Diensten - 193800-2019

25/04/2019    S81

România-Sibiu: Servicii de dezinfecţie şi de dezinsecţie

2019/S 081-193800

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Sibiu
Număr naţional de înregistrare: 4270740
Adresă: Str. Samuel Brukenthal nr. 2
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Cod poștal: 550178
Țară: România
E-mail: rodica.bogdan@sibiu.ro
Telefon: +40 269208886
Fax: +40 269208813
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.sibiu.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Sibiu și stațiunea Păltiniș”

II.1.2)Cod CPV principal
90921000 Servicii de dezinfecţie şi de dezinsecţie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

„Servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Sibiu și stațiunea Păltiniș”.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 968 397.87 RON
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO126 Sibiu
Locul principal de executare:

Sibiu.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

„Servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Sibiu și stațiunea Păltiniș”.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Atribuirea unui contract fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la procedura concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în cazurile enumerate mai jos
  • Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la o procedură restrânsă
  • Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directivă
Explicaţie:

Nu exista in prezent un contract de servicii in derulare. Imposibilitatea finalizarii procedurii prin licitatie deschisa in perioda imediat urmatoare.

IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 47
Titlu:

„Servicii de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, în municipiul Sibiu și stațiunea Păltiniș”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/04/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. DD Chim S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO2126332
Adresă: Bulevardul 22 Decembrie nr. 228
Localitate: Deva
Cod NUTS: RO423 Hunedoara
Țară: România
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 075 477.12 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 968 397.87 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/04/2019