Diensten - 193792-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Olsztyn: Ziekenhuismaaltijden

2019/S 081-193792

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
ul. Jagiellońska 78
Olsztyn
10-357
Polen
Contactpersoon: Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
Telefoon: +48 895322900
E-mail: alis@pulmonologia.olsztyn.pl
Fax: +48 895322976
NUTS-code: PL622

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pulmonologia.olsztyn.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usług żywieniowych dla pacjentów Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc

Referentienummer: DOZ.383.7.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15894220
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: przygotowania, dostawy całodziennych posiłków dla pacjentów Zamawiającego, mycie termoportów, wkładów GN z oddziałów szpitala.

2. Zakres zamówienia obejmuje całodzienne wyżywienie pacjentów z podziałem na diety określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ.

3. Posiłki do szpitala winny być dostarczane codziennie o ściśle ustalonych porach dnia:

a) śniadanie – w godzinach od 07:15 do 07:40

b) obiad – w godzinach od 12:15 do 12:40

c) kolacja – w godzinach od 17:00 do 17:15

Orientacyjna liczba pacjentów wynosi około 160 dziennie, tak więc Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia 175 360 posiłków przez cały okres trwania umowy. Wyjątek co do ilości dostarczanych posiłków stanowi okres Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Wielkanocy, w którym ilość posiłków może zmniejszyć się nawet o ok. 50 %.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 3 010 931.20 PLN / Hoogste offerte: 3 010 931.20 PLN meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55322000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie: przygotowania, dostawy całodziennych posiłków dla pacjentów Zamawiającego, mycie termoportów, wkładów GN z oddziałów szpitala.

2. Zakres zamówienia obejmuje całodzienne wyżywienie pacjentów z podziałem na diety określone w Załączniku Nr 5 do SIWZ.

3. Posiłki do szpitala winny być dostarczane codziennie o ściśle ustalonych porach dnia:

a) śniadanie – w godzinach od 07:15 do 07:40

b) obiad – w godzinach od 12:15 do 12:40

c) kolacja – w godzinach od 17:00 do 17:15

Orientacyjna liczba pacjentów wynosi około 160 dziennie, tak więc Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia 175 360 posiłków przez cały okres trwania umowy. Wyjątek co do ilości dostarczanych posiłków stanowi okres Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku i Wielkanocy, w którym ilość posiłków może zmniejszyć się nawet o ok. 50 %.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Deklarowany wsad do kotła / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Odległość kuchni / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Wypowiedzenie dotychczas zawartej umowy. Pilna potrzeba zawarcia nowej umowy w celu zabezpieczenia wyżywienia pacjentom Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Vendi Servis Sp. z o.o.
ul. Traktorowa 126
Łódź
91-204
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Jol-Mark Sp. z o.o.
ul. Portowa 16G
Gliwice
44-100
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Catermed S.A.
ul. Traktorowa 126
Łódź
91-204
Polen
NUTS-code: PL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 010 931.20 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
Polen

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019