego mycia kaczek basenów. Preparat zapobiega powstawaniu i usuwapowstałeosady, po wyschnięciu nie zostawia plam i nie pinieni się, posiada bardzo dobrą zgodność materiałową ze stalą szlachetną, aluminium i tworzywami sztucznymi. Zawierający kwasy organiczne, stabilizatory twardości i substancje chroniące przed korozją. Ph 1-3.wyrób medyczny,

8) Preparat mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów. Płynny, w koncentracie, oparty na synergistycznym kompleksie enzymatycznym (enzymy różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych,QAC oraz pochodnej guanidyny. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych,pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B (EN14561), F(EN 14562), V (HIV, HBV, HCV - BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5 %. Wyrób medyczny,przebadany w fazie II etap II.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach zawartej w postępowaniu umowy.

Szczegółowy opis oraz zakres opcji został określony we wzorze umowy załącznik nr 5a do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy na adres mailowy wskazany §3ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot opcji w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem nr1w terminie zgodnie z § 3 ust. 1 i 2.

Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystanie z niego w niepełnym zakresie nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie jednego, kilku lub wszystkich środków dezynfekcyjnych opisanych w Załączniku nr 1.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: cena brutto -waga 60 %, czas dostawy - waga 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni i narzędzi (w tym m.in. artroskopów)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33741300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, POLSKA - Magazyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 2: preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi (w tym m.in. artroskopów):

1) Koncentrat myjąco dezynfekujący do dezynfekcji powierzchni sprzętów, posiadający dobre właściwości myjące, rozpuszcza krew, białko, wydzieliny: na bazie poliaminy; nie zawiera aldehydów, aktywnego tlenu,chloru; spektrum działania B z Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Polio, Adeno) oraz spory (S-Clostridium(Brak sugestii)); czas dezynfekcji do 10 minut; stężenie użytkowe 5 %; możliwości potwierdzenia aktywności roztworu testami paskowymi, aktywność niezanieczyszczonego roztworu roboczego ważna tak długo, jak koncentrat z którego został przygotowany. Do każdego opakowania- 25l dołączona pompka dozująca,

2) Pusty spryskiwacz do przygotowywania roztworu roboczego o poj. 500ml,

3) Chusteczki nasączone preparatem myjąco-dezynfekującym przeznaczone do dezynfekcji wyrobówmedycznych (m.in.. turbin, przewodów), sprzętów oraz powierzchni; preparat dezynfekcyjny na bazie poliaminy;nie zawiera alkoholi; spektrum działania B z Tbc, F, V (HBV, HIV, HCV, Polio, Adeno) oraz spory (S-Clostridium(Brak sugestii)); czas dezynfekcji do 5 minut;

4) Preparat myjąco-dezynfekujący, do dezynfekcji instrumentów medycznych w tym termolabilnych oraz dezynfekcji artroskopów, wraz z paskami wskaźnikowymi w ilości 100 sztuk na każde 20 litrów koncentratu.Postać koncentrat, preparat na bazie poliaminy nie zawierający aldehydów, aktywnego tlenu,kwasu nadoctowego, aktywność roztworu roboczego przez 14 dni, stężenie roztworu roboczego i spektrum działania:bakteriobójczo (łącznie z Tbc), wirusobójczo (łącznie z Polio i Adeno), grzybobójczo i sporobójczo bez zastosowania dodatkowego aktywatora w stężeniu:1,25 % - B, F, Tbc, V, (Adeno) w czasie ekspozycji do60minut, w stężeniu 2,5 % - B, F, Tbc, V, (Adeno, Polio) czasie ekspozycji do 5 minut. W cenie pakietu wanna dezynfekcyjna 8 - 10 litrów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach zawartej w postępowaniu umowy.

Szczegółowy opis oraz zakres opcji został określony we wzorze umowy załącznik nr 5a do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy na adres mailowy wskazany §3ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot opcji w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem nr1w terminie zgodnie z § 3 ust. 1 i 2.

Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystanie z niego w niepełnym zakresie nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie jednego, kilku lub wszystkich środków dezynfekcyjnych opisanych w Załączniku nr 1.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: cena brutto -waga 60 %, czas dostawy - waga 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparaty do rąk i narzędzi

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33741300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, POLSKA - Magazyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 3: preparaty do rąk i narzędzi:

1) Alkoholowo-wodny żel, o właściwościach tiksotropowych, o pH neutralnym dla skóry, przebadany dermatologicznie oraz z możliwością stosowania przez kobiety w ciąży, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze w czasie do 30 sek. Nie zawierający barwników, konserwantów oraz substancji zapachowych.Konfekcjonowany w dwuwarstwowe worki o pojemności 700 ml, z trójdzielną zastawką zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń. Opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi Systemu Sterisol.

2) Produkt w płynie do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu. Bez zawartości barwników,konserwantów, chlorheksydyny oraz pochodnych fenolowych. Spektrum: B, Tbc, F, V. Wykazujący działanie natychmiastowe i przedłużone. Konfekcjonowany w dwuwarstwowe worki o pojemności 700ml, wykonane z PE,PP, PA z trójdzielną zastawką zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń.Opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi Systemu Sterisol.

3) Krem do pielęgnacji rąk i ciała, zawierający w swoim składzie emolienty, które tworzą warstwę ochronną na powierzchni naskórka. Bardzo dobrze rozprowadza się po skórze, szybko i łatwo się wchłania. Bez zawartości barwników i konserwantów. Konfekcjonowany w dwuwarstwowe worki o pojemności 700 ml,wykonane z PE,PP, PA z trójdzielną zastawką zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń.Opakowanie kompatybilne z dozownikami łokciowymi Systemu Sterisol,

4) Preparat myjący, przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, przebadany wg EN 1499.Bez zawartości barwników, konserwantów, chlorheksydyny oraz pochodnych fenolowych. Polecany również do mycia ciała dzieci i niemowląt. Konfekcjonowany w dwuwarstwowe worki o pojemności 700 ml, wykonane z PE,PP, PA z trójdzielną zastawką zapobiegającą zasysaniu powietrza i zanieczyszczeń. Opakowanie kompatybilnez dozownikami łokciowymi Systemu Sterisol,

5) Alkoholowo-wodny żel, o właściwościach tiksotropowych, o pH neutralnym dla skóry,przebadany dermatologicznie oraz z możliwością stosowania przez kobiety w ciąży, do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze oraz wirusobójcze w czasie do 30 sek. Nie zawierający barwników, konserwantów oraz substancji zapachowych. W cenie pakietu należy uwzględnić 100 urządzeń systemu dozowania kompatybilnych z preparatem oraz 3000 jednorazowych pompek kompatybilnych z systemem dozującym,

6) Preparat zawierający kompleks trójenzymatyczny w pianie, przeznaczony do nawilżania iwstępnejdezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych oraz innych wyrobów medycznych.Działanie:bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze. Gotowy do użycia, opakowanie 0,75 lz końcówkąspieniającą. Preparat wykazujący niską wartość potencjału korozyjności. Wymagana możliwośćpozostawieniapiany preparatu na powierzchni narzędzi przez 72h,

7) Alkoholowo-wodny żel, o właściwościach tiksotropowych, o pH neutralnym dla skóry,przebadanydermatologicznie oraz z możliwością stosowania przez kobiety w ciąży, do higienicznej ichirurgicznejdezynfekcji rąk. Wykazujący potwierdzone badaniami działanie: bakteriobójcze, prątkobójcze,grzybobójczeoraz wirusobójcze w czasie do 30 sek. Nie zawierający barwników, konserwantów orazsubstancjizapachowych,

8) Łokciowy dozownik z plastikowym (lub metalowym) ramieniem dozującym, kompatybilny z workami700ml. Posiadający przezroczystą pokrywę umożliwiającą identyfikację produktu i kontrolę ilości wkładu.Długośćramienia dozującego 140 mm, wymiary 200 x 110 x 100 mm (wys x szer x głęb) 100szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach zawartej w postępowaniu umowy.

Szczegółowy opis oraz zakres opcji został określony we wzorze umowy załącznik nr 5a do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy na adres mailowy wskazany §3ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot opcji w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem nr1w terminie zgodnie z § 3 ust. 1 i 2.

Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystanie z niego w niepełnym zakresie nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie jednego, kilku lub wszystkich środków dezynfekcyjnych opisanych w Załączniku nr 1.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: cena brutto -waga 60 %, czas dostawy - waga 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33741300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, POLSKA - Magazyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Preparat w postaci szybko działającej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych a także powierzchni kontaktujących się z żywnością. Preparat na bazie H2O2, bez zawartości alkoholu,chloru,QAV,kwasu nadoctowego oraz poliaminy. Spektrum działania: zgodnie z EN 16615, B, F -15 sekund,V zgodnie z RKI V, Rota – 30s. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Noro i zgodnie z EN 14476 do 15minut.Opakowanie a 750ml,

2) Preparat w postaci szybkodziałających gotowych do użycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych. Preparat na bazie H2O2 bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAVoraz poliaminy. Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2. Spektrum działania: zgodnie z EN16615,B, Tbc, F, Cl. – 5min, V – 1min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirusy Polio i Noro zgodnie z EN14476.Testy wykonane na roztworze odciśniętym z chusteczki lub bezpośrednio z jej udziałem. Opakowanie:100chusteczek.

3) Preparat dezynfekcyjny o właściwościach myjących do powierzchni; skład: aktywny chlor, anionowetenzydy myjące; postać: rozpuszczalne musujące, jednofazowe tabletki. Stężenie chloru w tabletce max.45 % spektrum działania obejmujące: bakterie, grzyby, wirusy, prątki, w stężeniu do 1000 ppm aktywnego chloru, spory(Clostridium rybotyp 027 w stężeniu do 10000 ppm aktywnego chloru w czasie do 15 minut,przystosowany do dezynfekcji powierzchni i przedmiotów mocno zanieczyszczonych substancją organiczną,czas aktywności roztworu roboczego 24 godziny;

4) Preparat do dezynfekcji rąk na bazie co najmniej trzech substancji aktywnych z różnych grup chemicznych,bez chlorheksydyny i pochodnych fenolowych. Posiadający w składzie alkohol izopropylowy chlorek benzalkoniowy, undecylowy oraz substancje pielęgnujące. Spektrum działania – B, F, V, Tbc, pH5-5,5.Opakowanie: butelka 500ml,

5) Delikatny, płynny preparat do mycia rąk i ciała dla osób o szczególnie wrażliwej skórze, o pH 5,0zawierającyAPG, związki powierzchniowo -czynne, pochodne kolagenu i kwasu kokosowego,nie zawierający substancji zapachowych oraz barwników. Produkt hypoalergiczny – brak ryzyka alergii, przebadany dermatologicznie,

6) Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym,niezawierający aldehydów, chloru, izopropanolu, kwasu nadoctowego. Preparat bez zawartości substancji lotnych i zapachowych o doskonałej tolerancji materiałowej począwszy od metali,linoleum, i PCV, aż po ceramikę, gumę i tworzywa sztuczne. Możliwość dozowania w dozownikach DG1,DG3.Trwałość nieobciążonego roztworu roboczego min. 14 dni. Wymagana pozytywna opinia kliniczna IMiDz.Spektrum działania: B, Tbc, F, V. Czas działania: B, Tbc, F, wirusy HBV, HCV, HIV, Rota – do 15 min. B, Tbc, F,wirusy HBV, HCV, HIV, Rota, Noro mysi i Polyoma SV40 – do 30 min,

7) Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki nasączone roztworem QAV, o właściwościach dezynfekcyjno - myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholi (łącznie z głowicami USG, przedmiotów z akrylu i pleksi). Czas i spektrum działania: B, F, V – do 1 min., B (włącznie z Tbc), F (drożdże, a. niger), V – do 15 min., B (włącznie zTbc), F, V– do 30 min. Wymagana deklaracja zgodności CE. Opakowanie: 130 x 220mm – 125szt.

8) Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki nasączone roztworem QAV, o właściwościach dezynfekcyjno - myjących, przeznaczone do stosowania na wszystkich powierzchniach i sprzętach medycznych w tym nieodpornych na działanie alkoholi (łącznie z głowicami USG, przedmiotów z akrylu i pleksi). Czas i spektrum działania: B, F (drożdże), V – do 1 min., B (włącznie z Tbc), F (drożdże, a. niger), V (HIV, HBV, HCV, Noro) – do15 min., B (włącznie z Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Noro, Adeno, Polio) – do 30 min. Wymaganadeklaracjazgodności CE. Opakowanie: 200 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach zawartej w postępowaniu umowy.

Szczegółowy opis oraz zakres opcji został określony we wzorze umowy załącznik nr 5a do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy na adres mailowy wskazany §3ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot opcji w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem nr1w terminie zgodnie z § 3 ust. 1 i 2.

Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystanie z niego w niepełnym zakresie nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie jednego, kilku lub wszystkich środków dezynfekcyjnych opisanych w Załączniku nr 1.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: cena brutto -waga 60 %, czas dostawy - waga 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparaty do kuchni i myjni dezynfektorów

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33741300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, POLSKA - Magazyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Płynny koncentrat odtłuszczający, środek do mycia dużych powierzchni m.in.Posadzek, ścian i powierzchni zmywalnych, skutecznie rozpuszczający tłuszcze, środek niskopieniący, odpowiedni do wszystkich materiałów:szkła, porcelany, tworzyw sztucznych oraz stali nierdzewnej. W cenie pakietu 1 dozownik ścienny do przygotowywania roztworu roboczego,

2) Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji umytych wcześniej powierzchninp.desekdo krojenia, mających kontakt z żywnością, nie wymagający spłukiwania. Spektrum działania:B, F.Opakowanie ze spryskiwaczem,

3) Skoncentrowany na bazie czwartorzędowych związków amonowych, do mycia różnych powierzchniw kuchni, usuwający zanieczyszczenia organiczne, .Bez substancji zapachowych i koloryzujących,niskopieniący, .spektrum działania: B, F., wirusy osłonkowe.W cenie pakietu 1 dozownik ścienny doprzygotowywania roztworu roboczego.

4) Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwającypozostałościorganiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, umożliwiający mycie maszynowe narzędzi isprzętumedycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych.

Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych, posiadający wswoimskładzie: m.in.: poliwęglany, alkalia, enzymy..., przystosowany do użycia w Centralnym SystemieDozowania ikompatybilny z preparatami z poz.2, 3.

5) Płynny środek płuczący powierzchniowo czynny zawierający środki konserwujące do użycia wmyjniachdezynfektorach. Przystosowany do użycia w Centralnym Systemie Dozowania i kompatybilny zpreparatami zpoz. 1, 2,

6) Dzierżawa i serwisowanie Systemu Centralnego Dozowania środków myjących i dezynfekcyjnychdomyciamaszynowego w myjniach-dezynfektorach (dotyczy preparatów z poz. 1, 2),

7) Płynny koncentrat do wstępnego ręcznego mycia i wstępnej dezynfekcji narzędzi chirurgicznychorazendoskopów metodą zanurzeniową i ultradźwiękową przed myciem maszynowym, spektrumdziałania:bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy; bardzo dobre właściwości myjące, nie ścinający białek,niezawierający aldehydów i czwartorzędowych związków amoniowych,

8) Preparat do gruntownego czyszczenia narzędzi chirurgicznych ze stali nierdzewnej. Usuwający nalotyrdzy,przebarwienia i zmatowienia z narzędzi. Środek do stosowania metodą zanurzeniową i ultradźwiękową,

9) Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych w aerozolu na bazie węglowodorów alifatycznychniewpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie) bezpieczny toksykologicznie.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach zawartej w postępowaniu umowy.

Szczegółowy opis oraz zakres opcji został określony we wzorze umowy załącznik nr 5a do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy na adres mailowy wskazany §3ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot opcji w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem nr1w terminie zgodnie z § 3 ust. 1 i 2.

Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystanie z niego w niepełnym zakresie nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie jednego, kilku lub wszystkich środków dezynfekcyjnych opisanych w Załączniku nr 1.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: cena brutto -waga 60 %, czas dostawy - waga 40 %.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Preparaty do basenów kąpielowych

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33741300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im.Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. 135/147, 61-545 Poznań, POLSKA - Magazyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część nr 6: preparaty do basenów kąpielowych: 1) Preparat do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych.Cecha: organiczne wolno rozpuszczalne tabletki do utrzymania stałego poziomu chloru w wodzie basenowej.Preparat powodujący niszczenie zarodników, nie pozostawiający żadnych śladów, wolny odwapnia. Postać:tabletki o wadze ok.20g 2) Preparat do dezynfekcji wody w basenach kąpielowych. Cecha:organiczne wolno rozpuszczalne tabletki do utrzymania stałego poziomu chloru w wodzie basenowej. Preparat powodujący niszczenie zarodników, nie pozostawiający żadnych śladów, wolny od wapnia. Postać: tabletki o wadze ok.200g 3) Preparat do obniżania wartości pH w basenach kąpielowych: postać: proszek 4) Tabletki do badania zawartości chloru w wodzie basenowej do Pooltestera. 5) Tabletki do badania zawartości ph w wodzie basenowej do Pooltestera. 6) Płynny preparat do dezynfekcji instalacji wodnej wanien z hydromasażem.Automatycznie dozowany. Nie zaw. chloru. Nie wymagający płukania wanny po procesie dezynfekcji. 7)Preparatdo dezynfekcji basenów kąpielowych w systemie automatycznych urządzeń dozujących. Płynny roztwór przeznaczony do dezynfekcji wody do spożycia przez ludzi i zwierzęta oraz wody w publicznych basenach kąpielowych, stabilizowany alkaicznie na bazie podchlorynu sodu o parametrach: nietechniczny,o zawartości chloru aktywnego nie mniej niż 16 %, wartości pH w roztworze 1 % < 13 %, zawartość żelaza nie więcej niż 1 mg/ 1kg, klarowny, bez zmętnień i osadów, o zabarwieniu żółtym. Rozpuszczalność w wodzie nieogr.Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego - UN, białe, przeźroczyste, pojemniki o wadze nie więcej niż 30kg 8) Płynny korektor odczynu pH minus przeznaczony do obniżania wartości pH wody w publicznych basenach kąpielowych na bazie kwasu siarkowego o parametrach: nietechniczny,o stężeniu nie przekraczającym 39 %, wolny od chlorków, przeźroczysty, bez zmętnień i osadów, o zabarwieniu białym.Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego - UN, białe, przeźroczyste, pojemniki o wadze nie więcej niż30 kg 9) Płynny preparat przeznaczony do niszczenia oraz zapobiegania pojawianiu się alg w publicznych basenach kąpielowych oraz na powierzchni wokół basenu o parametrach: niepieniący, bezchlorowy, neutralny względem pH wody, niewrażliwy na podwyższoną temp i światło słoneczne, biologicznie neutralizowany.Substancje czynne: chlorek amonu czwartorzędowy polimetryczny o zawartości 8 %. Klarowny, bez zmętnień i osadów o zabarwieniu niebieskim/granatowym. Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego - UN, białe,przeźroczyste, pojemniki o wadze nie więcej niż 25 kg i opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami.10)Płynny środek przeznaczony do koagulacji wody w publicznych basenach kąpielowych na bazie zasadowego chlorku glinu o stężeniu ~ 7 %. Bez zmętnień i osadów, o zabarwieniu białym. Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego - UN, białe, przezroczyste,pojemniki o wadze nie więcej niż 30 kg i opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 11) Płynny roztwór stosowany do utrzymania higieny człowieka w obiektach publicznych oraz do dezynfekcji powierzchni ściani podłóg pomieszczeń. Roztwór roboczy w stężeniu 1 do10% do stóp nie wymagający spłukiwania i 1 do15% do powierzchni nie wymagający spłukiwania. Na bazie soli amonowych, klarowny bez zmętnień i osadów.Opakowanie wykonane z tworzywa sztucznego - UN, białe,przeźroczyste, pojemniki o wadze nie więcej niż

25 kg i opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 12)Zasadowy środek do mycia niecki basenowej. 13)Kwasoodporny środek do mycia niecki basenowej, 14)Tabletki do badania zaw. chloru, 15) Tabletki do badaniazaw. chloru, 16) Tabletki do badania zaw. pH 17)Środek do obniżania zawartości chloru w niecce basenowej.18) Dwutlenek chloru w postaci płynnej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z prawa opcji, w ramach zawartej w postępowaniu umowy.

Szczegółowy opis oraz zakres opcji został określony we wzorze umowy załącznik nr 5a do SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w okresie obowiązywania umowy.

W przypadku skorzystania z prawa opcji, Zamawiający zgłosi to Wykonawcy na adres mailowy wskazany §3ust. 1 Umowy.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot opcji w cenach jednostkowych zgodnie z Załącznikiem nr1w terminie zgodnie z § 3 ust. 1 i 2.

Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji, lub skorzystanie z niego w niepełnym zakresie nie uprawnia Wykonawcy do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie jednego, kilku lub wszystkich środków dezynfekcyjnych opisanych w Załączniku nr 1.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się następującymi kryteriami: cena brutto -waga 60 %, czas dostawy - waga 40 %.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 020-042495
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry, narzędzi i myjni dezynfektorów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/04/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Schulke Polska Sp. z o.o.
Al.Jerozolimskie 132
Warszawa
02-305
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 77 428.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 74 012.12 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi (w tym m.in. artroskopów)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 3
Nazwa:

Preparaty do rąk i narzędzi

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/04/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Medilab Firma Wytwórczo - Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60
Białystok
15-531
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 231 712.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 184 535.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 4
Nazwa:

Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/04/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Centrum Zaopatrzenia MEdycznego i Weterynaryjnego "Centrowet-Cezal" Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 133/135
Poznań
60-543
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 130 767.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 117 445.12 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 5
Nazwa:

Preparaty do kuchni i myjni dezynfektorów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 6
Nazwa:

Preparaty do basenów kąpielowych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy Pzp odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływemterminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tegoterminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu dojego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciuśrodków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącejpodstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdaniedrugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacjiistotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którympowzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościachstanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w art. 179 i następne ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019