Diensten - 193799-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Oradea: Reparatie en onderhoud van medische en precisie-uitrusting

2019/S 081-193799

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Serviciul de Ambulanță Județean Bihor
7551740
Str. Sucevei nr. 24
Oradea
410078
Roemenië
Contactpersoon: Remus Alexandru Cacuci
Telefoon: +40 359412128
E-mail: aprovizionare@ambulantabihor.ro, achizitii@ambulantabihor.ro
Fax: +40 259412897
NUTS-code: RO111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ambulantabihor.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de reparat, întreținere aparatură medicală și furnizare diverse piese de schimb

Referentienummer: 7551740201844
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50400000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical, a compartimentului medical al ambulanțelor din dotarea SAJ Bihor. Pisele si componentele necesare efectuarii acestor reparatii si service sunt cuprinse in caietul de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatii suplimentare in a 10-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu maxim 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 67 227.00 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese aparatură medicală

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oradea, Str. Sucevei nr. 24, sediul prestatorului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese aparatură medicală, necesare întreținerii aparaturii din dotarea ambulanțelor, cantitățile sunt menționate în caietul de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Timpul de interventie al ofertantilor in vederea asigurarii reparatiilor aparaturii medicale. / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Piese caroserie

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50400000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO111
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oradea, Str. Sucevei nr. 24, sediul prestatorului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Piese caroserie, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Timpul de interventie al ofertantilor in vederea asigurarii reparatiilor pieselor de caroserie. / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 45/22.04.2019
Perceel nr.: 1
Benaming:

Piese aparatură medicală

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Deltamed
RO 9434372
Ferma 8 nr. hala 20–21
Gilău
407310
Roemenië
Telefoon: +40 264371568
E-mail: seap@deltamed.ro
Fax: +40 264371569
NUTS-code: RO113

Internetadres: www.deltamed.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 937 844.50 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 67 227.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18
Perceel nr.: 1
Benaming:

Piese aparatură medicală

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Deltamed
RO 9434372
Ferma 8 nr. hala 20–21
Gilău
407310
Roemenië
Telefoon: +40 264371568
E-mail: seap@deltamed.ro
Fax: +40 264371569
NUTS-code: RO113

Internetadres: www.deltamed.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 033 325.15 RON
Laagste offerte: 2 937 844.50 RON / Hoogste offerte: 2 937 844.50 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Serviciul de Ambulanță Județean Bihor
Str. Sucevei nr. 24
Oradea
410087
Roemenië
Telefoon: +40 359412128
E-mail: secretariat@ambulantabihor.ro
Fax: +40 259412897

Internetadres: http://www.ambulantabihor.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019