Diensten - 193791-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Warschau: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie

2019/S 081-193791

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Centrum Obsługi Administracji Rządowej
ul. Powsińska 69/71
Warszawa
02-903
Polen
Telefoon: +48 226946359
E-mail: zamowieniapubliczne@centrum.gov.pl
Fax: +48 226946076
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.centrum.gov.pl/

Adres van het kopersprofiel: http://bip.centrum.gov.pl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Instytucja gospodarki budżetowej
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: realizacja zadań na potrzeby administracji rządowej

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dystrybucja energii elektrycznej do obiektu przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6

Referentienummer: 2019/31
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektu administrowanego przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej zlokalizowanego przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie w okresie od dnia 1.4.2019 roku do 31.1.2022 roku.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 020 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911
Voornaamste plaats van uitvoering:

Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zamówienie z wolnej ręki na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby obiektu administrowanego przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej zlokalizowanego przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie w okresie od dnia 1.4.2019 roku do 31.1.2022 roku

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Verklaring:

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r.- Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki z uwagi na to, iż usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, i nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zawężenie parametrów zamówienia.

Uzasadnienia: Wykonawca jako jedyny posiada koncesję na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na terenie miasta stołecznego Warszawy do dni 31.12.2025 r.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dystrybucja energii elektrycznej do obiektu przy ul. Kruczej 36/Wspólnej 6

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
innogy Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5213590436
Piękna 46
Warszawa
00-672
Polen
NUTS-code: PL911
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 020 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 254 600.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl/kio

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019