Diensten - 193789-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Verzekeringen tegen schade of verlies

2019/S 081-193789

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
Warszawa
01-161
Polen
Contactpersoon: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Zespół Zamówień Publicznych, pok. 11, Katarzyna Bębeńca
Telefoon: +48 223910100
E-mail: bzp@mpo.com.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mpo.com.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Usługi komunalne

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.

Referentienummer: DZA.ZOZ.27.2.2019.KB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66515000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. realizowane za pośrednictwem brokera NordPartner Sp. z o.o., zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 226 874.52 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66519000
66516000
66515000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL91
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej.

I. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – (all risk).

Przedmiot ubezpieczenia stanowi mienie, którego właścicielem lub użytkownikiem w okresie ubezpieczenia jest Zamawiający (bez względu na wiek, stopień umorzenia czy zużycia technicznego). W szczególności przedmiotem ubezpieczenia są nakłady adaptacyjne, wzrost wartości mienia wynikający z ulepszenia (modernizacji, remontu itp.), jak również przeszacowania, mienie nowo nabyte (w tym również mienie użytkowane na bazie umów leasingu, najmu oraz innych umów o podobnych charakterze) oraz wszelkie inwestycje.

Ochroną objęte jest mienie, które deklaruje do ubezpieczenia Zamawiający.

II. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Przedmiot ubezpieczenia stanowi mienie, którego właścicielem lub użytkownikiem w okresie ubezpieczenia jest Ubezpieczony (bez względu na wiek, stopień umorzenia czy zużycia technicznego, jak również podmioty/osoby wykorzystujące ten sprzęt). Wzrost wartości sum ubezpieczenia obejmowany zostaje ochroną na podstawie klauzuli automatycznego pokrycia.

III. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

1. Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego/Ubezpieczonego, jeżeli w związku ze zdarzeniem powodującym szkodę osobową, rzeczową lub czystą stratę finansową związaną

Z prowadzeniem działalności lub posiadanym, użytkowanym, zarządzanym lub administrowanym mieniem, w myśl przepisów prawa Ubezpieczający jest zobowiązany

Do naprawienia szkody. Ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna z tytułu czynu niedozwolonego (deliktowa) i odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (kontraktowa), a także pozostająca w zbiegu.

2. Przedmiot ubezpieczenia obejmie odpowiedzialność za poniesione straty (damnum emergens) i utracone korzyści (lucrum cessans). Ochrona dotyczy szkód wyrządzonych wskutek działania nieumyślnego, w tym rażąco niedbałego, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli reprezentantów.

3. Ubezpieczenie obejmie odpowiedzialność za szkody wynikające z całej działalności, jaką może prowadzić Ubezpieczający zgodnie z KRS, statutem lub umową spółki, w ich każdorazowo aktualnym brzmieniu, w tym także z działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej, sportowej, charytatywnej.

4. Ochroną objęta również będzie odpowiedzialność solidarna oraz in solidum Ubezpieczającego, wynikająca z przepisów prawa lub zawartych umów (w tym odpowiedzialność solidarna z podwykonawcą, współpracownikiem, konsorcjantem).

5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmie wszelkie lokalizacje, w których prowadzona jest działalność Ubezpieczonego lub w których znajduje się mienie należące, użytkowane bądź będące pod kontrolą Ubezpieczonego. Ochroną objęte zostaną automatycznie wszelkie lokalizacje uruchamiane w każdym okresie ubezpieczenia, bez obowiązku zgłaszania Ubezpieczającemu.

IV. Ubezpieczenie maszyn od utraty i uszkodzeń.

Zakres ubezpieczenia

1) Ubezpieczeniem objęte będą wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od Ubezpieczającego szkody związane z eksploatacją i użytkowaniem maszyn i urządzeń. Polisa obejmować będzie ochroną ubezpieczeniową m.in. szkody wynikające z wad materiałowych, błędów projektowych, produkcyjnych i montażowych, zwarcia, przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych, wadliwego wykonania, braku doświadczenia, niedoboru wody w kotłach, wybuchu fizycznego, rozerwania spowodowanego działaniem siły odśrodkowej, szkody w mieniu otaczającym.

2) Zakres ochrony rozszerza się o odpowiedzialność ubezpieczeniową na szkody powstałe w następstwie aktu terroru (limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia: 1.000.000,00 PLN).

3) Nie dopuszcza się wprowadzenia wymogu badań maszyn, nie dotyczy wymogów wymaganych przez producenta.

4)Nie dopuszcza się wprowadzenie wymogu informowania Ubezpieczyciela o planowanym przeglądzie.

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Umowa będzie realizowana przez okres 12 miesięcy (I okres ubezpieczenia), planowany początek ochrony ubezpieczeniowej 1.5.2019 r., w oparciu o ceny jednostkowe (rozumiane jako składka za 12 miesięczny okres ochrony ubezpieczeniowej) za poszczególne ryzyka ubezpieczeniowe, zaproponowane przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej, zgodnie z faktycznymi potrzebami Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że całkowite wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z realizacji umowy nie może przekroczyć wysokości środków finansowych przyznanych na ten cel (umowa zostanie podpisana na wartość wynikającą z tych właśnie środków tj. maksymalną nominalną wartość zobowiązania). Informacja o wysokości tych środków zostanie przekazana Wykonawcom podczas otwarcia ofert. W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy do chwili, gdy przeznaczone środki zostaną wydane, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy (II okres ubezpieczenia).

2. Faktyczne potrzeby Zamawiającego realizowane w ramach prawa opcji będą zgłaszane w trakcie obowiązywania umowy w zakresie:

• Zwiększenia ilości posiadanego przez Zamawiającego mienia, również związanego z modernizacją i ulepszaniem środków trwałych, czy na podstawie umów cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia;

• Włączenia do zakresu ochrony OC działalności innych rodzajów działalności, w tym wymienionych w KRS, po uprzedniej akceptacji Ubezpieczyciela. W ramach prawa opcji będą wykorzystywane tylko ryzyka objęte niniejszym zamówieniem;

• Podniesienia sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, po uprzedniej akceptacji Ubezpieczyciela;

• Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ.

3. Składka ubezpieczeniowa płatna w 4 równych ratach kwartalnych w terminach:

• I rata płatna – 30 dni po podpisaniu umowy

• II rata płatna – 120 dni po podpisaniu umowy

• III rata płatna – 210 dni po podpisaniu umowy

• IV rata płatna – 300 dni po podpisaniu umowy

1) Składka ubezpieczeniowa płatna będzie na podstawie polis, które Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezwłocznie po podpisaniu umowy.

2) Termin płatności składki za okresy krótsze niż rok, w przypadkach doubezpieczenia i skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji będą uzgadniane każdorazowo przez Zamawiającego i Wykonawcę.

4. Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium cena oraz sprawdzenia, czy wartość oferty nie przekracza kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, brana będzie pod uwagę wartość oferty skalkulowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w Formularzu cenowym.

5. Wszystkie limity odpowiedzialności dotyczą każdego okresu ubezpieczenia.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Informacje dodatkowe do sekcji II.2.5) - kryteria udzielenia zamówienia:

— Cena - 70 %,

— Klauzule fakultatywne - 30 %.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert do 15 dni wynika z konieczności ochrony interesu spółki, poprzez zagwarantowanie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej, z uwagi na prowadzoną przez Zamawiającego działalność gospodarczą, która ma charakter szczególny, związany z odpowiedzialnością cywilną za szkody osób trzecich oraz inne szkody np. środowiskowe. Zamawiający nie może pozwolić sobie na przerwy w ochronie ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia OC, ponieważ realizacja podstawowej działalności Zamawiającego w zakresie odbioru odpadów musi być wykonywana w sposób ciągły, niezakłócony i zabezpieczony na wypadek szkód, które występują w bieżącej działalności.

[ciąg dalszy w sekcji VI.3)].

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 039-088115
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: DZA.ZOZ.27.2.27.2019.KB
Benaming:

Usługi ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Wołoska 22A
Warszawa
02-675
Polen
NUTS-code: PL911

Internetadres: www.gothaer.pl

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 226 874.52 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 226 874.52 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawa lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018, poz.1986 ze zmianami).

2. [Uwaga! Poniżej ciąg dalszy z Sekcji IV.1.1)].

Ponadto niezapewnienie składnikom majątku Spółki (nieruchomości, maszyny, urządzenia i aparatura w Zakładach Unieszkodliwiania Odpadów) ochrony ubezpieczeniowej, naraża Spółkę - w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze losowym - na straty finansowe.

Z uwagi na konieczność istnienia nieprzerwanej ochrony ubezpieczeniowej, termin zakończenia dotychczasowej umowy oraz wymagania formalne procedury przetargowej nie ma możliwości zachowania ustawowego terminu 35 dni. Niezależnie od powyższego, skrócenie terminu składania ofert w przedmiotowym przetargu nie ogranicza wykonawcom możliwości złożenia oferty. Biorąc pod uwagę charakter przedmiotu zamówienia, przygotowanie ofert nie jest czasochłonne. Rynek ubezpieczeń skupia wyłącznie podmioty profesjonalne wyspecjalizowane w udzielaniu ochrony ubezpieczeniowej objętej przedmiotowym zamówieniem,w związku z czym, każdy z tych podmiotów jest w stanie przygotować i złożyć ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w warunkach, gdy termin składania ofert ulegnie skróceniu.

[Koniec Sekcji IV.1.1. niniejszego ogłoszenia]

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Uwaga: Numeracja przeniesiona z SIWZ:

28.1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.

28.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy.

28.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

28.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

28.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

28.6. Terminy wniesienia odwołania:

28.6.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

28.6.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

28.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 28.6. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

28.8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

28.8.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

28.8.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

28.9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019