Diensten - 193796-2019

25/04/2019    S81    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Zielona Góra: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2019/S 081-193796

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
Krajowy numer identyfikacyjny: 017511575-00090
Adres pocztowy: ul. Boh. Westerplatte 31
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL43
Kod pocztowy: 65-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała
E-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Tel.: +48 683271068
Faks: +48 683253468

Adresy internetowe:

Główny adres: www.gddkia.gov.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Zarządzanie drogami krajowymi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokumentacji technicznej na wzmocnienie drogi krajowej nr 92 w podziale na 3 części

Numer referencyjny: O.ZG.D-3.2413.20.2018
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji technicznej na wzmocnienie drogi krajowej nr 92

W podziale na 3 części:

Część nr 1: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Węzeł Rzepin – Boczów od km 0+651 do km2+320

Część nr 2: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Stok-Bucze od km 30+961 do km 34+150

Część nr 3: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Brójce-Lutol Suchy od km 62+542 do km65+059 oraz od km 65+507 do km 66+780

Wraz z:

— opracowaniem materiałów do zgłoszenia zamiaru wykonywania robót i przygotowaniem wniosku,

— uzyskaniem braku sprzeciwu w realizacji robót w zakresie określonym w zgłoszeniu,

— udzielaniem odpowiedzi na etapie procedury przetargowej,

— pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 276 504.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Węzeł Rzepin – Boczów od km 0+651 do km 2+320

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji technicznej na wzmocnienie drogi krajowej nr 92 wpodziale na 3 części:

Część nr 1: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Węzeł Rzepin – Boczów od km 0+651 do km2+320

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Głównego Projektanta / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Zawodowa integracja osób / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Stok-Bucze od km 30+961 do km 34+150

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji technicznej na wzmocnienie drogi krajowej nr 92 wpodziale na 3 części:

Część nr 2: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Stok-Bucze od km 30+961 do km 34+150

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Głównego Projektanta / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Zawodowa integracja osób / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Brójce-Lutol Suchy od km 62+542 do km65+059 oraz od km 65+507 do km 66+780

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji technicznej na wzmocnienie drogi krajowej nr 92 wpodziale na 3 części:

Część nr 3: Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Brójce-Lutol Suchy od km 62+542 do km65+059 oraz od km 65+507 do km 66+780

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Głównego Projektanta / Waga: 35
Kryterium jakości - Nazwa: Zawodowa integracja osób / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 239-546160
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: O.ZG.D-3.2413.20.2018
Część nr: 1
Nazwa:

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Węzeł Rzepin – Boczów od km 0+651 do km2+320

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/04/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SAFEGE S.A.S.
Adres pocztowy: 15/27 Rue du Port, Parc de l'Ile
Miejscowość: Nanterre Cedex
Kod NUTS: FR
Kod pocztowy: 92022
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 55 600.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 71 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Prace geodezyjne, środowiskowe oraz geologia.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: O.ZG.D-3.2413.20.2018
Część nr: 2
Nazwa:

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Stok-Bucze od km 30+961 do km 34+150

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/04/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SAFEGE S.A.S.
Adres pocztowy: 15/27 Rue du Port, Parc de l'Ile
Miejscowość: Nanterre Cedex
Kod NUTS: FR
Kod pocztowy: 92022
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 64 800.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 64 600.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Prace geodezyjne, środowiskowe oraz geologia.

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: O.ZG.D-3.2413.20.2018
Część nr: 3
Nazwa:

Remont nawierzchni drogi krajowej nr 92 na odcinku Brójce-Lutol Suchy od km 62+542 do km65+059 oraz od km 65+507 do km 66+780

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/04/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SAFEGE S.A.S.
Adres pocztowy: 15/27 Rue du Port, Parc de l'Ile
Miejscowość: Nanterre Cedex
Kod NUTS: FR
Kod pocztowy: 92022
Państwo: Francja
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 89 400.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 89 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Prace geodezyjne, środowiskowe oraz geologia.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019