Diensten - 193805-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Reparatie en onderhoud van auto's

2019/S 081-193805

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Serviciul de Ambulanță București-Ilfov
26361041
Str. Mihai Eminescu nr. 226, sector 2
Bucureşti
020070
Roemenië
Contactpersoon: Eliza Maria Mirauta Ifrim
Telefoon: +40 212015126
E-mail: achizitii@sabif.ro
Fax: +40 212015135
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sabif.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Autoritate contractantă
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de întreținere, revizii și reparații pentru ambulanțele marca Mercedes, Volkswagen și Citroën Jumper

Referentienummer: 26361041201881
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50112000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Achizitia de „Servicii de întreţinere, revizii şi reparaţii” pentru ambulantele marca Mercedes, Volkswagen si Citroën Jumper din parcul auto al Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, pentru buna desfasurare a activitatii.

Termenul pentru raspuns la solicitarile de clarificari, conform art. 161 alin. (1) din Legea 98/2016 modificata, este cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 5 312 006.63 RON / Hoogste offerte: 5 325 810.63 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicii de întreținere, revizii și reparații pentru ambulanțe marca Volkswagen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO32
Voornaamste plaats van uitvoering:

La service-ul autorizat al Prestatorului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de intretinere si reparatii ambulante marca Volkswagen, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gs min. = 6 luni (sub 6 luni oferta va fi declarata neconfirma), Gs max. = 12 luni (peste 12 luni oferta nu va fi punctata suplimentar urmand ca punctajul sa fie acordat proportinal). / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Talocat min. = 12 ore (sub 12 ore nu se va puncta suplimentar, urmand ca punctajul sa fie acordat proportional), Talocat max. = 64 ore (peste 64 ore oferta va fi declarata neconforma). / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicii de întreținere și reparație ambulanțe marca Citroën

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO32
Voornaamste plaats van uitvoering:

La service-ul autorizat al Prestatorului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de intretinere si reparatii ambulante marca Citroën Jumper, conform caietului de sarcini. Se va incheia 1 acord-cadru cu un singur operator economic.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Talocat min. = 12 ore (sub 12 ore nu se va puncta suplimentar, urmand ca punctajul sa fie acordat proportional), Talocat max. = 64 ore (peste 64 ore oferta va fi declarata neconforma). / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Gs min. = 6 luni (sub 6 luni oferta va fi declarata neconfirma), Gs max. = 12 luni (peste 12 luni oferta nu va fi punctata suplimentar urmand ca punctajul sa fie acordat proportinal). / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicii de întreținere, revizii și reparații pentru ambulanțele marca Mercedes

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

La service-ul auto al Prestatorului.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de întreţinere, revizii şi reparaţii pentru ambulantele marca Mercedes, conform caietului de sarcini.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Gs min. = 6 luni (sub 6 luni oferta va fi declarata neconfirma), Gs max. = 12 luni (peste 12 luni oferta nu va fi punctata suplimentar urmand ca punctajul sa fie acordat proportinal). / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Talocat min. = 12 ore (sub 12 ore nu se va puncta suplimentar urmand ca punctajul sa fie acordat proportional), Talocat max. = 64 ore (peste 64 ore oferta va fi declarata neconforma). / Weging: 10
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 331
Perceel nr.: 2
Benaming:

Servicii de întreținere, revizii și reparații pentru ambulanțe marca Volkswagen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Auto Leader Expim S.R.L.
RO 14782276
Str. Gara Căţelu nr. 30
București
032993
Roemenië
Telefoon: +40 212563595
E-mail: cipriangeanta@yahoo.com
Fax: +40 212563595
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.autoleader.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 635 356.63 RON
Laagste offerte: 2 597 006.63 RON / Hoogste offerte: 2 597 006.63 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 330
Perceel nr.: 1
Benaming:

Servicii de întreținere și reparație ambulanțe marca Citroën

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Auto Leader Expim S.R.L.
RO 14782276
Str. Gara Căţelu nr. 30
București
032993
Roemenië
Telefoon: +40 212563595
E-mail: cipriangeanta@yahoo.com
Fax: +40 212563595
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.autoleader.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 678 804.00 RON
Laagste offerte: 665 000.00 RON / Hoogste offerte: 678 804.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 332
Perceel nr.: 3
Benaming:

Servicii de întreținere, revizii și reparații pentru ambulanțele marca Mercedes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Auto Leader Expim S.R.L.
RO 14782276
Str. Gara Căţelu nr. 30
București
032993
Roemenië
Telefoon: +40 212563595
E-mail: cipriangeanta@yahoo.com
Fax: +40 212563595
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.autoleader.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 616 772.00 RON
Laagste offerte: 2 050 000.00 RON / Hoogste offerte: 2 050 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Biroul Juridic al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov
Str. Mihai Eminescu nr. 226
București
020085
Roemenië
Telefoon: +40 212015113
E-mail: juridic@sabif.ro
Fax: +40 212102676

Internetadres: www.sabif.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019