Diensten - 193805-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Reparatie en onderhoud van auto's

2019/S 081-193805

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Serviciul de Ambulanță București-Ilfov
26361041
Str. Mihai Eminescu nr. 226, sector 2
Bucureşti
020070
Roemenië
Contactpersoon: Eliza Maria Mirauta Ifrim
Telefoon: +40 212015126
E-mail: achizitii@sabif.ro
Fax: +40 212015135
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sabif.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicii de întreținere, revizii și reparații pentru ambulanțele marca Mercedes, Volkswagen și Citroën Jumper

Referentienummer: 26361041201881
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50112000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 5 312 006.63 RON / Hoogste offerte: 5 325 810.63 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicii de întreținere, revizii și reparații pentru ambulanțe marca Volkswagen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO32
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicii de întreținere și reparație ambulanțe marca Citroën

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO32
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicii de întreținere, revizii și reparații pentru ambulanțele marca Mercedes

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 331
Perceel nr.: 2
Benaming:

Servicii de întreținere, revizii și reparații pentru ambulanțe marca Volkswagen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Auto Leader Expim S.R.L.
RO 14782276
Str. Gara Căţelu nr. 30
București
032993
Roemenië
Telefoon: +40 212563595
E-mail: cipriangeanta@yahoo.com
Fax: +40 212563595
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.autoleader.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 635 356.63 RON
Laagste offerte: 2 597 006.63 RON / Hoogste offerte: 2 597 006.63 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 330
Perceel nr.: 1
Benaming:

Servicii de întreținere și reparație ambulanțe marca Citroën

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Auto Leader Expim S.R.L.
RO 14782276
Str. Gara Căţelu nr. 30
București
032993
Roemenië
Telefoon: +40 212563595
E-mail: cipriangeanta@yahoo.com
Fax: +40 212563595
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.autoleader.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 678 804.00 RON
Laagste offerte: 665 000.00 RON / Hoogste offerte: 678 804.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 332
Perceel nr.: 3
Benaming:

Servicii de întreținere, revizii și reparații pentru ambulanțele marca Mercedes

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Auto Leader Expim S.R.L.
RO 14782276
Str. Gara Căţelu nr. 30
București
032993
Roemenië
Telefoon: +40 212563595
E-mail: cipriangeanta@yahoo.com
Fax: +40 212563595
NUTS-code: RO321

Internetadres: www.autoleader.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 616 772.00 RON
Laagste offerte: 2 050 000.00 RON / Hoogste offerte: 2 050 000.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019