Diensten - 193804-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Pitești: Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur

2019/S 081-193804

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A.
Nationaal identificatienummer: RO 27648587
Postadres: Str. George Coşbuc nr. 40
Plaats: Pitești
NUTS-code: RO311
Postcode: 110103
Land: Roemenië
Contactpersoon: Alina Dorde
E-mail: drumurijudetene@rajdarges.ro
Telefoon: +40 248210062
Fax: +40 248210062

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rajdarges.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Regie autonomă
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru privind închirierea de vehicule industriale cu șofer pentru servicii de deszăpezire pe drumuri județene, aflate în administrarea Regiei Autonome Județene de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 27648587/2010/54
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60182000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru privind inchirierea de vehicule industriale cu sofer pentru servicii de deszapezire pe drumuri judetene, aflate in administrarea Regiei Autonome Judeteane de Drumuri Arges R.A. iarna 2018–2021, defalcate pe loturi dupa cum urmeaza:

— Lot IV — zona I de actiune — district Cepari,

— Lot VI — zona III de ACTIUNE — district Cepari,

— Lot VII — zona IV de actiune —district Cepari,

— Lot IX — zona II de actiune — district Buzoiesti,

— Lot X — zona I de acţiune — district Căteasca,

— Lot XI — zona II de acţiune — district Căteasca,

— Lot XII — zona III de acţiune — district Căteasca.

Categoriile de servicii sunt precizate in caietul de sarcini, aferent pentru fiecare lot.

Cantitatile minime si maxime estimate pe durata acordului-cadru, precum si pentru fiecare contract subsecvent (anul I, anul II si anul III) sunt conform caietului de sarcini pentru fiecare lot in parte.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot VII: zona IV de acțiune — district Cepari

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000
60100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pe drumurile județene din cadrul districtului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot IX: zona II de acțiune — district Buzoiești

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pe drumurile județene din cadrul districtului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot XI: zona II de acțiune — district Căteasca

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pe drumurile județene din cadrul districtului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot X: zona I de acțiune — district Căteasca

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000
60100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pe drumurile județene din cadrul districtului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot IV: zona I de acțiune — district Cepari

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pe drumurile județene din cadrul districtului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot XII: zona III de acțiune — district Căteasca

Perceel nr.: 12
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000
60100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pe drumurile județene din cadrul districtului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot VI: zona III de acțiune — district Cepari

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60182000
90620000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO311
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pe drumurile județene din cadrul districtului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019