Diensten - 193797-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Zamość: Verzekeringsdiensten

2019/S 081-193797

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
ul. Peowiaków 1
Zamość
22-400
Polen
Contactpersoon: Dział Obsługi Szpitala pok. 222
Telefoon: +48 846775031
E-mail: szpitalniepublicznyzam@wp.pl
Fax: +48 846385145
NUTS-code: PL8

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpital.com.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usługa ubezpieczenia Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. w Zamościu

Referentienummer: SIWZ NR 7/2019/N/Zamość
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zamówienie zostało podzielone na następujące części (pakiety). Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na dowolną liczbę pakietów.

Przedmiotem postępowania jest:

Pakiet I

1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą .

2. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej

3. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności pozamedycznej i posiadanego mienia

Pakiet II

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pakiet III

1. Ubezpieczenia komunikacyjne

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 463 000.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814
NUTS-code: PL812
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dla zadań Pakietu I oraz II

1. Terminy wykonania – ubezpieczenie ma obejmować okres od 15.6.2019 r. do 14.6.2022 r.tj. 36 miesięcy z rocznym okresem polisowania.

2. Termin i miejsce podpisania umowy zostaną określone w „informacji o sposobie zawarcia umowy” przesłanej do Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w terminie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający złoży ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814
NUTS-code: PL812
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dla zadań Pakietu I oraz II

1. Terminy wykonania – ubezpieczenie ma obejmować okres od 15.6.2019 r. do 14.6.2022 r.tj. 36 miesięcy z rocznym okresem polisowania.

2. Termin i miejsce podpisania umowy zostaną określone w „informacji o sposobie zawarcia umowy” przesłanej do Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegające na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 m-cy na takich samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy. Jeżeli Zamawiający nie złoży Ubezpieczycielowi w terminie 6 miesięcy przed zakończeniem umowy oświadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przedłużeniu na kolejny okres.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający złoży ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet nr 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66510000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814
NUTS-code: PL812
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. w Zamościu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dla zadań Pakietu III

1. Terminy wykonania – ubezpieczenie ma obejmować pojazdy, dla których początek ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się w okresie od 15.6.2019 r. do 14.6.2020 r. a czas trwania ochrony ubezpieczeniowej wynosi 12 miesięcy począwszy od daty ekspiracji poszczególnych polis.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 014-028823
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Pakiet nr 1

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych S.A.
Lublin
20-328
Polen
NUTS-code: PL812
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 819 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 752 388.90 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Pakiet nr 2

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
Gdańsk
80-850
Polen
NUTS-code: PL634
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 171 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 256 500.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Pakiet nr 3

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A z siedzibą w Łodzi
Gdańsk
80-850
Polen
NUTS-code: PL63
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 000.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 11 538.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587777
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587777
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587777
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019