Dienstleistungen - 193792-2019

25/04/2019    S81    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Olsztyn: Posiłki szpitalne

2019/S 081-193792

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 78
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-357
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
E-mail: alis@pulmonologia.olsztyn.pl
Tel.: +48 895322900
Faks: +48 895322976

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.pulmonologia.olsztyn.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

Numer referencyjny: DOZ.383.7.2019
II.1.2)Główny kod CPV
15894220 Posiłki szpitalne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: przygotowania, dostawy całodziennych posiłków dla pacjentów Zamawiającego, mycie termoportów, wkładów GN z oddziałów szpitala.

2. Zakres zamówienia obejmuje całodzienne wyżywienie pacjentów z podziałem na diety określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ.

3. Posiłki do szpitala winny być dostarczane codziennie o ściśle ustalonych porach dnia:

a) śniadanie – w godzinach od 07:15 do 07:40

b) obiad – w godzinach od 12:15 do 12:40

c) kolacja – w godzinach od 17:00 do 17:15

Orientacyjna liczba pacjentów wynosi około 160 dziennie, tak więc Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia 175 360 posiłków przez cały okres trwania umowy. Wyjątek co do ilości dostarczanych posiłków stanowi okres Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Wielkanocy, w którym ilość posiłków może zmniejszyć się nawet o ok. 50 %.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 3 010 931.20 PLN / Najdroższa oferta: 3 010 931.20 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
55322000 Usługi gotowania posiłków
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: przygotowania, dostawy całodziennych posiłków dla pacjentów Zamawiającego, mycie termoportów, wkładów GN z oddziałów szpitala.

2. Zakres zamówienia obejmuje całodzienne wyżywienie pacjentów z podziałem na diety określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ.

3. Posiłki do szpitala winny być dostarczane codziennie o ściśle ustalonych porach dnia:

a) śniadanie – w godzinach od 07:15 do 07:40

b) obiad – w godzinach od 12:15 do 12:40

c) kolacja – w godzinach od 17:00 do 17:15

Orientacyjna liczba pacjentów wynosi około 160 dziennie, tak więc Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia 175 360 posiłków przez cały okres trwania umowy. Wyjątek co do ilości dostarczanych posiłków stanowi okres Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Wielkanocy, w którym ilość posiłków może zmniejszyć się nawet o ok. 50 %.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Deklarowany wsad do kotła / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Odległość kuchni / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Wypowiedzenie dotychczas zawartej umowy. Pilna potrzeba zawarcia nowej umowy w celu zabezpieczenia wyżywienia pacjentom Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
19/04/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Vendi Servis Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Traktorowa 126
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 91-204
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Jol-Mark Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Portowa 16G
Miejscowość: Gliwice
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 44-100
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Catermed S.A.
Adres pocztowy: ul. Traktorowa 126
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 91-204
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 010 931.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019