Diensten - 193783-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Poznań: Handenontsmettingsmiddel

2019/S 081-193783

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ortopedyczno - Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
Poznań
61-545
Polen
Contactpersoon: Monika Pietrzyk
Telefoon: +48 618310142/ +48 618310242
E-mail: zamowienia.publiczne@orsk.ump.edu.pl
Fax: +48 618310107
NUTS-code: PL415

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.orsk.ump.edu.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa środków dezynfekcyjnych

Referentienummer: SZP/SE/01/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33741300
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 375 992.24 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry narzędzi i myjni dezynfektorów

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33741300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni i narzędzi (w tym m.in. artroskopów)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33741300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preparaty do rąk i narzędzi

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33741300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33741300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preparaty do kuchni i myjni dezynfektorów

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33741300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Preparaty do basenów kąpielowych

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33741300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 020-042495

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry, narzędzi i myjni dezynfektorów

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Schulke Polska Sp. z o.o.
Al.Jerozolimskie 132
Warszawa
02-305
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 428.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 74 012.12 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, narzędzi (w tym m.in. artroskopów)

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Preparaty do rąk i narzędzi

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Medilab Firma Wytwórczo - Usługowa Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedzia 60
Białystok
15-531
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 231 712.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 184 535.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni, skóry

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Centrum Zaopatrzenia MEdycznego i Weterynaryjnego "Centrowet-Cezal" Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 133/135
Poznań
60-543
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 130 767.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 117 445.12 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Preparaty do kuchni i myjni dezynfektorów

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Preparaty do basenów kąpielowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019