Dienstleistungen - 193788-2019

25/04/2019    S81    Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Verhandlungsverfahren ohne Aufruf zum Wettbewerb 

Polen-Warschau: Geologische und geophysikalische Beratung

2019/S 081-193788

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstwo Środowiska
Postanschrift: ul. Wawelska 52/54
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911
Postleitzahl: 00-922
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Adrian Bura
E-Mail: a.bura@pierog.pl
Telefon: +48 225989309
Fax: +48 225989333

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://www.gov.pl/web/srodowisko

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sporządzenie Oceny Technicznej i Opinii Eksperckiej w zakresie geologii dla Rzeczypospolitej Polski w Arbitrażu Międzynarodowym UNICITRAL pomiędzy Miedzi Copper Corporation a Rzeczpospolitą Polską

Referenznummer der Bekanntmachung: BDGwzp/260/3/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71351200
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest:

1)przygotowanie przez Wykonawcę Opinii Eksperckiej, obejmującej, w szczególności, krytyczną analizę opinii przygotowanych przez ekspertów Skarżącego,

2)przygotowanie się i udział zgłoszonej osoby (osób) w rozprawie arbitrażowej wyznaczonej na 11-15.11.2019 r. w charakterze eksperta, który przygotował Opinię po stronie Zamawiającego, jeżeli będzie to wymagane.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w trzech Etapach:

1)Etap 1: Przygotowanie Opinii Geologicznej dotyczącej krytycznej analizy stanowisk Skarżącego, z uwzględnieniem całości akt sprawy w Postępowaniu Arbitrażowym i innych dokumentów od Zamawiającego.

2)Etap 2: gdy Trybunał Arbitrażowy wyznaczy rozprawę arbitrażową: niezbędne wsparcie, informacje i wyjaśnienia w zakresie objętym przedmiotem Opinii dla Zamawiającego i Prokuratorii Generalnej RP,

3)Etap 3: gdy Trybunał Arbitrażowy wyznaczy rozprawę arbitrażową: osobiste uczestnictwo wskazanej osoby na rozprawie, udzielenie odpowiedzi ustnie lub pisemnie.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 329 000.00 USD
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL
NUTS-Code: NL
Hauptort der Ausführung:

Przygotowanie Opinii - Stany Zjednoczone Ameryki.

Udział w rozprawie (rozprawach) - Stały Sąd Arbitrażowy w Hadze (Holandia),

Udział w spotkaniu roboczym - Polska.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Przedmiot umowy obejmuje:

1) przygotowanie przez Wykonawcę Opinii (Opinii Eksperckiej), o której mowa w § 3 ust. 1, obejmującej, w szczególności, krytyczną analizę opinii przygotowanych przez ekspertów Skarżącego,

2) przygotowanie się i udział zgłoszonej (zgłoszonych) osoby (osób) (i, prawdopodobnie, innych osób, jeżeli zajdzie taka konieczność) w rozprawie arbitrażowej wyznaczonej na 11-15 listopada 2019 r. w charakterze eksperta, który przygotował Opinię po stronie Zamawiającego, jeżeli będzie to wymagane.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w trzech Etapach:

1) Etap 1: Przygotowanie Opinii Geologicznej dotyczącej krytycznej analizy opinii (sprawozdań eksperckich) zaprezentowanych przez Skarżącego, z uwzględnieniem całości akt sprawy w Postępowaniu Arbitrażowym, jak również wszystkich dokumentów przedstawionych przez Zamawiającego. Zakres Opinii zawiera w szczególności:

— Ocenę wartości sprawozdań Miedzi Copper jako podstawy ich roszczeń w postępowaniu arbitrażowym. Ocena powinna uwzględniać jakość sprawozdań, biorąc pod uwagę, że standardy sprawozdań międzynarodowych stanowią podstawę oceny projektów wydobywczych,

— Informację o aktualnym stanie wydobycia złóż rudy miedzi w Polsce, w tym zaprezentowanie rzeczywistego wkładu poczynionego przez MCC dla rozpoznania tych złóż,

— Omówienie ryzyk przeprowadzenia wydobycia i pracę opiniującą w celu udokumentowania złóż miedzi w obszarze objętym sporem arbitrażowym, jak również ryzyk powiązanych z następczym wydobyciem omawianego wysadu, a w szczególności:

a. ryzyko geologiczne (przerwa w perspektywie opłacalnych złóż, zjawiska sejsmiczne/pęknięcia skalne, ryzyko gazu);

b. ryzyko polityczne;

c. ryzyko ekonomiczne;

d. ryzyko technologiczne (umiejscowienie szybu, prace kopalniane w warstwie solnej, młyny podziemne, elektro urządzenia, suche ułożone odrzuty).

— Wnioski,

— Wskazanie materiałów źródłowych wykorzystanych do sporządzenia opinii,

— Odniesienie do opinii geologicznej prof. Andrzeja Soleckiego.

2) Etap 2: W przypadku, gdy Trybunał Arbitrażowy wyznaczy datę rozprawy arbitrażowej, Wykonawca zapewni Zamawiającemu i Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polski niezbędne wsparcie, informacje i wyjaśnienia w zakresie objętym przedmiotem Opinii, w celu należytego przygotowania się radców prawnych Zamawiającego do rozprawy i do składania pism procesowych, w tym Odpowiedzi Obrony na replikę Skarżącego w dniu 17.7.2019 r., zażądanej przez Trybunał Arbitrażowy (w tym udział w spotkaniu roboczym wyznaczonym w Polsce, trwającym co najmniej trzy dni robocze prawdopodobnie we wrześniu 2019 r.).

3) Etap 3: W przypadku gdy Trybunał Arbitrażowy wyznaczy rozprawę arbitrażową, i Trybunał Arbitrażowy lub którakolwiek ze Stron zażąda osobistej obecności eksperta/ekspertów na rozprawie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania Trybunału Arbitrażowego i Stron, dotyczących zawartości Opinii, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia osobistego uczestnictwa wskazanej (wskazanych) osoby (osób) (i prawdopodobnie, innych osób, jeżeli ich uczestnictwo jest wymagane) na rozprawie lub rozprawach, poprzedzonego wcześniejszym zawiadomieniem przez Zamawiającego, w charakterze eksperta i do udzielenia, w szczególności, ustnych wyjaśnień dotyczących Opinii i, jeżeli będzie to konieczne, udzielenia odpowiedzi na piśmie na wszystkie roszczenia i zarzuty Skarżących lub ich ekspertów, w tym wsparcia w złożeniu końcowych pism procesowych po rozprawie.

Opinia i inne dokumenty, mające zostać przygotowane w związku z wykonaniem Umowy oraz wymagane do przedstawienia przed Trybunałem Arbitrażowym zostaną sporządzone w języku angielskim.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Dringende Gründe im Zusammenhang mit für den öffentlichen Auftraggeber unvorhersehbaren Ereignissen, die den strengen Bedingungen der Richtlinie genügen
Erläuterung:

Zgodnie z brzmieniem art. 32 ust. 2. lit. c dyrektywy 2014/24/UE2. Procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji można stosować do zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w każdym z następujących przypadków: w zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne, jeżeli – ze względu na wystąpienie wyjątkowo pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć – terminy przewidziane dla procedury otwartej lub procedury ograniczonej lub procedury konkurencyjnej z negocjacjami nie mogą być dotrzymane. Okoliczności przywoływane w celu uzasadnienia wyjątkowo pilnej konieczności nie mogą być w żadnym wypadku przypisane instytucji zamawiającej.

W stanie faktycznym postępowania wszystkie ww. przesłanki zachodzą. Postępowanie jest prowadzone w związku z toczącym się postępowaniem arbitrażowym przed Trybunałem Arbitrażowym w Hadze, które to postępowanie zostało wszczęte nie z winy Zamawiającego.

Z kolei, konieczność dokonania określonych czynności w postępowaniu oraz przygotowania rzetelnej oceny stanu faktycznego z punktu widzenia Zamawiającego implikuje konieczność realizacji przedmiotu zamówienia w trybie natychmiastowym, wyznaczonym przez daty rozpraw przed Trybunałem Arbitrażowym. Jest to sytuacja wyjątkowa i zachowanie terminów przewidzianych dla innych trybów jest niemożliwe ze względu na przedmiot i cel zamówienia.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: BDGwzp/260/3/2019
Bezeichnung des Auftrags:

Sporządzenie Oceny Technicznej i Opinii Eksperckiej w zakresie geologii dla Rzeczypospolitej Polski w Arbitrażu Międzynarodowym UNICITRAL pomiędzy Miedzi Copper Corporation a Rzeczpospolitą Polską

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: SRK CONSULTING (U.S.), INC.
Ort: Denver
NUTS-Code: 00
Land: Vereinigte Staaten
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 328 000.00 USD
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 329 000.00 USD
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019