Dienstleistungen - 193790-2019

25/04/2019    S81    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Bydgoszcz: Leistungsüberprüfung

2019/S 081-193790

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Miasto Bydgoszcz - Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
9047697100000
ul. Toruńska 174 a
Bydgoszcz
85-844
Polen
Kontaktstelle(n): Aneta Bartkowiak/Anna Koźlińska
Telefon: +48 525822776
E-Mail: aneta.bartkowiak@zdmikp.bydgoszcz.pl
Fax: +48 525822777
NUTS-Code: PL613

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.zdmikp.bydgoszcz.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: budowa i utrzymanie sieci drogowej i obiektów inżynierskich, lokalny transport zbiorowy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kontrola biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu w latach 2019 - 2023

Referenznummer der Bekanntmachung: 001/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79313000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca za prowadzeniu, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, kontroli biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu w latach 2019 - 2023

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 9 232 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79940000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL613
Hauptort der Ausführung:

Miasto Bydgoszcz, Gmina Białe Błota, Gmina Dobrcz i Gmina Osielsko

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania następujących czynności, w szczególności: 1) prowadzenia kontroli biletów na wszystkich liniach komunikacyjnych organizowanych przez Miasto Bydgoszcz oraz na obszarze gmin, z którymi zawarto porozumienie o wspólnej organizacji publicznego transportu zbiorowego od 11.000 do 12.000 kontroli (faktyczna liczba kontroli zostanie zadeklarowana w formularzu ofertowym przez Wykonawcę) w trybie podstawowym w miesiącu kalendarzowym oraz kontroli w trybie dodatkowym, zleconych przez Zamawiającego. W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień), z uwagi na zmniejszony zakres świadczonych usług przewozowych, liczba przeprowadzonych kontroli w trybie podstawowym nie może być mniejsza niż 10.500. 2) nakładania i pobierania opłat dodatkowych i opłat przewozowych określonych we właściwej uchwale Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób i bagażu oraz wysokości opłaty manipulacyjnej w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy, 3) odstępowania od nałożonych opłat dodatkowych w uzasadnionych przypadkach i pobierania opłat manipulacyjnych, 4) prowadzenia windykacji i egzekucji opłat określonych w pkt 2, na zasadach określonych w Umowie, 5) przyjmowania od pasażerów reklamacji z tytułu nałożonych opłat dodatkowych i przekazywania ich do rozpatrzenia przez Zamawiającego. Wszystkie czynności Wykonawcy służące realizacji Umowy wykonywane będą w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w granicach udzielonych mu pełnomocnictw.Wykonawca będzie działał w granicach udzielonych mu pełnomocnictw, zgodnie z przepisami ustawy Prawo przewozowe, przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz obowiązującym w Bydgoszczy prawem lokalnym.Wykonawca nie może w jakiejkolwiek formie przenosić uprawnień i obowiązków nabytych na podstawie Umowy na inne podmioty lub osoby. Zakres i warunki wykonania przedmiotu zamówienia szczegółowo określa wzór Umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, która dostępna jest na stronie internetowej www.platformazakupowa.pl/ zdmikp_bydgoszcz, w miejscu ogłoszenia niniejszego postępowania, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Miesięczna liczba kontroli / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 015-031436
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Kontrola biletów w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z windykacją i egzekucją należności z tytułu jazdy bez ważnego biletu w latach 2019 - 2023

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
15/04/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
REWIZOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Chwaszczyńska 49A/3
Gdynia
81-571
Polen
E-Mail: biuro@rewizor.eu
NUTS-Code: PL633
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 10 282 140.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający zwiększył kwotę na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty (jedynej oferty złożonej w postępowaniu).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Urząd Zamówień Publicznych – Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 UPZP zdanie drugie, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający, nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Zasady postępowania po wniesieniu odwołania, zostały określone w Dziale VI UPZP. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019