Dienstleistungen - 193788-2019

25/04/2019    S81    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu 

Polska-Warszawa: Geologiczne i geofizyczne usługi doradcze

2019/S 081-193788

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Ministerstwo Środowiska
Adres pocztowy: ul. Wawelska 52/54
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911
Kod pocztowy: 00-922
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adrian Bura
E-mail: a.bura@pierog.pl
Tel.: +48 225989309
Faks: +48 225989333

Adresy internetowe:

Główny adres: https://www.gov.pl/web/srodowisko

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sporządzenie Oceny Technicznej i Opinii Eksperckiej w zakresie geologii dla Rzeczypospolitej Polski w Arbitrażu Międzynarodowym UNICITRAL pomiędzy Miedzi Copper Corporation a Rzeczpospolitą Polską

Numer referencyjny: BDGwzp/260/3/2019
II.1.2)Główny kod CPV
71351200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

1)przygotowanie przez Wykonawcę Opinii Eksperckiej, obejmującej, w szczególności, krytyczną analizę opinii przygotowanych przez ekspertów Skarżącego,

2)przygotowanie się i udział zgłoszonej osoby (osób) w rozprawie arbitrażowej wyznaczonej na 11-15.11.2019 r. w charakterze eksperta, który przygotował Opinię po stronie Zamawiającego, jeżeli będzie to wymagane.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w trzech Etapach:

1)Etap 1: Przygotowanie Opinii Geologicznej dotyczącej krytycznej analizy stanowisk Skarżącego, z uwzględnieniem całości akt sprawy w Postępowaniu Arbitrażowym i innych dokumentów od Zamawiającego.

2)Etap 2: gdy Trybunał Arbitrażowy wyznaczy rozprawę arbitrażową: niezbędne wsparcie, informacje i wyjaśnienia w zakresie objętym przedmiotem Opinii dla Zamawiającego i Prokuratorii Generalnej RP,

3)Etap 3: gdy Trybunał Arbitrażowy wyznaczy rozprawę arbitrażową: osobiste uczestnictwo wskazanej osoby na rozprawie, udzielenie odpowiedzi ustnie lub pisemnie.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 329 000.00 USD
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: NL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przygotowanie Opinii - Stany Zjednoczone Ameryki.

Udział w rozprawie (rozprawach) - Stały Sąd Arbitrażowy w Hadze (Holandia),

Udział w spotkaniu roboczym - Polska.

II.2.4)Opis zamówienia:

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Przedmiot umowy obejmuje:

1) przygotowanie przez Wykonawcę Opinii (Opinii Eksperckiej), o której mowa w § 3 ust. 1, obejmującej, w szczególności, krytyczną analizę opinii przygotowanych przez ekspertów Skarżącego,

2) przygotowanie się i udział zgłoszonej (zgłoszonych) osoby (osób) (i, prawdopodobnie, innych osób, jeżeli zajdzie taka konieczność) w rozprawie arbitrażowej wyznaczonej na 11-15 listopada 2019 r. w charakterze eksperta, który przygotował Opinię po stronie Zamawiającego, jeżeli będzie to wymagane.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w trzech Etapach:

1) Etap 1: Przygotowanie Opinii Geologicznej dotyczącej krytycznej analizy opinii (sprawozdań eksperckich) zaprezentowanych przez Skarżącego, z uwzględnieniem całości akt sprawy w Postępowaniu Arbitrażowym, jak również wszystkich dokumentów przedstawionych przez Zamawiającego. Zakres Opinii zawiera w szczególności:

— Ocenę wartości sprawozdań Miedzi Copper jako podstawy ich roszczeń w postępowaniu arbitrażowym. Ocena powinna uwzględniać jakość sprawozdań, biorąc pod uwagę, że standardy sprawozdań międzynarodowych stanowią podstawę oceny projektów wydobywczych,

— Informację o aktualnym stanie wydobycia złóż rudy miedzi w Polsce, w tym zaprezentowanie rzeczywistego wkładu poczynionego przez MCC dla rozpoznania tych złóż,

— Omówienie ryzyk przeprowadzenia wydobycia i pracę opiniującą w celu udokumentowania złóż miedzi w obszarze objętym sporem arbitrażowym, jak również ryzyk powiązanych z następczym wydobyciem omawianego wysadu, a w szczególności:

a. ryzyko geologiczne (przerwa w perspektywie opłacalnych złóż, zjawiska sejsmiczne/pęknięcia skalne, ryzyko gazu);

b. ryzyko polityczne;

c. ryzyko ekonomiczne;

d. ryzyko technologiczne (umiejscowienie szybu, prace kopalniane w warstwie solnej, młyny podziemne, elektro urządzenia, suche ułożone odrzuty).

— Wnioski,

— Wskazanie materiałów źródłowych wykorzystanych do sporządzenia opinii,

— Odniesienie do opinii geologicznej prof. Andrzeja Soleckiego.

2) Etap 2: W przypadku, gdy Trybunał Arbitrażowy wyznaczy datę rozprawy arbitrażowej, Wykonawca zapewni Zamawiającemu i Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polski niezbędne wsparcie, informacje i wyjaśnienia w zakresie objętym przedmiotem Opinii, w celu należytego przygotowania się radców prawnych Zamawiającego do rozprawy i do składania pism procesowych, w tym Odpowiedzi Obrony na replikę Skarżącego w dniu 17.7.2019 r., zażądanej przez Trybunał Arbitrażowy (w tym udział w spotkaniu roboczym wyznaczonym w Polsce, trwającym co najmniej trzy dni robocze prawdopodobnie we wrześniu 2019 r.).

3) Etap 3: W przypadku gdy Trybunał Arbitrażowy wyznaczy rozprawę arbitrażową, i Trybunał Arbitrażowy lub którakolwiek ze Stron zażąda osobistej obecności eksperta/ekspertów na rozprawie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania Trybunału Arbitrażowego i Stron, dotyczących zawartości Opinii, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia osobistego uczestnictwa wskazanej (wskazanych) osoby (osób) (i prawdopodobnie, innych osób, jeżeli ich uczestnictwo jest wymagane) na rozprawie lub rozprawach, poprzedzonego wcześniejszym zawiadomieniem przez Zamawiającego, w charakterze eksperta i do udzielenia, w szczególności, ustnych wyjaśnień dotyczących Opinii i, jeżeli będzie to konieczne, udzielenia odpowiedzi na piśmie na wszystkie roszczenia i zarzuty Skarżących lub ich ekspertów, w tym wsparcia w złożeniu końcowych pism procesowych po rozprawie.

Opinia i inne dokumenty, mające zostać przygotowane w związku z wykonaniem Umowy oraz wymagane do przedstawienia przed Trybunałem Arbitrażowym zostaną sporządzone w języku angielskim.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Ze względu na wystąpienie pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć, oraz zgodnie z warunkami ściśle określonymi w dyrektywie
Wyjaśnienie:

Zgodnie z brzmieniem art. 32 ust. 2. lit. c dyrektywy 2014/24/UE2. Procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji można stosować do zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w każdym z następujących przypadków: w zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne, jeżeli – ze względu na wystąpienie wyjątkowo pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć – terminy przewidziane dla procedury otwartej lub procedury ograniczonej lub procedury konkurencyjnej z negocjacjami nie mogą być dotrzymane. Okoliczności przywoływane w celu uzasadnienia wyjątkowo pilnej konieczności nie mogą być w żadnym wypadku przypisane instytucji zamawiającej.

W stanie faktycznym postępowania wszystkie ww. przesłanki zachodzą. Postępowanie jest prowadzone w związku z toczącym się postępowaniem arbitrażowym przed Trybunałem Arbitrażowym w Hadze, które to postępowanie zostało wszczęte nie z winy Zamawiającego.

Z kolei, konieczność dokonania określonych czynności w postępowaniu oraz przygotowania rzetelnej oceny stanu faktycznego z punktu widzenia Zamawiającego implikuje konieczność realizacji przedmiotu zamówienia w trybie natychmiastowym, wyznaczonym przez daty rozpraw przed Trybunałem Arbitrażowym. Jest to sytuacja wyjątkowa i zachowanie terminów przewidzianych dla innych trybów jest niemożliwe ze względu na przedmiot i cel zamówienia.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: BDGwzp/260/3/2019
Nazwa:

Sporządzenie Oceny Technicznej i Opinii Eksperckiej w zakresie geologii dla Rzeczypospolitej Polski w Arbitrażu Międzynarodowym UNICITRAL pomiędzy Miedzi Copper Corporation a Rzeczpospolitą Polską

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/04/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SRK CONSULTING (U.S.), INC.
Miejscowość: Denver
Kod NUTS: 00
Państwo: Stany Zjednoczone
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 328 000.00 USD
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 329 000.00 USD
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019