Diensten - 193788-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Warschau: Geologische en geofysische adviezen

2019/S 081-193788

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
Warszawa
00-922
Polen
Contactpersoon: Adrian Bura
Telefoon: +48 225989309
E-mail: a.bura@pierog.pl
Fax: +48 225989333
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.gov.pl/web/srodowisko

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Sporządzenie Oceny Technicznej i Opinii Eksperckiej w zakresie geologii dla Rzeczypospolitej Polski w Arbitrażu Międzynarodowym UNICITRAL pomiędzy Miedzi Copper Corporation a Rzeczpospolitą Polską

Referentienummer: BDGwzp/260/3/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71351200
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest:

1)przygotowanie przez Wykonawcę Opinii Eksperckiej, obejmującej, w szczególności, krytyczną analizę opinii przygotowanych przez ekspertów Skarżącego,

2)przygotowanie się i udział zgłoszonej osoby (osób) w rozprawie arbitrażowej wyznaczonej na 11-15.11.2019 r. w charakterze eksperta, który przygotował Opinię po stronie Zamawiającego, jeżeli będzie to wymagane.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w trzech Etapach:

1)Etap 1: Przygotowanie Opinii Geologicznej dotyczącej krytycznej analizy stanowisk Skarżącego, z uwzględnieniem całości akt sprawy w Postępowaniu Arbitrażowym i innych dokumentów od Zamawiającego.

2)Etap 2: gdy Trybunał Arbitrażowy wyznaczy rozprawę arbitrażową: niezbędne wsparcie, informacje i wyjaśnienia w zakresie objętym przedmiotem Opinii dla Zamawiającego i Prokuratorii Generalnej RP,

3)Etap 3: gdy Trybunał Arbitrażowy wyznaczy rozprawę arbitrażową: osobiste uczestnictwo wskazanej osoby na rozprawie, udzielenie odpowiedzi ustnie lub pisemnie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 329 000.00 USD
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: NL
Voornaamste plaats van uitvoering:

Przygotowanie Opinii - Stany Zjednoczone Ameryki.

Udział w rozprawie (rozprawach) - Stały Sąd Arbitrażowy w Hadze (Holandia),

Udział w spotkaniu roboczym - Polska.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Przedmiot umowy obejmuje:

1) przygotowanie przez Wykonawcę Opinii (Opinii Eksperckiej), o której mowa w § 3 ust. 1, obejmującej, w szczególności, krytyczną analizę opinii przygotowanych przez ekspertów Skarżącego,

2) przygotowanie się i udział zgłoszonej (zgłoszonych) osoby (osób) (i, prawdopodobnie, innych osób, jeżeli zajdzie taka konieczność) w rozprawie arbitrażowej wyznaczonej na 11-15 listopada 2019 r. w charakterze eksperta, który przygotował Opinię po stronie Zamawiającego, jeżeli będzie to wymagane.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w trzech Etapach:

1) Etap 1: Przygotowanie Opinii Geologicznej dotyczącej krytycznej analizy opinii (sprawozdań eksperckich) zaprezentowanych przez Skarżącego, z uwzględnieniem całości akt sprawy w Postępowaniu Arbitrażowym, jak również wszystkich dokumentów przedstawionych przez Zamawiającego. Zakres Opinii zawiera w szczególności:

— Ocenę wartości sprawozdań Miedzi Copper jako podstawy ich roszczeń w postępowaniu arbitrażowym. Ocena powinna uwzględniać jakość sprawozdań, biorąc pod uwagę, że standardy sprawozdań międzynarodowych stanowią podstawę oceny projektów wydobywczych,

— Informację o aktualnym stanie wydobycia złóż rudy miedzi w Polsce, w tym zaprezentowanie rzeczywistego wkładu poczynionego przez MCC dla rozpoznania tych złóż,

— Omówienie ryzyk przeprowadzenia wydobycia i pracę opiniującą w celu udokumentowania złóż miedzi w obszarze objętym sporem arbitrażowym, jak również ryzyk powiązanych z następczym wydobyciem omawianego wysadu, a w szczególności:

a. ryzyko geologiczne (przerwa w perspektywie opłacalnych złóż, zjawiska sejsmiczne/pęknięcia skalne, ryzyko gazu);

b. ryzyko polityczne;

c. ryzyko ekonomiczne;

d. ryzyko technologiczne (umiejscowienie szybu, prace kopalniane w warstwie solnej, młyny podziemne, elektro urządzenia, suche ułożone odrzuty).

— Wnioski,

— Wskazanie materiałów źródłowych wykorzystanych do sporządzenia opinii,

— Odniesienie do opinii geologicznej prof. Andrzeja Soleckiego.

2) Etap 2: W przypadku, gdy Trybunał Arbitrażowy wyznaczy datę rozprawy arbitrażowej, Wykonawca zapewni Zamawiającemu i Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polski niezbędne wsparcie, informacje i wyjaśnienia w zakresie objętym przedmiotem Opinii, w celu należytego przygotowania się radców prawnych Zamawiającego do rozprawy i do składania pism procesowych, w tym Odpowiedzi Obrony na replikę Skarżącego w dniu 17.7.2019 r., zażądanej przez Trybunał Arbitrażowy (w tym udział w spotkaniu roboczym wyznaczonym w Polsce, trwającym co najmniej trzy dni robocze prawdopodobnie we wrześniu 2019 r.).

3) Etap 3: W przypadku gdy Trybunał Arbitrażowy wyznaczy rozprawę arbitrażową, i Trybunał Arbitrażowy lub którakolwiek ze Stron zażąda osobistej obecności eksperta/ekspertów na rozprawie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania Trybunału Arbitrażowego i Stron, dotyczących zawartości Opinii, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia osobistego uczestnictwa wskazanej (wskazanych) osoby (osób) (i prawdopodobnie, innych osób, jeżeli ich uczestnictwo jest wymagane) na rozprawie lub rozprawach, poprzedzonego wcześniejszym zawiadomieniem przez Zamawiającego, w charakterze eksperta i do udzielenia, w szczególności, ustnych wyjaśnień dotyczących Opinii i, jeżeli będzie to konieczne, udzielenia odpowiedzi na piśmie na wszystkie roszczenia i zarzuty Skarżących lub ich ekspertów, w tym wsparcia w złożeniu końcowych pism procesowych po rozprawie.

Opinia i inne dokumenty, mające zostać przygotowane w związku z wykonaniem Umowy oraz wymagane do przedstawienia przed Trybunałem Arbitrażowym zostaną sporządzone w języku angielskim.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Zgodnie z brzmieniem art. 32 ust. 2. lit. c dyrektywy 2014/24/UE2. Procedurę negocjacyjną bez uprzedniej publikacji można stosować do zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi w każdym z następujących przypadków: w zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne, jeżeli – ze względu na wystąpienie wyjątkowo pilnej konieczności spowodowanej wydarzeniami, których instytucja zamawiająca nie mogła przewidzieć – terminy przewidziane dla procedury otwartej lub procedury ograniczonej lub procedury konkurencyjnej z negocjacjami nie mogą być dotrzymane. Okoliczności przywoływane w celu uzasadnienia wyjątkowo pilnej konieczności nie mogą być w żadnym wypadku przypisane instytucji zamawiającej.

W stanie faktycznym postępowania wszystkie ww. przesłanki zachodzą. Postępowanie jest prowadzone w związku z toczącym się postępowaniem arbitrażowym przed Trybunałem Arbitrażowym w Hadze, które to postępowanie zostało wszczęte nie z winy Zamawiającego.

Z kolei, konieczność dokonania określonych czynności w postępowaniu oraz przygotowania rzetelnej oceny stanu faktycznego z punktu widzenia Zamawiającego implikuje konieczność realizacji przedmiotu zamówienia w trybie natychmiastowym, wyznaczonym przez daty rozpraw przed Trybunałem Arbitrażowym. Jest to sytuacja wyjątkowa i zachowanie terminów przewidzianych dla innych trybów jest niemożliwe ze względu na przedmiot i cel zamówienia.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: BDGwzp/260/3/2019
Benaming:

Sporządzenie Oceny Technicznej i Opinii Eksperckiej w zakresie geologii dla Rzeczypospolitej Polski w Arbitrażu Międzynarodowym UNICITRAL pomiędzy Miedzi Copper Corporation a Rzeczpospolitą Polską

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SRK CONSULTING (U.S.), INC.
Denver
Verenigde Staten
NUTS-code: 00
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 328 000.00 USD
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 329 000.00 USD
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019